РЕШЕНИЕ  

гр. Троян, 02.04.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на  четвърти март две хиляди и  четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 56 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между М.И.Д. ЕГН **********,***, и С.П.Д., ЕГН **********, с адрес:***, сключен в гр. София с Акт за граждански брак № 120 от 02.05.2009 г. на Община Столична, район „Сердика”, област София, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

          ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете – малолетният С.С. Д., роден на *** година за в бъдеще ще се упражняват от неговата майка и законна представителка М.И.Д. ЕГН **********. Местоживеенето на детето С.С. Д. ще бъде при неговата майка и законна представителка М.И.Д.,***. Бащата С.П.Д., ЕГН ********** ще упражнява правото си на лични контакти с малолетното си дете С.С. Д.  всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00 часа в съботните дни  - до 13.30 часа в неделния ден, включително и да го взема при себе си по 20 /двадесет/ дни през всяко лято, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката. Бащата С.П.Д., ЕГН  ********** ще заплаща на М.И.Д., ЕГН **********, като майка и законна  представителка на малолетното дете С.С. Д., роден на *** год. по 150.00 /сто и петдесет лева/ месечна издръжка, считано от 01.02.2014 година за в бъдеще, до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на същата.

          ОБЯВЯВА, ЧЕ семейното жилище, находящо се в гр.София, ж. к. „Дружба-2”, бл. 420, вх. Б, ет.5, ап.40 за в бъдеще ще се ползва от съпругът С.П.Д., ЕГН **********.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите по време на брака не са придобили никакви недвижими имоти, които да попадат под режим на „Семейна имуществена общност”.

ОБЯВЯВА, ЧЕ придобитите по време на брака на съпрузите движими вещи са поделени предварително и вече не притежават такива, които да попадат под режим на „Семейна имуществена общност”.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите нямат регистрирани фирми като еднолични търговци, нямат акции, и нямат претенции към дялови участия в търговски дружества.

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода  М.И.Д. ще носи предбрачното си фамилно име  Д..

           ОСЪЖДА С.П.Д., ЕГН **********, с адрес:*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 12,50 – дванадесет лева и петдесет стотинки, както и 108,00 – сто и осем лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години.

            ОСЪЖДА М.И.Д., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 12,50 – дванадесет лева и петдесет стотинки.      

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                      

                                       Районен съдия: