Р Е Ш Е Н И Е  

№ 63

гр. Троян, 26.03.2014 год.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………..........…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело  № 512 по описа  на ТРС за 2009 год., за да се произнесе - съобрази:

    Производство по реда на чл. 349 ал  6 и сл. ГПК. 

    С влязло в сила решение от 17.03.2011 г. съда е извършил делба на процесния имот като на основание чл. 349 ал. 2 от ГПК е поставил в дял на М.М.П. ***, ЕГН ********** като неподеляем процесния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 449 кв. м., находящ се в гр. Троян, обл. Ловешка, с адрес ул. Вежен 73, с трайно предназначение - земеделска и начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, с пълен кадастрален № 73198.506.320 по кад. карта, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на АК, при граници и съседи на имота: имот 73198.506.322 - ниско застрояване /до 10 м./, имот 73198.506.474 - за друг вид застрояване, имот 73198.506.321 - ниско застрояване /до 10 м./, имот 73198.506.471 - за второстепенна улица, ведно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА - масивна с частични стоманобетонни елементи с площ 59 кв. м., с пълен кад. № 73198.506.320.1, ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА хангар, депо, гараж - масивна с частични стоманобетонни елементи, с площ 24 кв. м., с пълен кад. № 73198.506.320.2, ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ - едноетажна масивна с дървен гредоред с площ 16 кв. м. с пълен кад. 73198.506.320.3 и ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ - едноетажна масивна с дървен гредоред с площ 16 кв. м., с пълен кад. № 73198.506.320.4., с пазарна стойност 36 500 – тридесет и шест хиляди и петстотин лева, като за уравнение на дяловете М.М.П. е осъден да заплати общо на В.М.П., ЕГН ********** и Ц.Л.П.,*** сумата 30 416,66 – тридесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и 66 стотинки, равняваща се на полагащите им се общо 5/6 идеални части. Описаното решение е влязло в законна сила на 28.01.2013 г.

         С молба от 11.10.2013 г. М.П. е заявил пред съда, че в законовия 6-месечен срок не е заплатил на останалите съделители определената сума за уравнение на дяловете, поради което счита, че решението за възлагане се обезсилва по право и моли съда да изнесе имота на публична продан.

         Копие от молбата е връчено на другите двама съделители – В.П. и Ц.П.. Съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание. Молителят М.П. се представлява от адв. Венелин Ангелов и мл. адв. Цветомир Ангелов от ЛАК, които молят съда да обезсили решението за възлагане на процесния имот на техния доверител и да го изнесе на публична продан.

         В. и Ц.П. са представлявани от адв. Димитър Илковски от ЛАК, който излага становище, че молбата е неоснователна, тъй като М.П. вече не е собственик на делбения имот. Собственици върху целия имот са ищците, тъй като с протокол за обявяване на публична продан от ДСИ при ТРС, са изплатили цялата сума. Като алтернатива процесуалния представител е поискал имота да бъде възложен по реда на чл. 349 ал. 2 от ГПК на неговия доверител В.П..

         Като доказателство е изискано и приложено изп. дело 99/2013 г. на СИС при ТРС, по което с постановление от 31.01.2014 г. процесния имот е възложен на В.П., който е обявен за купувач на същия с протокол от 24.09.2013 г.

         Съдът намира искането за допустимо, като предявено от лице – съделител, в полза на когото е възложен целия делбен имот.

   По същество е основателно. Във връзка с направените възражения от ищците В. и Ц.П. следва да се отбележи, че към настоящият момент постановлението за възлагане на имота от съдебният изпълнител по изп. дело не е влязло в сила и ищеца по делото не е собственик на имота към този момент следователно делбеното дело има предмет. Не се оспорва от страните, че в 6 – месечния срок М.П. не е заплатил 30 416,66 лева, равняваща се на полагащите се на ищците общо 5/6 идеални части. Срокът по чл. 349 ал. 4 от ГПК е изтекъл на 28.07.2013 г. и доколкото плащането е условие за придобиване на собственост в хипотезата на чл. 349 от ГПК, налага се извода, че М.П. не е придобил собствеността върху възложения му имот. Следователно делбата следва да продължи. В тази връзка съдът следва да отбележи, че приложимо право в конкретната хипотеза е материалноправната норма на чл. 349 ал. 5 и 6 от ГПК, според която, ако уравнението не бъде изплатено в срок, решението за възлагането се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан. Затова, съгласно дадените в ТР 1/2004 г на ВКС, ОСГК разрешения (т. 11), съдът не разполага с правомощия да постанови обезсилването, а може единствено да констатира настъпилото по право обезсилване и да постанови изнасянето на продан. В първото по делото заседание на 22.01.2010 г. от втората фаза на съдебната делба ищеца В.П. също е направил искане за възлагане на процесния имот на основание чл. 349 ал. 2 от ГПК, което дава право на съда да не приложи хипотезата за изнасяне имота на публична продан, а да го възложи на другия съделител, но при условие, че за същия /В.П./ са налице кумулативно дадените условията на чл. 349 ал. 2 от ГПК, а именно, същия да е живял в имота, когато наследството е било открито и да не притежава друго жилище. В настоящия казус подобни условия не са налице, следователно единствената възможност за решаващия съд е да изнесе имота на публична продан.

         При тези изводи следва решението да се обезсили в тази си част и в частта относно осъдителния диспозитив за уравняване на дела на Ц. и в.П..

         Страните не са направили искане за присъждане на разноски. 

   Водим от горното и на основанието по чл. 349 ал. 6 от ГПК , съдът

                             

РЕШИ :

 

       ПРОГЛАСЯВА настъпилото на основание чл. 349 ал. 6 изр. трето от ГПК обезсилване по право на решението под номер № 72/17.03.2011 г.,  постановено по гр. дело № 512 по описа на ТРС за 2009 г., в частта му, с която в самостоятелен дял по реда на чл. 349 ал. 2 от ГПК на М.М.П. ***, ЕГН ********** като неподеляем следния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 449 кв. м., находящ се в гр. Троян, обл. Ловешка, с адрес ул. Вежен 73, с трайно предназначение - земеделска и начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, с пълен кадастрален № 73198.506.320 по кад. карта, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на АК, при граници и съседи на имота: имот 73198.506.322 - ниско застрояване /до 10 м./, имот 73198.506.474 - за друг вид застрояване, имот 73198.506.321 - ниско застрояване /до 10 м./, имот 73198.506.471 - за второстепенна улица, ведно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА - масивна с частични стоманобетонни елементи с площ 59 кв. м., с пълен кад. № 73198.506.320.1, ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА хангар, депо, гараж - масивна с частични стоманобетонни елементи, с площ 24 кв. м., с пълен кад. № 73198.506.320.2, ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ - едноетажна масивна с дървен гредоред с площ 16 кв. м. с пълен кад. 73198.506.320.3 и ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ - едноетажна масивна с дървен гредоред с площ 16 кв. м., с пълен кад. № 73198.506.320.4., с пазарна стойност 36 500 – тридесет и шест хиляди и петстотин лева, както и в частта, с която, М.М.П., с горните данни е осъден да заплати общо на В.М.П., ЕГН ********** и Ц.Л.П.,*** сумата 30 416,66 – тридесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и 66 стотинки, равняваща се на полагащите им се общо 5/6 идеални части, поради неплащане на уравнителния дял в законоустановения срок.

       ПОСТАНОВЯВА изнасянето на публична продан на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 449 кв. м., находящ се в гр. Троян, обл. Ловешка, с адрес ул. Вежен 73, с трайно предназначение - земеделска и начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, с пълен кадастрален № 73198.506.320 по кад. карта, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на АК, при граници и съседи на имота: имот 73198.506.322 - ниско застрояване /до 10 м./, имот 73198.506.474 - за друг вид застрояване, имот 73198.506.321 - ниско застрояване /до 10 м./, имот 73198.506.471 - за второстепенна улица, ведно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА - масивна с частични стоманобетонни елементи с площ 59 кв. м., с пълен кад. № 73198.506.320.1, ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА хангар, депо, гараж - масивна с частични стоманобетонни елементи, с площ 24 кв. м., с пълен кад. № 73198.506.320.2, ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ - едноетажна масивна с дървен гредоред с площ 16 кв. м. с пълен кад. 73198.506.320.3 и ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ - едноетажна масивна с дървен гредоред с площ 16 кв. м., с пълен кад. № 73198.506.320.4., с пазарна стойност 36 500 – тридесет и шест хиляди и петстотин лева, като получената при продажбата сума бъде разпределен съгласно законовите права на съделителите, а именно: общо 5/6 за В.М.П., ЕГН ********** и Ц.Л.П.,*** и 1/6 за М.М.П. ***, ЕГН **********  

         Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред състав на ОС – Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               Районен съдия: