РЕШЕНИЕ

 

гр. Троян, 26.09.2014 год.

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на единадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 463 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

     Предявен е иск от Г.П.Д. *** против М.К.Д. ***, с правно основание чл. 49 ал. І от СК.

    Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

    ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 17.04.2003 г. в с. Орешак, за което е съставен акт за граждански брак № 1/17.04.2003 г. на Кметство с. Орешак между Г.П.Д. ***, /съдебен адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Дрянска чешма” № 4 – адв. Св. С./, ЕГН ********** и М.К.Д.,***, ЕГН ********** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

    УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между Г.П.Д. ***, /съдебен адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Дрянска чешма” № 4 – адв. Св. С./, ЕГН ********** и М.К.Д.,***, ЕГН **********  на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

     Семейното жилище, находящо се в гр. Троян, област Ловеч, м. „Дудевска” № 7 и движимите вещи, предоставя за ползване и от двамата съпрузи.       

     Съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции към лични влогове и спестявания и към други вземания. 

      След прекратяването на брака Г.П.Д. ще носи предбрамното си фамилно име – С..

      ОСЪЖДА Г.П.Д. ***, /съдебен адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Дрянска чешма” № 4 – адв. Св. С./, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

   Районен съдия: