ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 гр. Троян, 18.07.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на осемнадесети юли април две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Настоящето гражданско дело е образувано по предявена искова молба от Й.С. *** срещу Р.Г. и М.Г.,*** с искане съда да постанови решение, с което да признае по отношение на ответниците, че ищеца не дължи сумата по изп. лист по гр. дело № 632/2012 г. на ТРС. Посочена е цена на иска 2 314,14 лева.

С разпореждане от 02.07.2014 г. съда е указал на ищеца в едноседмичен срок от съобщението да отстрани констатираните нередовности по исковата молба, а именно: да конкретизира искането си, с оглед правилната правна квалификация, както и да посочи изпълнителните основания, които оспорва и точната сума, която счита, че не дължи.

На 08.07.2014 г. С. лично е получил разпореждането на съда, в дадения законов срок не е представил молба и не е изразил становище, съгласно указанията на съда.

        Предвид изложеното и на основание чл. 129 ал. ІІІ от ГПК, съда следва да прекрати производството по настоящето дело и съответно молбата и приложенията да се върнат на ищеца Й.С..

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 5 по описа на Троянски районен съд от 2014 г.

Да се върнат исковата молба и приложенията на ищеца Й.Й.С.,***

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните.

Районен съдия: