ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 гр. Троян, 28.10.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и осми октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 458 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

Настоящето дело е образувано по искова молба, предявена от ДФ „Земеделие” – гр. София против Ангелина И. *** по реда на чл. 422 от ГПК.

С определение от 25.07.2014 г. съдът е спрял производството по настоящето дело на основание чл. 229 ал. 1 т. 4 от ГПК. По образуваното в ТРС ч. гр. дело № 1072/2012 г. съда е издал на заявителя ДФ „Земеделие” заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК, която заповед е обжалвана на основание чл. 420 от ГПК пред ЛОС. С определение от 09.04.2014 г. въззивния съд е отменил изцяло цитираната заповед за незабавно изпълнение и е обезсилил издадения изпълнителен лист. Цитираното определението на ЛОС е обжалвано пред ВКС. С определение № 474 от 18.08.2014 г. касационната инстанция е оставила без разглеждане по същество частната жалба на ДФ „Земеделие”. Цитирания акт е влязъл в законна сила.

С оглед на изложените факти, съда намира, че следва да прекрати производството по настоящето дело. Съдът е сезиран с установителен иск по реда на чл. 422 от ГПК за съществуване на вземане. Исковото производство по чл. 422 от ГПК не е самостоятелно, а се явява продължение на производството по издаване на заповед за незабавно изпълнение. В случая с влязло в сила определение, ЛОС е обезсилил Заповед № 686 от 21.11.2012 г. за изп. на парично задължение въз основа на документ и изп. лист по ч. гр. дело № 1072/2012 г. на ТРС. Следователно исковото производство по гр. дело №  458/2014 г. на ТРС към момента е без предмет и следва да бъде прекратено.  

Водим от изложеното и на посоченото основание съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 458 по описа на Троянски районен съд от 2014 г. по иск с правно основание чл. 422 от ГПК, предявен от ДФ „Земеделие”, адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, представител: Мирослав Николов против А.Т.И.,*** поради липса на предмет.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението.

 

Районен съдия: