РЕШЕНИЕ   № 150

гр. Троян, 16.06.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                          Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 388 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

            Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между С.В.Л.,***, ЕГН ********** и В.Л. ***, ЕГН **********, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 82 от 27.07.1998 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

          ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете – малолетният В.В. Л., роден на *** година за в бъдеще ще се упражняват от неговата майка и законна представителка С.В.Л.. Местоживеенето на детето В.В. Л. ще бъде при неговата майка и законна представителка С.В.Л. на адреса, на който тя живее.

ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете – малолетният Л.В. Л., роден на *** година за в бъдеще ще се упражняват от неговата майка и законна представителка С.В.Л.. Местоживеенето на детето Л.В. Л. ще бъде при неговата майка и законна представителка С.В.Л. на адреса, на който тя живее.

         Бащата В.Л.Л., ЕГН ********** ще упражнява правото си на лични контакти с малолетните си деца В.В. Л. и Л.В. Л. както следва: В.Л.Л. ще има право да вижда и да взема синовете си В.В. Л. и Л.В. Л. и те ще живеят при своя баща, на адреса, на който В.Л.Л. живее, две седмици през месец декември на всяка година, а също така и два месеца през летния сезон на всяка година. Бащата В.Л.Л., ЕГН ********** ще заплаща на С.В.Л., ЕГН **********, в качеството й на майка и законна  представителка на малолетните си деца В.В. Л., роден на *** г. и Л.В. Л., роден на *** г. месечна издръжка по 85 /осемдесет и пет/ лева за всяко едно от децата, общо в размер на 170 /сто и седемдесет / лева месечно, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяване на брака с развод за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка.      

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите поради фактическата раздяла нямат семейно жилище.

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода С.В.Л. ще запази непроменено и ще продължи да носи фамилното име – Л..

           ОСЪЖДА С.В.Л.,***,  ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет  и пет лева.   

           ОСЪЖДА В.Л. ***, ЕГН  ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 122,40 – сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки,  ДТ върху размера на така определената издръжка за три години.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                      

                    Районен съдия: