РЕШЕНИЕ  №198

 

гр. Троян, 14.08.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и девети юли две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря Ц.Б. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 556 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

 

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

Молителите Ц.Н.К. и С.И.К.,***, по реда на настоящото производство молят съда да допусне прекратяване по взаимно съгласие на техния брак, сключен на 13.06.1999 г., от който брак имат родено едно дете – И.С. К., роден на *** г.

            Съгласието им за развод е сериозно и  непоколебимо. 

           В съдебно заседание страните поддържат молбата си за развод.

           Съдът, след като изслуша страните по делото и прецени събраните доказателства, намира за установено и обосновава следните правни изводи:

             Молителите са законни съпрузи от 13.06.1999 г. – видно от представеното удостоверение за сключен гр. брак от същата дата на Община Троян.  От брака си имат родено едно непълнолетно дете.

         С оглед защитата интересите на роденото от брака дете съда е уведомил ДСП – Троян и същата е представила становище, с което се излага, че постигнатото споразумение е в интерес на децата.

Към молбата за развод е приложено постигнатото между съпрузите  споразумение, което не противоречи на повелителните законови норми и морала и урежда пълно всички въпроси, касаещи последиците на развода, които правилото на чл. 51 ал. І изр.1-во от СК повелява.  

           Гореизложеното онагледява предпоставките по чл. 50, чл. 51 ал. І и ІІ от СК, вр. с чл. 330 ал. ІІІ от ГПК за допустимост на искания развод по взаимно съгласие.

При този изход на процеса в съответствие с постигнатото споразумение между съпрузите и Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна Държавна такса в размер на 50 лева /първоначално С.К. е внесъл 25 лева/, която следва да бъде заплатена по равно от молителите. Ще следва Ц.К. да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт по 25 лева окончателна ДТ. Ще следва всеки един от молителите да заплати ДТ в размер на 61,20 лева върху размера на така определената издръжка за три години.

             Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК  гражданския брак между Ц.Н.К.,***, ЕГН ********** и С.И.К.,***, ЕГН **********, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 53 от 13.06.1999 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака непълнолетно дете – И.С. К., роден на *** година, ЕГН **********, в бъдеще ще се упражнява и от двамата родители. Режима на контакти с детето ще бъде свободен и за двамата родители

Местоживеенето на детето ще следва местоживеенето на бащата: гр. Троян, ул. ******.

ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА на непълнолетното дете: Ц.Н.К. ще заплаща на сина си И.С. К., род. *** г., със съгласието на неговия баща и законен представител С.И.К. по 85 лв. /осемдесет и пет/ лева месечна издръжка, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака, за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. С.И.К. ще заплаща на сина си И.С. К., род. *** г., със съгласието на неговата майка и законна представителка Ц.Н.К. по 85 лв. /осемдесет и пет/ лева месечна издръжка, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака, за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

Детските добавки за И.С. К., род. на *** г. ще се получават от неговия баща и законен представител С.И.К..

ОБЯВЯВА, ЧЕ семейното жилище, находящо се в гр. Троян, ****** в бъдеще ще се ползва от молителя С.И.К..

  ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода Ц.Н.К. ще носи предбрачното си фамилно име П.

           ОСЪЖДА Ц.Н.К.,***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева, както и 61,20 – шестдесет и един лева и 20 стотинки ДТ върху размера на така определената издръжка за три години.

           ОСЪЖДА С.И.К.,***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 61,20 – шестдесет и един лева и 20 стотинки ДТ върху размера на така определената издръжка за три години

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                      

                                     Районен съдия: