РЕШЕНИЕ

 

    260  

 

гр. Троян, 24.10.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и шести септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 499 по описа на ТРС за 2012 год., за да се произнесе - съобрази:       

„Про кредит банк България” АД гр. София, представлявано от П. Савов и Марияна Петкова е предявило срещу М.С.Р. и В.С.Р.,*** иск с правно основание чл. 135 ал. 2 от ЗЗД – отменителен /павлов/ иск. В подкрепа на твърдението си ищцовото дружество е ангажирало писмени и гласни доказателства, в съдебно заседание е представлявано от адвокат Симеон Станчев от САК, който излага, че поддържа предявения иск, не е изразено становище по същество.

На ответника В.Р. по реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК е назначен особен представител – адв. А.Ч. от ЛАК, а на ответницата М.Р. е оказана правна помощ, чрез адв. С.С. от ЛАК. В предвидения законов срок са представени писмени отговори от представителите на двамата ответници, с които се оспорва предявения иск. В с. з. адв. Ч. и адв. С. молят съда да отхвърли изцяло предявения иск, като излагат аргументи, че ответницата М.Р. е прекъснала отношенията с брат си и не е знаела, че същия има задължения.   

От приложените към делото писмени доказателства: нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 196, том ІV, н.д. № 691/2009 г.,  заверен препис от изпълнителен лист от 21.01.2008 г. изд. по ч.гр.д. № 1112/2008 г., заверен препис от Справка семейно положение и членове на семейството с издател Община гр.Бургас, отдел „ГРАО”, заварен препис от Молба за образуване на изп.дело  и обратни разписки ПДИ, решение за отказ за издаване на данъчна оценка № 1162/15.04.2013 г. изд. от отдел „Местни приходи” при Община Троян и удостоверение за данъчна оценка изх. № Д0000710/27.02.2014 г. изд. от отдел „Местни приходи” при Община Троян и копие на изп. дело № 150/2008 г. на ЧСИ Ст. Николова – р-он БОС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от приложения изп. лист по гр. дело № 1112/2008 г. на РС – Варна първия ответник по делото В.Р., В.Р. и П. Петров са осъдени да заплатят солидарно на ищеца “Про кредит банк България” АД гр. София сума в размер на 7846,25 лв., представляваща просрочена главница по Договор за прокредит „Динамо № 030-232397/06.10.2006 г., сума в размер на 413,77 лв., представляваща просрочена лихва за периода от 21.09.2007 г. до 11.02.2008 г., сума в размер на 58,08  лв., представляваща наказателна лихва за периода от 22.01.2008 г. - 11.02.2008 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.02.2008 г. до окончателното й изплащане, както и направените в производството по издаването на Изпълнителния лист разноски в размер на 166,36 лв.

По описания изпълнителен лист е образувано изпълнително дело № 150 от 2008 г. на ЧСИ Станимира Николова с р-он на д-ие ОС – Бургас.

Втората ответница М.Р. е сестра на В.Р., видно от представеното у-ние за родствени връзки.

С нот. акт № 196, т. ІV, н. д. № 691/2009 г. на Нотариус Борис Кожухаров – р-он ТРС В.Р. е продал на сестра си М.Р. следния недвижим имот: представляващ Поземлен имот с идентификатор №12108.264.34, находящ се в местността „Иван Калчев", в землището на с. Врабево, ЕКНМ 73198, община Троян, област Ловеч, целият с площ от 3299 кв. м, представляващ земеделска земя - нива пета категория, при съседи: 12108.264.35, 12108.264.33, 12108.264.22, 12108.264.21, 12108.264.20 и 12108.264.51.   

Ищцовото дружество счита, че посредством разпоредителната сделка са увредени интересите на кредитора, като ответниците са осъществили хипотезата на чл. 135 ал. 2 от ЗЗД.

От настоящата искова претенция, с която съда е сезиран следва да се приеме, че между „Про кредит банк България” АД и първия ответник са налице отношения на кредитор и длъжник. В.Р., разпореждайки се умишлено с имота си, е увредил ищцовото дружество, като го е лишил от имущество, което би послужило за удовлетворяване на вземането му и поради това искането на ищеца е съда да обяви за недействителна описаната горе сделка.

Настоящия казус касае хипотезата на чл. 135 ал. 2 от ЗЗД, тъй като третото лице по възмездната сделка – отв. М.Р. е сестра на длъжника и нейното знание за увреждането на кредитора се предполага до доказване на противното.

        С оглед така изложената фактическа обстановка от правна страна се налагат следните изводи: фактическия състав на предявения иск по чл. 135 от ЗЗД, включва няколко кумулативно дадени елемента – първо необходимо е да е налице вземане - в настоящия казус безспорно са установени отношенията на кредитор и длъжник между ищцовото дружество и първия ответник, който се е задължил по договор за кредит Динамо № 030-232397/06.10.2006 г. да върне предоставения му кредит в определения срок; второ наличие на действие, което уврежда кредитора - в случая това е сключения договор за покупко-продажба между първия ответник и неговата сестра М.Р.. С това свое разпореждане по отношение на процесния недвижим имот длъжника В.Р. затруднява удовлетворяването на кредитора. Определящо при вземането на решението си настоящата инстанция намира третия елемент на състава по чл. 135 от ЗЗД – при извършването на действието длъжника трябва да е знаел, че с него уврежда кредитора, когато действието е възмездно, лицето с което той е договарял също трябва да е знаело за увреждането. Казуса засяга специалната хипотеза на тази разпоредба по ал. 2 на чл. 135 от ЗЗД, а именно третото лице се явява сестра на длъжника. Тук законодателя е предвидил оборимата презумпция, че знанието се предполага до доказване на противното, чиято тежест на доказване пада в случая върху третото лице – отв. Р.. С оглед на приобщените доказателства съда намира, че тази законова презумпция беше оборена – въпреки многократната възможност, дадена на ответниците, както и усилията, които бяха положени от съда, в процеса не бяха депозирани никакви доказателства, които да са в полза на тезата на ответницата Р., че не е знаела за задълженията на своя брат, че сключвайки процесната сделка се увреждат интересите на кредитора. Представените нотариално заверени декларация и заявление, съответно от М.К. и П.Б. не са годно доказателство по смисъла на ГПК и съда не следва да ги цени.

        При тези съображения съда счита, че иска следва да бъде изцяло уважен като основателен и доказан.          

         С оглед изхода на делото и разпоредбата на чл. 78 ал. І от ГПК ответниците следва да заплатят на ищцовото дружество сумата 646,50 лева, сторени съдебно-деловодни разноски, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

ОБЯВЯВА за недействителен по реда на чл. 135 от ЗЗД по отношение на „Про кредит банк България” АД, ЕИК 130598160, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор А.” № 26, представлявано от П. Савов и Марияна Петкова договор за покупко-продажба от 23.12.2009 г., обективиран в нот. акт № 196, т. ІV по нот. дело № 691/2009 г. на Нотариус Борис Кожухаров, рег. № 337 в НК, с р-он на д-ие – РС гр. Троян, по силата на който В.С.Р., ЕГН ********** *** е продал на сестра си М.С.Р., ЕГН **********,*** собствения си недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор № 12108.264.34, находящ се в местността „Иван Калчев", в землището на с. Врабево, ЕКНМ 73198, община Троян, област Ловеч, целият с площ от 3299 кв. м, представляващ земеделска земя - нива пета категория, при съседи: 12108.264.35, 12108.264.33, 12108.264.22, 12108.264.21, 12108.264.20 и 12108.264.51.   

 ОСЪЖДА В.С.Р., ЕГН ********** *** и М.С.Р., ЕГН **********,*** да заплатят на „Про кредит банк България” АД, ЕИК 130598160, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор А.” № 26, представлявано от П. Савов и Марияна Петкова сумата 646,50 – шестстотин четиридесет и шест лева и 50 стотинки, сторени съдебно-деловодни разноски. 

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                                      Районен съдия: