РЕШЕНИЕ

 

233

 

гр. Троян, 02.10.2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на петнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 551 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Г.И.Л.,***, ЕГН ********** и М.М.Л. ***, ЕГН **********, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 131 от 05.11.1994 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

           Родителските права върху родените от брака деца И.Г. Л., родена на *** г. и М.Г. Л., роден на *** г. предоставя за упражняване от майката М.М.Л., като бащата Г.И.Л. ще има право на свободни контакти с двете деца по всяко време след предварителна уговорка между родителите.

         Местоживеенето на децата ще следва това на тяхната майка и законен представител М.Л..

Г.И.Л. ще заплащана на И.Г. Л., родена на *** г. и М.Г. Л., роден на *** г.,  със съгласието на тяхната майка и законен представител М.Л., по 90 – деветдесет лева месечна издръжка на всеки един от тях, считано от 02.07.2014 г. до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, заедно със законната  лихва  за  всяка  закъсняла  вноска  на  определената издръжка.

            ОБЯВЯВА, ЧЕ: съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

         Съпрузите нямат претенции по отношение на влогове и банкови сметки.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Х.

         ОСЪЖДА Г.И.Л.,***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 – двадесет и пет лева, както и  129,60 – сто двадесет и девет лева и 60 стотинки държавна такса върху размера на така определената издръжка за три години.  

      РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               Районен съдия: