Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 224

 

гр. Троян, 18.09.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и първи август две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                               Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 531 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

      

Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         В ТРС е постъпила молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за продължаване настаняване по съдебен ред на малолетното дете А. М. К., роден на *** г., в семейството на Д. и А. ***, което със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01 от 07.11.2013 г. на ИД Директор РДСП – Ловеч е вписано в Регистъра на утвърдени професионални семейства. В молбата на Дирекцията се твърди, че детето е отглеждано в семейството си от раждането до *** г., след което със заповед на ДСП – Габрово същото е настанено  в ДМСГД – Габрово. Със Заповед № РД – 01-531 от 13.10.2008 г. на Директора на ДСП гр. Велико Търново и съответно с решение № 139 от 23.02.2009 г. по гр. д. № 3220/2008 г. на ВтРС А. К. е настанен в ДМСГД гр. Дебелец, заедно с по-малката си сестра А.

         При навършване на 5 годишна възраст по отношение на А. са предприети действия от ДСП – В. Търново за промяна на специализираната институция.

         На основание решение № 547 от 09.05.2012 г. на ВтРС А. К. е настанен за отглеждане в ДДЛРГ с. Страхилово. Последвало е настаняването и на сестрата на D – Аделина в същия дом в с. Страхилово.

         С оглед запазване на близките отношения между двете деца в с. Голяма Желязна е идентифицирано подходящо професионално приемно семейство, което може да приеме за отглеждане и двете деца. Със заповед от 07.11.2013 г. А. и Аделина са настанени в приемното семейство на Д. и А. М. 

По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки.

          Дирекцията моли съда да постанови решение, с което да продължи настаняването на детето в семейство М. с оглед неговия най – добър интерес до настъпване на законова причина за изменение на постановената мярка или за нейното прекратяване.

За Троянска районна прокуратура, р. пр. не се явява представител в с. з., не е изразено становище.

Като заинтересована страната в процеса са призовани Д. и А. М., които са се явили в първото по делото заседание. 

По делото е призовани родителите на А. -Т. А. и М.К., които не се явяват в с. з. и не изразяват становище по молбата.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за раждане на Община Велико Търново, А. М. К. е роден на *** г., от майка Т.К. К., ЕГН ********** и баща М. Ц. К., ЕГН **********.

         Установява се, че детето е отглеждано в семейството си от раждането до *** г., след което със заповед на ДСП – Габрово същото е настанено  в ДМСГД – Габрово. Със Заповед № РД – 01-531 от 13.10.2008 г. на Директора на ДСП гр. Велико Търново и съответно с решение № 139 от 23.02.2009 г. по гр. д. № 3220/2008 г. на ВтРС D К. е настанен в ДМСГД гр. Дебелец, заедно с по-малката си сестра А.

         При навършване на 5 годишна възраст по отношение на А. са предприети действия от ДСП – В. Търново за промяна на специализираната институция.

         На основание решение № 547 от 09.05.2012 г. на ВтРС А. К. е настанен за отглеждане в ДДЛРГ с. Страхилово. Последвало е настаняването на сестрата на D – Аделина в същия дом в с. Страхилово.

         С оглед запазване на близките отношения между двете деца в с. Голяма Желязна е идентифицирано подходящо професионално приемно семейство, което може да приеме за отглеждане и двете деца. Със заповед от 07.11.2013 г. А. и Аделина са настанени в приемното семейство на Д. и А. М. 

По делото е установено, че Д.А.М. и А.С.М. *** са утвърдено приемно семейство, което със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01 от 07.11.2013 г. на ИД Директор РДСП – Ловеч е вписано в Регистъра на утвърдени професионални семейства, с оглед спазване на поредността на мерките за закрила съобразно разпоредбите на чл. 26, ал. І и чл. 28, ал. ІІІ от ЗЗДт.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 25 ал. І т. 2 от ЗЗДт. По делото се установи безспорно, че родителите са отказали да полагат грижи за детето си. ДСП – Троян е направила проучване по повод настаняването на детето и е установила, че в жилището на сем. М. са налице подходящи битови условия за отглеждането и развитието на детето. Д. и А. М. са изразили желание да полагат грижи за детето, което и в момента живее при тях.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че удължаване на настаняването в приемното семейство ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото физическо и психическо възпитание и развитие.

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

                       Р      Е     Ш     И  :

 

         ПРОДЪЛЖАВА НАСТАНЯВАНЕТО на малолетното дете А. М. К., роден на *** г., от майка Т.К. К., ЕГН ********** и баща М. Ц. К., ЕГН ********** в семейството на Д.А.М. и А.С.М.,***, което със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01 от 07.11.2013 г. на ИД Директор РДСП – Ловеч е вписано в Регистъра на утвърдени професионални семейства, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

         ПОСТАНОВЯВА  незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

 

                                                        Районен съдия: