РЕШЕНИЕ № 283

 

гр. Троян, 18.11.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 521 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

                          Предявен е иск от К.М.Т. *** против М.Й.Т. ***, с правно основание чл. 49 ал. І от СК. Излага се, че страните са съпрузи, сключили граждански брак на 19.12.1993 г. в гр. Троян. От брака си имат роден едни син, който е пълнолетен. В началото брака им протичал нормално, живеели при родителите на Т.. През 2001 г. ищеца отишъл на работа в Испания и след известно време забелязал, че отношенията между двамата са променени, започнали да възникват конфликти и от началото на 2014 г. Т. напуснала семейното жилище. Ищецът счита, че брака му с ответницата е дълбоко и непоправимо разстроен и моли да бъде прекратен с всички произтичащи от закона последици.

               На ответницата по делото М.Т. е връчен препис от исковата молба и приложенията към нея. Представен е писмен отговор.

В с. з. на 23.10.2014 г. страните са депозирали по делото молба-споразумение, подписано и от двамата. Съпрузите са заявили, че са постигнали споразумение и желаят производството да премине към развод по взаимно съгласие  по реда на чл. 50 от СК.

               Искането е допустимо и е в съответствие с разпоредбата на чл. 321 ал. V от ГПК. Страните са представили писмено споразумение, което отговаря на изискванията на чл. 51 от СК.

               Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак от 24.03.2014  г. на Община Троян, въз основа на акт № 174 от 19.12.1993 г. се установява процесуалната легитимация и правния интерес на страните.

                 Съдът като съобрази представените с молбата доказателства и заявеното от страните намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство молителите категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението.

              С оглед на това съдът счита, че молбата на страните за прекратяване на брака им по взаимно съгласие е основателна и следва да бъде уважена без  да се издирват мотивите им за прекратяване на този брак. Установява се, че постигнатото между страните писмено споразумение по чл. 51 от СК е законосъобразно, поради което следва да бъде утвърдено с решението на съда.

При този изход на процеса и в съответствие с Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК, приета с ПМС № 38/27.02.2008 г., в сила от 01.03.2008 г. съдът следва да определи окончателна държавна такса в размер на 50.00 лева, от която първоначално 25.00 лева е внесъл ищеца. С оглед постигнатото споразумение ще следва М.Т. да внесе още 25.00 лева –окончателна държавна такса. 

               Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 19.12.1993 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 174/19.12.1993 г. на Община Троян между К.М.Т., ЕГН **********,*** и М.Й.Т., ЕГН **********,***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между К.М.Т., ЕГН **********,*** и М.Й.Т., ЕГН **********,***,  на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

Семейното жилище, находящо се в с. Борима, област Ловеч, ул. „Девети септември” № 92 , предоставя за ползване от молителя К.Т..   

Съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции към лични влогове и спестявания и към други вземания. 

 След прекратяването на брака М.Й.Т. ще носи предбрачното си фамилно име – К..

         ОСЪЖДА М.Й.Т., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

Районен съдия: