Р Е Ш Е Н И Е

 

   169

 

гр. Троян, 24.06.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на девети юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 363  по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

 

           Производството по делото е по реда на чл. 127, ал. 1 от СК.

Образувано е по молбата на А.И.А. ***, ЕГН: ********** и Р.В.Б. ***, ЕГН: **********, с която се иска от съда на основание чл. 127, ал. 1 от СК, да утвърди постигнатото между страните споразумение относно местоживеенето, упражняването на родителските права, режима на лични отношения и издръжката по отношение на родените от съвместното им съжителство малолетно дете М.Р. Б., род. на *** год. и непълнолетно дете В.Р.Б., род. на *** год. С молбата страните са представили постигнатото между тях споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК. Ангажирани са доказателства.

В съдебно заседание чрез процесуалните си представители – адв. А.Ч. от ЛАК за А.И.А. и адв. Д.Ч. от ЛАК за Р.В.Б., страните поддържат молбата и молят съда да утвърди постигнатото между тях споразумение по чл. 127 от СК.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:

Предявена е молба с правно основание чл. 127, ал. 1 от СК. От представените по делото удостоверения за раждане, издадени въз основа на акт за раждане № 172/31.07.1997г. и № 7/15.01.2002г., е видно, че малолетният М.Р. Б. е роден на *** год. и непълнолетната В.Р.Б. е родена на *** год. от родители А.И.А. и Р.В.Б.. По делото е безспорно, че страните нямат сключен граждански брак и към момента са разделени.

Молителите са постигнали съгласие относно местоживеенето на родените от съвместното им съжителство деца, упражняването на родителските права, личните отношения с тях и издръжката им, като представят подписано от тях споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК.

По делото е изготвен и представен социален доклад от ДСП – гр. Троян, от който се установява, че социалните работници са изследвали условията, при които се отглеждат децата и грижите за тях. Изразено е становище, че постигнатото между родителите споразумение е в интерес на децата.

В съдебно заседание адв. А.Ч. като пълномощник на А.И.А. и адв. Д.Ч. като пълномощник на Р.В.Б. поддържат предявената от тях молба и подписаното споразумение по чл. 127 от СК. Съдът намира, че с представеното споразумение интересите на децата са защитени в пълен обем, преценява същото като пълно и непротиворечащо на закона и морала, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид липсата на друга уговорка в споразумението, съдебните разноски остават в тежест на страните така, както са ги направили. На основание чл. 7 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, молителката А.А. дължи държавна такса в размер на 158,40 лв. върху присъдената издръжка на децата.

На основание чл. 127, ал. 1, предл. трето от СК, одобреното от съда споразумение има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от ГПК.

Мотивиран от горното и на основание чл. 127, ал. 1 от СК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.И.А. ***, ЕГН: ********** и Р.В.Б. ***, ЕГН: **********, споразумение за следното:

Родените от съвместното съжителство на страните малолетно дете М.Р. Б. с ЕГН: ********** и непълнолетно дете В.Р.Б. с ЕГН: **********, ще живеят при баща си Р.В.Б. ***, ЕГН: **********.

Родителските права по отношение на малолетното дете М.Р. Б. с ЕГН: ********** и непълнолетното дете В.Р.Б. с ЕГН: **********, ще се упражняват от бащата Р.В.Б. с ЕГН: **********.

Майката А.И.А., ЕГН: **********, ще заплаща на бащата Р.В.Б., ЕГН: **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното им дете М.Р. Б., ЕГН: **********, по 100,00 лв. /сто лева/ месечна издръжка, считано от 01.05.2014 год. за в бъдеще до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на тази издръжка. Дължимата издръжка ще се заплаща до 30-то число на съответния месец, за който се дължи.

Майката А.И.А., ЕГН: **********, ще заплаща на непълнолетното дете В.Р.Б., ЕГН: **********, със съгласието и одобрението на бащата Р.В.Б., ЕГН: **********, по 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ месечна издръжка, считано от 01.05.2014 год. за в бъдеще до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на тази издръжка. Дължимата издръжка ще се заплаща до 30-то число на съответния месец, за който се дължи.

Майката А.И.А. не дължи издръжка за минало време.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между майката А.И.А. и децата М.Р. Б., и В.Р.Б., по силата на който майката А.И.А. има правото да вижда и да взема децата при себе си по време, удобно за децата, както и за един месец през лятото, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

ОСЪЖДА А.И.А. ***, ЕГН: **********, да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 158,40 лв. /сто петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ Държавна такса върху присъдената издръжка.

Решението е окончателно и не подлежи обжалване.

          На основание чл. 127, ал. 1, предл. Трето от СК, споразумението има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от ГПК.

 

                                                                  Районен съдия: