П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян  27.11.2014 год.

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на   двадесет и седми ноември,  две хиляди и  четиринадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар:  М.С.

сложи за разглеждане гражданско  дело   574 по описа  на Троянски районен съд за 2014  година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  10.17  часа се явиха:

          Ищцата  Б.Ц.Т. - р.пр. не се явява, вместо нея се явява мл. адв. Ц.А.  от ЛАК преупълномощен от адв. В.А. *** с пълн. приложено по делото.

          Ответницата А.В.О. – р.пр. се явява лично, а ответникът  М. А. О. – р.пр. не се явява, представляват се от адв. И. *** с пълн. приложено към делото.

МЛ. АДВ.Ц..А.: - Да се даде ход на делото.

АДВ.И.А.: - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

          МЛ. АДВ.Ц.А.: - Поддържам изцяло исковата молба, въпреки че считам, че е недопустима в това производство, тъй като има образувано производство по чл. 410 от ГПК, в срока за възражение не е подадено възражение от ответниците по делото и в тази връзка е издаден изп. лист.  По изп. дело е имало изпълнителни действия и са събирани пари. Ответниците са правили справки по изп. дело. Въпреки това абсолютно недобросъвестно от тяхна страна са подали възражение до РС – Троян срещу заповедта на съда за изпълнение, по силата на което възражение или по грешка от съда, дали са били подведени от ответната страна, е издадено разпореждане № 996 от 04.06.2014 г., по силата на което бяхме задължени като заявители в производството по чл. 410 от ГПК да образуваме граждански иск срещу ответниците в едномесечен срок. В противен случай щеше да бъде обезсилена заповедта за изпълнение, обезсилен  издадения изпълнителен лист и всички разноски, и неща които бяхме направили до този момент щяха да  са безсмислени. В тази връзка в изпълнение на указанията на съда ние си образувахме исково производство, за да не си пропуснем сроковете. Това исково производство е породено от обстоятелството, че ответниците  неоснователно и недобросъвестно са подали възражение въпреки, че са знаели че срока е изтекъл, ако го нямаме  това възражение нямаше да има  разпореждането на съда. В тази връзка считам, че производството е недопустимо и тъй като не е породено от наше недобросъвестно  поведение  разноските следва да се  понесат от страната, която е злоупотребила с правата си. В зависимост от това какво ще прецените,   ще изразя  на по-късен етап становище  относно отговора на исковата молба.  

Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

          АДВ. И. А.: – Считаме, че не сме злоупотребили с правата си. Съгласно производството по чл.131 от ГПК ние сме депозирали отговор, което ясно и конкретно дава становището на доверителите ми. Считам, че исковата молба е недопустима, неоснователна, и ако съдът прецени да прекрати производството по делото претендирам за разноските в размер на 400 лв.- адвокатски хонорар, изплатени изцяло от доверителите ми.

СЪДЪТ счита, че следва да бъде прекратено производството  по делото, заведено по реда на чл. 422 от ГПК като недопустимо. Съображенията за това са следните: видно от оформените съобщения, на двамата длъжници М.О. и А.О. са залепени уведомления при хипотезата на чл. 47 ал. 2 от ГПК. Длъжностното лице по призоваване е отбелязало в двете разписки, че на 10.07.2013 г. двамата длъжници не са се явили в съда да получат книжата си. Съгласно разпоредбата на чл. 47 ал. 5 от ГПК, съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването от канцеларията на съда. Въпреки това, почти година след изтичането на срока, двамата длъжници на 02.06.2014 г. са подали възражения по реда на чл. 414 от ГПК, че не дължат процесната сума. С разпореждане от 04.06.2014 г. втори съдебен състав на ТРС е дал указания по чл. 415 на кредитора да предяви установителен иск по чл. 422 от ГПК за доказване съществуване на вземането си. Въпреки изтеклия преклузивен срок, под страх, че заповедта ще бъде обезсилена, ищцата е била принудена да предяви установителния иск. Решаващия съд намира, че производството по настоящето дело е недопустимо. Безспорно определения в закона двуседмичен срок за подаване на възражение е преклузивен. Установява се, че е издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително дело, по което се провеждат съответните действия. Установителния иск за съществуване на вземане е специален и има за цел да установи със сила на пресъдено нещо вземане, което е било предмет на заповедното производство. Заповедта за изпълнение на парично вземане и решението по иска по чл. 422 от ГПК съставляват две кумулативно дадени основания за издаването на изп. лист. В настоящия случай така предявения иск е недопустим по изложените съображения и ще следва производството по гр. дело № 574 от 2014 г. да бъде прекратено. Съдът намира, че е съдебно-деловодните разноски следва да останат за страните така, както са ги сторили, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 574 от 2014 година по описа на Троянски районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ЛОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: