РЕШЕНИЕ  

 

гр. Троян, 10.09.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на деветнадесети август две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 500 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                      

Молителите Т.М.Г. и М.В.Г.,***, по реда на настоящото производство молят съда да допусне прекратяване по взаимно съгласие на техния брак, сключен на 03.04.1993 г., от който брак имат родено едно дете –Я.М. Г., родена на *** г.

            Съгласието им за развод е сериозно и  непоколебимо. 

           В съдебно заседание страните поддържат молбата си за развод.

           Съдът, след като изслуша страните по делото и прецени събраните доказателства, намира за установено и обосновава следните правни изводи:

             Молителите са законни съпрузи от 03.04.1993 г. – видно от представеното  удостоверение за сключен гр. брак от същата дата на Община Троян.  От брака си имат родено едно непълнолетно дете.

         С оглед защитата интересите на роденото от брака дете съда е уведомил ДСП – Троян и същата е представила становище, с което се излага, че постигнатото споразумение е в интерес на детето.

Към молбата за развод е приложено постигнатото между съпрузите  споразумение, което не противоречи на повелителните законови норми и морала и урежда пълно всички въпроси, касаещи последиците на развода, които правилото на чл. 51 ал. І изр.1-во от СК повелява.  

           Гореизложеното онагледява предпоставките по чл. 50, чл. 51 ал. І и ІІ от СК, вр. с чл. 330 ал. ІІІ от ГПК за допустимост на искания развод по взаимно съгласие.

         При този изход на процеса в съответствие с Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна Държавна такса в размер на 50 лева, която следва да бъде заплатена по равно от молителите. Първоначално молителката Т.Г.  е внесла 25.00 лева, ще следва молителят М.Г. да бъде осъден да заплати  25.00 лева ДТ. С оглед споразумението молителите М.Г. и Т.Г. ще следва да заплатят по 68.40 лева държавна такса общо в размер на 136.80 лева, представляваща 2 % върху присъдената издръжка за три години.

Разноските за страните следва да останат така, както са сторени, предвид споразумението.

           Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Т.М.Г.,***, ЕГН **********  и М.В.Г.,***, ЕГН **********, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 28 от 03.04.1993 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

          ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете –малолетната Я.М. Г., родена на *** година за в бъдеще ще се упражняват от нейната майка и законна представителка Т.М.Г.. Местоживеенето на детето Я.М. Г. ще следва местоживеенето на майката, което в момента е гр. Ловеч, ж.к. „Младост” бл.305, вх.Б, ет.6, ап.16. Бащата М.В.Г., ЕГН ********** ще има право на свободни лични контакти с детето Я. Г.. Бащата М.В.Г., ЕГН ********** ще заплаща на Т.М.Г., ЕГН **********, в качеството и на майка и законна представителка на детето им, по 190.00 – сто и деветдесет лева месечна издръжка, считано от датата на постановяване на съдебното решение, до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на същата.

           ОБЯВЯВА, ЧЕ семейното жилище, находящо се в гр. Троян, ул. „Радецки” № 60 е лична собственост на съпруга М.В.Г., ЕГН ********** и за в бъдеще ще се ползва от него.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите декларират, че не са придобили  недвижими имоти по време на брака си.

ОБЯВЯВА, ЧЕ придобитите по време на брака  движими вещи са  поделени предварително.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, както и за настоящи и бъдещи вземания и задължения.

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода Т.М.Г., ЕГН ********** за в бъдеще ще носи брачната си фамилия – Г.

ОСЪЖДА М.В.Г.,***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 двадесет и пет лева, както и 68,40  – шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки ДТ  върху размера на така определената издръжка за три години.

  ОСЪЖДА Т.М.  Г.,***, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт  68,40 – шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки ДТ върху размера на така определената издръжка за три години.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                       Районен съдия: