РЕШЕНИЕ   № 190

 

гр. Троян, 18.07.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 452 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

Молителите Ц.П.Ц. и Г.Й.Ц.,***, по реда на настоящото производство молят съда да допусне прекратяване по взаимно съгласие на техния брак, сключен на 20.06.1998 г., от който брак имат родено едно дете – Р.Г. Ц., родена на *** г.

            Съгласието им за развод е сериозно и  непоколебимо. 

           В съдебно заседание страните поддържат молбата си за развод.

           Съдът, след като изслуша страните по делото и прецени събраните доказателства, намира за установено и обосновава следните правни изводи:

             Молителите са законни съпрузи от 20.06.1998 г. – видно от представеното  удостоверение за сключен гр. брак от същата дата на Община Троян.  От брака си имат родено едно непълнолетно дете.

         С оглед защитата интересите на роденото от брака дете съда е уведомил ДСП – Троян и същата е представила социален доклад, с който се излага, че постигнатото споразумение е в интерес на детето.

Към молбата за развод е приложено постигнатото между съпрузите  споразумение, което не противоречи на повелителните законови норми и морала и урежда пълно всички въпроси, касаещи последиците на развода, които правилото на чл. 51 ал. І изр.1-во от СК повелява.  

           Гореизложеното онагледява предпоставките по чл. 50, чл. 51 ал. І и ІІ от СК, вр. с чл. 330 ал. ІІІ от ГПК за допустимост на искания развод по взаимно съгласие.

         При този изход на процеса в съответствие с Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна Държавна такса в размер на 50 лева, която следва да бъде заплатена по равно от молителите. Първоначално Ц.Ц. и Г.Ц. са внесли 25.00 лева, ще следва двамата молители да бъдат осъдени да заплатят по 12.50 лева ДТ. С оглед споразумението молителите Г.Ц. и Ц.Ц. ще следва да заплатят по 36.00 лева държавна такса общо в размер на 72.00 лева, представляваща 2 % върху присъдената издръжка за три години.

Всеки един от съпрузите следва да заплати и 2 % държавна такса в размер на 18.50 лева върху застрахователната стойност на двата автомобила общо в размер на 1 850 лева.

Разноските за страните следва да останат така, както са сторени, предвид споразумението.

           Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Ц.П.Ц.,***, ЕГН **********  и Г.Й.Ц.,***, ЕГН **********, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 62 от 20.06.1998 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

          ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете –непълнолетната Р.Г. Ц., родена на *** година за в бъдеще ще се упражняват от нейната майка и законна представителка Ц.П.Ц.. Местоживеенето на детето Р.Г. Ц. ще следва местоживеенето на майката, което в момента е гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 138, бл. „Иглика” -2, вх. А, ет.2, ап.4. Бащата Г.Й.Ц., ЕГН ********** ще има право на свободни лични контакти с детето Радосвета Ц., включително и да го взема при себе си за по един месец през лятото, което време да не съвпада с редовният платен годишен отпуск на майката. Бащата Г.Й.Ц., ЕГН ********** ще заплаща на Ц.П.Ц., ЕГН **********, в качеството и на майка и законна представителка на детето им, по 100 – сто лева месечна издръжка, считано от 01.07.2014 година за в бъдеще, до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на същата. Издръжката ще бъде привеждана по сметка на Ц.П.Ц., ЕГН **********, открита в Централна кооперативна банка ВИС: CECBBGSF;  IBAN: ***.   

           ОБЯВЯВА, ЧЕ семейното жилище, находящо се в гр. Троян, ж. к. Лъгът, бл. 16, вх. В, ет. 4, ап. 11 за в бъдеще ще се ползва от съпругът Г.Й.Ц., ЕГН **********.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите декларират, че не са придобили никакви недвижими имоти по време на брака си.

ОБЯВЯВА, ЧЕ придобитите по време на брака  движими вещи са  поделени предварително и в момента молителите вече не притежават такива при режим на „Семейна имуществена общност”, с изключение на два броя леки автомобили, които си поделят както следва:

Г.Й.Ц., ЕГН ********** получава в свой самостоятелен дял и остава едноличен собственик на придобитите по време на брака му с Ц.П.Ц. два леки автомобила, а именно: 

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка „ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ”, с ДК № ОВ3443АТ, с номер на РАМА  - WVWZZZ1KZ5P044567, с номер на ДВИГАТЕЛ –ВКС154518, цвят – жълт, дизелов двигател, с дата на първоначална регистрация 03.02.2005 г. и ЛЕК АВТОМОБИЛ  марка „ДАЧИЯ САНДЕРО”, с ДК № ОВ5376ВА, с номер на РАМА – UU1BSDAEH39784352,  с номер на ДВИГАТЕЛ – K7JA710UE83575, цвят – жълт, бензинов двигател, с дата на първоначална регистрация 07.01.2009 година, КАТО за уравняване делът на Ц.П.Ц. от тези два автомобила се задължава да й заплати сумата 2000 – две хиляди лева в срок до 31.12.2015 година, и ако не стори това в посочения срок Ц.П.Ц. ЕГН ********** ще има право да се снабди с изпълнителен лист за неизплатената й сума и да пристъпи към принудително събиране на същата.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции помежду си към личните спестовни влогове на другия от тях и към всякакъв вид вземания. Изтеглените по време на брака кредити ще бъдат погасявани от този, на чието име са изтеглени и претенции към другия съпруг във връзка със същите не може да има.  

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода Ц.П.Ц., ЕГН ********** ще възстанови своето предбрачно фамилно име -   ТРИФОНОВА.

ОСЪЖДА Г.Й.Ц.,***, ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 12.50 - дванадесет лева и 50 ст., 36,00 – тридесет и шест лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години,  както и 18.50 – осемнадесет лева и 50 ст. върху застрахователната стойност на автомобилите.

  ОСЪЖДА Ц.П.Ц.,***, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 12.50 - дванадесет лева и 50 ст.,   36,00 – тридесет и шест лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години,  както и 18.50 – осемнадесет лева и 50 ст. върху застрахователната стойност на автомобилите.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                       Районен съдия: