РЕШЕНИЕ  № 173

 

гр. Троян, 26.06.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на девети юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 42 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

         “УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536, адрес: гр. София, район „Възраждане”, пл. „Света Неделя” № 7, законни представители: Левон Карекин Хампарцумян, ЕГН ********** и Андреа Казини е предявило срещу С.П.Б., ЕГН **********, с адрес:*** обективно съединени установителни искове за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 1 408,50 лева /500.00  лева, дължима главница по Договор за предоставяне на овърдрафт по картова сметка на частни лица от 01.08.2006 г., ведно със законната лихва, считано от 28.06.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 908.50 лева и петдесет стотинки, представляваща лихва за периода от 18.02.2012 г. до 27.06.2013 г., от която сумата 757.90 лева – договорен лихвен процент и сумата 150.60 лева – лихва върху просрочена главница/, представляващи неизплатено парично задължение по договор за овърдрафт, сключен на 01.08.2006 г. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. не се явява представител.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответницата е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия месечен срок същата е представила писмен отговор, с който оспорва предявения иск. Направено е възражение за изтекла давност. В процеса Б. се представлява от пълномощника си адв. А.Ч. от ЛАК, който моли съда да отхвърли така предявените искове.

От приложените към делото писмени доказателства: заверен препис от Договор за предоставяне на овърдрафт по картова сметка на честни лица от 01.08.2006 г., извлечение от счетоводните книги на „УниКредит Булбанк” АД към 28.06.2013 г., заверен препис от заявление за издаване на заповед за изпълнение с вх. № 4024/28.06.2013 г.,, заверен препис от заповед за изпълнение на парично задължение № 409/01.07.2013 г. , информация за сметка от архивната система на „Ейч Ви Би Банк /Checking/ - оригинал, информация за сметка на името на клиент С.Б. за периода от 01.01.2007 г. до 07.01.2014 г., решение № 33/27.04.2007 г. по ф.д. № 2010/1990 г. на СГС – заверен препис, копие от трудова книжка № 19 на Сметла П.Б. – 4 листа, копие от трудов договор № 39 от 03.12.2004 г. на „Лесопласт” АД – Троян, Заповед № 38/01.06.2007 г. на „Лесопласт” АД – Троян и ч.гр.д. № 656/2013 г., както и от допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 01.08.2006 г. е сключен договор за овърдрафт между „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, която сега е преобразувана в „УниКредит Булбанк” АД, от една страна като кредитор и от друга страна ответницата С.П.Б., като кредитополучател. По силата на този договор ищцовото дружество е предоставило на ответницата кредит овърдрафт с максимален лимит на кредитната експозиция до 500 лева. Ответницата е имала задължението по този договор да ползва овърдрафта до разрешения лимит, при условия регламентирани в самия договор. В договора са уговорени и всички други условия, като размера и начина на изчисляване на лихвите, таксите за обслужване на отпуснатия кредит. Видно от представените доказателства, към момента на сключване на процесния договор Б. е работила в „Лесопласт” АД гр. Троян, като трудовия й договор е бил прекратен на 01.06.2007 г. на основание чл. 325 т. 1 от КТ. В чл. 14 от договора са посочени случаите, в които кредита става предсрочно изискуем. В изпълнение на своите задължения ищецът е предоставил на ответницата да ползва овърдрафт в уговорения размер, за което е представено доказателство, че кредитополучателя изцяло е усвоил и ползвал сумите по кредитната експозиция до разрешения лимит. Ищецът твърди, че ответницата не е изпълнила своето договорно задължение да погасява редовно и в срок ползваните суми, в това число и начислената договорна лихва, предвид на което Б. е изпаднала в забава, и съгласно договорните клаузи е начислена и лихва върху просрочената главница. Предвид на това неизпълнение ищецът на основание чл. 14 т. 1 от договора е обявил цялата непогасена част от кредита за предсрочно изцяло изискуема. На 18.02.2012 г. кредитния лимит е обявен за изцяло предсрочно изискуем. Пред ТРС е подадено заявление по реда на чл. 417 от ГПК и е образувано ч. гр. дело № 656 от 2013 г., което е приложено към настоящото дело. Издадена е заповед от 01.07.2013 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ. При получаване на поканата за доброволно изпълнение длъжник по тази заповед С.Б. е направила възражение, че не дължи процесните суми и съдът е дал указания по реда на чл. 415 от ГПК ищецът да предяви иск за установяване на своето вземане предвид хипотезата на чл. 422 от ГПК, което е сторено в настоящото исковото производство.

От заключението на съдебно-икономическата експертиза се установява, че в счетоводството на ищеца са отразявани ползваните суми в определен размер от С.Б., отразявани са също и начислените лихви и разноски за ползваните средства. Вещото лице Р. е представила задълженията на ответницата към 28.06.2013 г., както следва: главница в размер на 500 лева, текуща лихва в размер на 757,90 лева и лихва върху просрочената главница в размер на 150,60 лева. Лимита по кредитната карта е усвоен на части, като средствата не са надвишавали максималния размер на кредитната експозиция от 500 лева. Последното постъпление на средства от работна заплата по картата е отразено на 21.05.2007 г. На 17.06.2007 г. е регистрирано последното теглени на пари от картата. Кредитния лимит е обявен за предсрочно изискуем на 18.02.2012 г.

С оглед на изложеното съда счита, че предявените искове са неоснователни и недоказани. Съдът споделя становището на ответницата, изложено в писмените бележки на нейния пълномощник адв. А. Ч..

Съгласно чл. 5, ал. 2 от процесния договор за кредит, същия се продължава автоматично, без да е необходимо да се издължава при изтичане на срока, предвиден в него, при условие, че нито една от страните не е изразила писмено желание за прекратяването му 15 дни преди изтичането на неговия краен срок.

В разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от процесния договор за кредит изрично са посочени случаите, когато договорът за овърдрафт не се продължава автоматично в случай, а именно, когато кредитополучателят е изпаднал в просрочие по ползвания от него овърдрафт.

Видно от заключението на приетата по делото съдебно-икономическа експертиза, кредитополучателят е изпаднал в просрочие по ползвания от него кредит овърдрафт от момента, в който е спряло движението на суми по сметката - 17.06.2007 г., като тази дата беше потвърдена от вещото лице в с. з. на 09.06.2014 г. Договорът е сключен за срок до 01.08.2007 г. и при това положени кредитополучателят е изпаднал в просрочие по ползвания от него овърдрафт преди изтичането на срока, предвиден в чл. 5, ал. 1 от процесния Договор за кредит, поради което и разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от договора не е намерила приложение и действието на сключения между страните договор не се е продължило автоматично. Следва да се приеме, че възможно най-късната дата, на която задължението е станало изискуемо е 01.08.2007 г.

Ищецът твърди, че настъпването на изискуемостта е на 18.02.2012 г., за което не са направени никакви фактически и правни аргументи, които да обуславят подобно твърдение.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗЗД от деня, в който задължението на ответницата е станало изискуемо, а именно - 01.08.2007 г., е започнал да тече и законоустановеният давностен срок.

От момента, в който задължението на ответницата е станало изискуемо - 01.08.2007 г., до предприемането на конкретни действия от страна на ищеца -подаването пред Районен съд - гр. Троян на Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК с Вх. № 4024/28.06.2013 год., са изминали повече от пет години, като вземанията на ищеца по процесния договор за кредит са погасени по давност, считано още от 01.08.2012 год.

С оглед разпоредбата на чл. 119 от ЗЗД, с погасяването по давност на главницата по процесния договор за овърдрафт са се погасили и претендиралите от ищеца дължими лихви по него.

Поради изложените аргументи съда счита, че предявените искове се явяват неоснователни и недоказани и следва да бъдат изцяло отхвърлени.  

С оглед разпоредбата на чл. 78 ал. ІІІ от ГПК ще следва ищеца да заплати на ответника сторени разноски в размер на 680 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказни предявените от “УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536, адрес: гр. София, район „Възраждане”, пл. „Света Неделя” № 7, законни представители: Левон Карекин Хампарцумян, ЕГН ********** и Андреа Казини срещу С.П.Б., ЕГН **********, с адрес:*** обективно съединени установителни искове за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 1 408,50 лева /500.00  лева, дължима главница по Договор за предоставяне на овърдрафт по картова сметка на частни лица от 01.08.2006г., ведно със законната лихва, считано от 28.06.2013г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 908.50 лева и петдесет стотинки, представляваща лихва за периода от 18.02.2012г. до 27.06.2013г., от която сумата 757.90 лева – договорен лихвен процент и сумата 150.60 лева – лихва върху просрочена главница/, представляващи неизплатено парично задължение по договор за овърдрафт, сключен на 01.08.2006 г., сумата 28.17 – двадесет и осем лева и седемнадесет стотинки – платена държавна такса и сумата 120.00 – сто и двадесет лева – адвокатско възнаграждение. 

ОСЪЖДА “УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536, адрес: гр. София, район „Възраждане”, пл. „Света Неделя” № 7, законни представители: Левон Карекин Хампарцумян, ЕГН ********** и Андреа Казини да заплати на С.П.Б., ЕГН **********, с адрес:*** съдебно-деловодни разноски в размер на 680 – шестстотин и осемдесет лева.

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 

 Районен съдия: