ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 гр. Троян, 01.07.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на първи юли две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 513 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

Настоящето дело е образувано по предявена искова молба от „Митекс-2002” ООД гр. Троян, представител Мирослав Христов и Мирослав Христов против „Марти 1999” ЕООД гр. Троян, представител Тихомир Георгиев по реда на чл. 233 от ЗЗД.

Със заявление от 26.06.2014 г. ищцовото дружество излага, че се отказва от предявения иск и моли съда да прекрати делото.

Съдът счита, че молбата следва да бъде уважена като на основание чл. 233 от ГПК производството по гр. дело № 513/2013 г. на ТРС да бъде прекратено поради отказ от иска.

Водим от изложеното и на посоченото основание съдът   

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 513 по описа на Троянски районен съд от 2014 г. поради отказ от иска, направен от ищеца „Митекс-2002” ООД, ЕИК 110530208, седалище и адрес: гр. Троян, обл. Ловеч, кв. „Миревско” № 1, представители Тихомир Георгиев и Мирослав Христов.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението.

 

Районен съдия: