ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 гр. Троян, 02.10.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на втори октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 384 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Гражданско дело № 384 от 2014 г. на ТРС е образувано по искова молба на Н.В.М. *** срещу Л.Х.П. и И.Х.П.,*** с правно основание чл. 124 от ГПК – установяване право на собственост върху апартамент, находящ се в гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 92, ет. 2, с идентификатор по КК 73198.503.431.1.6.

В срока, предвиден по чл. 131 от ГПК ответниците са представили писмен отговор, с който твърдят, че предявения иск е недопустим, тъй като с влязло в законна сила решение на ЛРС № 146 от 13.05.2013 г. по гр. дело № 111/2013 г. между същите страни по делото е решен същия спор относно процесния апартамент.

Съда е изискал заверен препис на решение № 146 от 13.05.2013 г. на ЛРС, с което е признато по отношение на Н.В.М., че Л.Х.П. и И.Х.П. са собственици на процесния апартамент, находящ се в гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 92, ет. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор по КК 73198.503.431.1.6. Решението е влязло в законна сила на 24.04.2014 г.

Предвид хипотезата на чл. 299 ал. І, във вр. ал. ІІ от ГПК и принципа на непререшаемост, настоящата инстанция намира за недопустимо да се произнесе втори път по същата искова претенция, между същите страни за същия предмет, поради което ще следва производството по настоящето дело да бъде прекратено.

Ще следва Н.В.М. да заплати претендираните от първия ответник Л.Х.П. съдебно – деловодни разноски в размер на 1 500 лева.

Водим от изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 384 по описа на Троянски районен съд от 2014 г. като недопустимо.

ОСЪЖДА Н.В.М., ЕГН **********,*** да заплати на Л.Х.П., ЕГН **********,*** сумата 1 500 – хиляда и петстотин лева сторени съдебно-деловодни разноски по представен списък по чл. 80 от ГПК. 

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: