РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Троян 01.10.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на петнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 464 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

         Л.П.Р. *** е предявил молба с правно основание чл. 19 ал. І от Закона за гражданската регистрация. Молителят излага, че след сключването на граждански брак, е приел фамилията на съпругата си. През 2010 г. брака им бил прекратен, но молителя е запазил и след развода брачната си фамилия Р.. В момента Л.Р. живее на съпружески начала със З.И. и двамата чакат раждането на детето си, което ще приеме имената на баща си. Предвид на този факт за молителя се е породил правния интерес да поиска промяна на фамилното си име в настоящето производство. В подкрепа на искането си молителя е ангажирал писмени доказателства, представляван е от адв. К.Д. от ЛАК, която моли съда да уважи претенцията му. 

        Заинтересованата страна Столична община – р-он „Средец” е редовно призована, не е изразено становище по молбата, не са ангажирани доказателства. 

        За РП – Троян, редовно призована не се явява представител.

        От приложените към делото писмени доказателства: Удостоверение за раждане - дубликат, издадено от Община Троян, Решение №111-82-91/03.05.2010 г. на СРС, постановено по гр.д.№156/2009г., Удостоверение за семейно положение изх.№04-2072/26.05.2014г., издадено от Община Троян, Влязла в сила Присъда №15/13.05.2013г., постановена по НОХД №622/2012г. на ТРС, Свидетелство за съдимост рег.№893 от 07.05.2014г. на ТРС, удостоверение за постоянен адрес изх. № 258/31.05.2014 г. и удостоверение за настоящ адрес изх. № 223/31.05.2014 г., се установява следното:

Видно от представеното у-ние за раждане на Община Троян, молителят преди да сключи граждански брак е носил фамилното име на родителите си - Раев. На 21.04.2008 г. сключил граждански брак с М.С.Р., като е приел нейното фамилно име - Р.. С решение № ІІІ-82-91 от 03.05.2010 г. на Софийски районен съд, постановено по гр. д. № 156/2009 г., влязло в законна сила на 07.10.2010 г., бракът е бил прекратен с развод. В бракоразводното производство не е направено искане за промяна на фамилното име след прекратяване на брака. Р. излага в молбата си, че от три години живее на съпружески начала със З.З.И., която към настоящия момент е в напреднала бременност.  Р. счита, че при описаните отношения е неморално и неприемливо детето му да носи фамилията на бившата му съпруга.

Поради това е налице правен интерес от воденето на настоящото дело за допускане на исканата промяна.      

         С оглед на изложеното съдът счита, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. І от ЗГР, които налагат промяната на фамилното име на молителя.

        При това положение молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като фамилното име на молителя бъде променено от Р. на Раев. Ще следва препис от настоящото решение, след като влезе в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в СО - р-он „Средец” за отбелязване в регистъра на населението.

        Водим от изложеното съдът

 

        Р  Е  Ш  И:

 

        ПРИЗНАВА за установено по отношение на Столична община – р-он „Средец”, че Л.П.Р.,***, ЕГН **********, акт за сключен граждански брак № 3088 от 21.04.2008 г. на СО, прекратен с решение № ІІІ-82-91 от 03.05.2010 г. по гр. дело № 156/2009 г. на СРС е с фамилно име Р. и това име да се отрази в регистъра на населението, след като настоящото решение влезе в законна сила.

         Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните и след като влезе в законна сила препис от същото да се изпрати в Столична община – р-он „Средец”.

                                                               

                                                                                              Районен съдия: