П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян  14.01.2014 год.

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на  четиринадесети януари,  две хиляди и  четиринадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар : М.С.

сложи за разглеждане частно гражданско  дело № 52 по описа  за 2013 година  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване в 09.25  часа се явиха: НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

          Ищецът „Балкан–Квад” ООД с.Чифлик – р. пр. по реда на чл.50 ал.ІІ от ГПК, представител не се явява.

          Ответникът А.Т.А. – р.пр., чрез особения представител адв.А.Ч. от ЛАК, в с.з. се явява особения представител адв. А.Ч..

          Вещото лице В.А. – нередовно призован, поради невнесен от ищеца депозит,  не се явява.

          АДВ.А.Ч.: -  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

          АДВ.А.Ч.: - Поддържам депозирания по делото отговор. Считам, че предявения от ищцовото дружество иск срещу ответника А.Т.А., на когото съм назначен за особен представител, се явява неоснователен и недоказан. Тъй като нямам връзка с ответника, не съм в състояние да ангажирам  и доказателства по делото. По отношение на доказателствените искания направени от ищцовото дружество с исковата молба, моля да не приемате част от приложените към  нея писмени документи, тъй като същите не са относими и нямат доказателствено значение за спора,  конкретизирал съм тези документи в  подадения по делото отговор по чл.131 от ГПК. По отношение на поисканите от ищцовото дружество в депозираната по делото искова молба, съдебно-автотехническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза,  считам, че тези искания следва да бъдат оставени без уважение, реално те ние биха допринесли за изясняване на спора по делото,  и за разкриване на обективната  истина по него. Освен това и ищцовото  дружество не се е съобразило с дадените  от вас указания и не е внесло депозит за определеното от вас вещо лице, което е следвало да даде заключение по допуснатата съдебно-автотехническа експертиза.  В този смисъл моля да си отмените определението, с което сте допуснали тези две експертизи, същото се отнася  и за поисканите от ищцовата страна и допуснати гласни доказателства, а именно разпита на свидетели.  Ангажимента на ищцовото дружество  е било да ги подсигури, и въпреки че е било  редовно уведомено за днешното с.з. не е сторило това, поради което моля същите да бъдат заличени.  

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети допуснатите писмени доказателства по исковата молба с изключение  на Ценоразпис на „Балкан – квад” ООД за организирани туристически разходки и 7 бр. снимки, ще следва да отмени определението си от 22.10.2013 г. в частта, с която са допуснати гласни доказателства, автотехническа експертиза  и е назначен за вещо лице В.А. ***, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА като доказателства по делото  извлечение от Търговски регистър за „Балкан – квад” ООД,  копие от фактура № 1019/19.03.3010 г., декларация от 08.07.2012 г. подписана от ответника А.А., приемо-предавателен протокол от 08.07.2012 г., копие от фактура № 157 от 18.07.2012 г., копие от фактура № 213 от 18.07.2012 г. и копие от разписки от „Еконт експрес” с покана до ответника за доброволно изпълнение.

НЕ ПРИЕМА като доказателства по делото  ценоразпис и 7 бр. снимки.

ОТМЕНЯВА определението си от 22.10.2013 г. в частта, с която са допуснати гласни доказателства, автотехническа експертиза  с вещо лице В.А. ***.

СЪДЪТ на основание чл. 145 ал. ІІІ във връзка с чл. 146 от ГПК изготвя доклад по делото:

Обстоятелства, от които произтичат претендираните права и възражения: - Ищцовото дружество „Балкан – квад” ООД със седалище и адрес на управление с.Чифлик е предявило иск срещу А.Т.А., като твърди, че на 08.07.2012 г. е предоставило на ответника за временно възмездно ползване превозно средство, което е било в добро техническо състояние, а именно: – АТВ № 5, марка „Кавазаки” – КVF  650 4х4, с рама № JKAVF650DDB605686. Между страните е подписан документ /декларация/, според който ответникът се е задължил, при нанесени щети на АТВ-то по време на управление да поеме всички разноски по ремонта и възстановяването му, както и тези нанесени на дружеството, за времето необходимо за възстановяването и пускане на превозното средство в движение. По време на движение на управляваното от ответника АТВ в района на село Чифлик, местност „Кози дял”, по негова вина е допуснато произшествие и са нанесени щети на предоставеното му АТВ, за което е извършен оглед и е подписан от него и представител на дружеството приемо-предавателен протокол, в който са отразени видимите щети, изразяващи се в – изкривена рама на АТВ, счупено огледало, шум в диференциала, изкривяване на рамката, монтиране в задната част на АТВ-то и куфара над нея. За ремонта и възстановяването на нанесените от ответника щети по АТВ-то ищцовото дружество е заплатило 360.66 лева. Ищцовото дружество твърди, че за ремонта и отстраняването на щетите са били необходими четири дни, и съгласно приетите по това време от дружеството разценки при наем на АТВ за един час, наемателите са плащали по 75 лева, като това е минималната сума, която биха получили, ако ответникът не е бил повредил АТВ-то.

          По реда на чл.131 от ГПК на ответника А.А. е изпратено копие от искова молба и доказателства, същият не е намерен на посочените адреси и по реда на чл.47 ал.VІ от ГПК съдът му е назначил особен представител – адв.А.Ч. от ЛАК, който  в предвидения месечен срок   е депозирал писмен отговор, с който заявава, че предявеният иск, макар и процесуално допустим, се явява неоснователен и недоказан, като е изложил подробни съображения за това.

Правна квалификация на предявеният иск  - чл.45 от ЗЗД

Разпределение на доказателствената тежест - Следва ищеца да докаже, че е налице непозволено увреждане по смисъла на чл. 45 от ЗЗД. Непозволеното увреждане представлява неправомерен юридически факт/фактически състав, от който възниква облигационно отношение, по силата на което определено лице се задължава да поправи противоправно причинена на другата страна по отношението вреда, тоест в конкретния случай се твърди, че с действията си ответника е причинил на ищцовото дружество имуществени вреди в размер на 660,66 лева.

          АДВ.Ч.: - Приемам доклада на съда. Нямаме други доказателствени искания. Освен това считам, че са налице предпоставките визирани в чл.238 ал.ІІ от ГПК, като на това основание ще помолим да постановите определение, с което прекратите производството по делото, както заявих предпоставките за това са налице, а именно: -  За ищцовото дружество не се явява негов представител, въпреки че същото е редовно призовано и  днешното заседание се явява първо по делото. Дружеството не е взело становище във връзка с депозирания отговор  по чл.131 от ГПК и същевременно не е поискало  разглеждане на делото в отсъствието на негов представител. Моля да постановите определение, с което прекратите производството по делото.

СЪДЪТ счита, че е налице хипотезата на чл. 238 ал. ІІ от ГПК – ищеца не се явява в първото по делото заседание, не е взел становище по представения отговор и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие, поради което производството по делото следва да бъде прекратено. Ще следва да се изплати възнаграждение/адвокатски хонорар/ в размер на  100.00 - сто лева, на назначения по делото  като особен представител на ответника А.Т.А. ***,  адв. А.Ч. от ЛАК,  от внесения по делото депозит, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 238 ал. ІІ от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 52 от 2013 г. по описа на ТРС.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адв. А.Ч. от ЛАК от внесен по делото депозит  възнаграждение /адвокатски хонорар/ в размер на 100.00 лева /сто лева/.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  подлежи на обжалване с частна жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от днес за ответника А.А., а за ищеца „Балкан Квад” ООД с.Чифлик от съобщението.

Заседанието приключи в 9.35 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: