РЕШЕНИЕ  

 

гр. Троян, 10.09.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на деветнадесети август  две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 512 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                      

Молителите В.Д.К. и И.Н.К.,***, по реда на настоящото производство молят съда да допусне прекратяване по взаимно съгласие на техния брак, сключен на 12.12.1998 г., от който брак имат родено едно дете – Н.И. К., роден на *** г.

            Съгласието им за развод е сериозно и  непоколебимо. 

           В съдебно заседание страните поддържат молбата си за развод.

           Съдът, след като изслуша страните по делото и прецени събраните доказателства, намира за установено и обосновава следните правни изводи:

             Молителите са законни съпрузи от 12.12.1998 г. – видно от представеното  удостоверение за сключен гр. брак от същата дата на Община Троян.  От брака си имат родено едно непълнолетно дете.

         С оглед защитата интересите на роденото от брака дете съда е уведомил ДСП – Троян и същата е представила социален доклад, с който се излага, че постигнатото споразумение е в интерес на детето.

Към молбата за развод е приложено постигнатото между съпрузите  споразумение, което не противоречи на повелителните законови норми и морала и урежда пълно всички въпроси, касаещи последиците на развода, които правилото на чл. 51 ал. І изр.1-во от СК повелява.  

           Гореизложеното онагледява предпоставките по чл. 50, чл. 51 ал. І и ІІ от СК, вр. с чл. 330 ал. ІІІ от ГПК за допустимост на искания развод по взаимно съгласие.

         При този изход на процеса в съответствие с Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна Държавна такса в размер на 50 лева, която следва да бъде заплатена по равно от молителите. Първоначално В.К. и И.К. са внесли 25.00 лева, ще следва двамата молители да бъдат осъдени да заплатят по 12.50 лева ДТ. С оглед споразумението молителите В.К. и И.К. ще следва да заплатят по 36.00 лева държавна такса общо в размер на 72.00 лева, представляваща 2 % върху присъдената издръжка за три години.

Всеки един от съпрузите следва да заплати и 2 % държавна такса в размер на 1.00 лева върху застрахователната стойност на автомобила общо в размер на 100 лева.

Разноските за страните следва да останат така, както са сторени, предвид споразумението.

           Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между В.Д.К.,***, ЕГН ********** и И.Н.К., с адрес:***, ж. к. „Лъгът”, бл. 217, вх. В, ап. 9, ЕГН **********, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 147 от 12.12.1998 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

          ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете –непълнолетния Н.И. К., роден на *** година за в бъдеще ще се упражняват от неговата майка и законна представителка В.Д.К.. Местоживеенето на детето Н.И. К. ще следва местоживеенето на майката, което в момента е гр. Троян, ул. „Захари Зограф” №12-А. Бащата И.Н.К., ЕГН ********** ще има право на свободни лични контакти с детето Николай К., включително и да го взема при себе си за по един месец през лятото, което време да не съвпада с редовният платен годишен отпуск на майката. Бащата И.Н.К., ЕГН ********** ще заплаща на В.Д.К., ЕГН **********, в качеството й на майка и законна представителка на детето им по 100 – сто лева месечна издръжка, считано от 01.07.2014 година за в бъдеще, до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на същата. Издръжката ще бъде привеждана по сметка на В.Д.К., ЕГН **********, открита в Централна кооперативна банка – гр.Троян.

           ОБЯВЯВА, ЧЕ семейното жилище, находящо се в гр. Троян, ж. к. Лъгът, бл. 217, вх. В,  ап. 9 за в бъдеще ще се ползва от двамата молители.

ОБЯВЯВА, ЧЕ придобитите по време на брака  движими вещи са  поделени предварително и в момента молителите вече не притежават такива при режим на „Семейна имуществена общност”, с изключение на лек автомобил, който си поделят както следва:

И.Н.К., ЕГН ********** получава в свой самостоятелен дял и остава едноличен собственик на придобития по време на брака му с  В.Д.К.  лек автомобил, а именно: 

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка „СУБАРО ИМПРЕЗА”, с ДК № ОВ8232ВВ, с номер на РАМА  - JF1GF4LJ4WG058426, с номер на ДВИГАТЕЛ – 178486, цвят – зелен металик, бензинов двигател, с дата на първоначална регистрация 10.04.1998 г., КАТО за уравняване делът на В.Д.К.И.Н.К. й е заплатил сумата 50.00 –петдесет лева, с която същата се счита напълно удовлетворена.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции помежду си към личните спестовни влогове на другия от тях и към всякакъв вид вземания. Изтеглените по време на брака кредити ще бъдат погасявани от този, на чието име са изтеглени и претенции към другия съпруг във връзка със същите не може да има.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите нямат регистрирани фирми като еднолични търговци, нямат акции, нямат претенции към дялови участия в търговски дружества и други.

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода В.Д.К. , ЕГН ********** ще възстанови своето предбрачно фамилно име -  Д..

ОСЪЖДА И.Н.К.,***, ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 12.50 - дванадесет лева и 50 ст., 36,00 – тридесет и шест лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години,  както и 1.00 – един лев върху застрахователната стойност на автомобила.

  ОСЪЖДА В.Д.К.,***, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 12.50 - дванадесет лева и 50 ст.,   36,00 – тридесет и шест лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години,  както и 1.00 – един лев върху застрахователната стойност на автомобила.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                       Районен съдия: