ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 гр. Троян, 25.03.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и пети март две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 422 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

С протоколно определение от 13.02.2014 г. съда е спрял производството по гражданско дело № 422 от 2013 г., образувано по искова молба на Т.И.Т. *** против Ц.И.П. *** за съдебна делба на наследствен имот, находящ се в с. Орешак по реда на чл. 69 от ЗН по съгласие на страните – чл. 229 ал. І т. 1 от ГПК.

На 24.03.2014 г. и двамата съделители са депозирали молби за прекратяване на настоящето производство, тъй като са продали делбения имот и вече не е налице предмет на съдебната делба. Към молбите е представен и нот. акт за покупко- продажбата на имота.

С оглед на направените искания на страните и извършената продажба на делбения имот на трети лица, съда счита, че производството по настоящето дело следва да бъде прекратено, тъй като вече не е налице предмет. Предвид разпоредбата на чл. 9 от Тарифа за ДТ, които събират съдилищата по ГПК, следва съда да присъди държавната такса, която се дължи в този случай в размер на 80 лева.

         Ще следва на това основание страните да заплатят по 40 лева държавна такса  в полза на Държавата по сметка на съдебната власт.

         Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 422 от 2013 г. образувано по искова молба на Т.И.Т., ЕГН **********, адрес:*** против Ц.И.П. ЕГН **********,*** А за делба на съсобствен недвижим имот, находящ се в с. Орешак, обл. Ловешка с идентификатор 53707.502.120 по КККР на същото село, одобрени със заповед 300-5-109/19.12.2003 г. на изп. директор на АГКК, с адрес на ПИ с. Орешак, ул. „Кирил и Методий” № 6 с площ на имота: 770 кв. м, с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /10 м/, с номер по предходен план: 907, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 53707.502.9551, поземлен имот с идентификатор 53707.502.121, поземлен имот с идентификатор 53707.502.505 и поземлен имот с идентификатор 53707.502.119, заедно с построените в поземления имот с идентификатор 53707.502.120: СГРАДА с идентификатор 53707.502.120.1 със застроена площ 67 кв. м, с брой етажи 2, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, и СГРАДА с идентификатор 53707.502.120.2 със застроена площ 38 кв. м, с брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.

ОСЪЖДА Т.И.Т., ЕГН **********, адрес:***  да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на 40,00 – четиридесет лева по реда на чл. 9 от Тарифата за държавни такси, събирани от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Ц.И.П. ЕГН **********,*** А да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на 40,00 – четиридесет лева по реда на чл. 9 от Тарифата за държавни такси, събирани от съдилищата по ГПК.

Определението  може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на молителя.

 

 

Районен съдия: