РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 30.04.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в закрито заседание на тридесети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ………………… и в присъствието на

прокурора ...……………....................…..... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело №  580 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

         Производството е по реда на чл. 247 и чл. 248 от ГПК.

По настоящето гр. дело Троянски районен съд – ІV състав е постановил решение № 8 от 16.01.2014 г., с което е признал за установено на основание чл. 53 ал. ІІ от ЗКИР по отношение на М.М.П., ЕГН ********** и М.И. Д.-П., ЕГН **********, двамата с адрес: гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 166, че е налице грешка в КККР на гр. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-49 /31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изразяваща се в неправилно нанасяне на границите между имоти с иднетификатори 52218.531.139. 52218.531.145 и 52218.531.146 съобразно правото на собственост на ищците Х.Ц.Д., ЕГН **********,***-Б и Д.Ц.Д., ЕГН **********, адрес:***, Фондови жилища, бл. 204, вх. Е, ет. 4, /съд. адрес: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 41, адв. П. С./ и предходен и действащ ЗРП и кадстрален план, одборени със заповед № 449 от 27.05.1968 г. и заповед № 912 от 22.10.1981 г. на Кмет на Община Априлци, като 299 кв. м от ПИ с идентификатор 52218.531.145, собственост на ищцата Х.Ц.Д. са погрешно включени като част от ПИ 52218.531.146, както и 210 кв. м от ПИ 52218.531.139, собственост на Х. Древска са погрешно включени в имот 52218.531.146, в останалата част от иска по отношение на проектен идентификатор 52218.531.288, с площ 168 кв. м по скица-проект за отстраняване на непълноти и грешки по чл. 62 ал. І и ал. V от Наредба № 3/2005 г., собственост на ищците Хриситна Д. и Д.Д. е отхвърлил иска като неоснователен и недоказан. Описаните грешки за имоти 52218.531.139. 52218.531.145 и 52218.531.146 да бъдат отстранени в КК на гр. Априлци, съгласно скица-проект за отстраняване на непълноти и грешки, приложена по преписка по заявление № 94-14536 от 01.09.2011 г. на СГКК – Ловеч, като ПИ 52218.531.139 се изменя така, че да следва границите на УПИ VІ-547 от кв. 57 по плана от 1981 г. /проектва линия по т. 1,6,7 и 8/, ПИ 52218.531.145 се изменя по проектна линия т. 8,7,6,4,5 и 9.

Ответницата  М.И. Димитрова - П., чрез своя пълномощник адв. Георги Илиев е поискала от съда изменение на постановеното решение в частта за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Адв. Илиев счита, че съда при постановяване на своя акт не се е съобразил с разпоредбата на чл. 78 ал. 1 и ал. 3 от ГПК и следва да присъди сторените разноски съобразно с уважената и отхвърлената част от иска. С отделна молба ответницата П. отново посредством пълномощника си адв. Георги Илиев на основание чл. 247 от ГПК е сезирала съда с поправка на очевидна фактическа грешка относно неточното изписване на точките по проектната линия за ПИ 52218.531.139, като коректното изписване е по т. 6, 2 и 1 и съответно за ПИ 52218.531.145 – по т. 1, 2, 3 и 4.

        При хипотезата на чл. 247 ал. ІІ и чл. 248 ал. ІІ от ГПК съда е изпратил копие от молбите съответно на другата страна и е дал възможност в едноседмичен срок да бъде представен писмен отговор. Ищците Х.Д. и Д.Д., чрез своя пълномощник адв. П.С. са изразили становище, с което излагат, че молбите са неоснователни. Не става въпрос за ОФГ, а за възражение по същество, което следва да е предмет на разглеждане пред въззивната инстанция.

        Съдът е преценил, че не следва страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание. Намира молбата за изменение на решението в частта за разноските за основателна. При постановяване на решението си, съда не е съобразил разпоредбата на чл. 78 ал. 1 и ал. 3 от ГПК. Ще следва решението да бъде изменено както следва: Ответниците М.И. Д.-П. и М.М.П. да бъдат осъдени да заплатят на ищците сумата 289,46 лева, сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с уважената част от иска. Ищците Х.Ц.Д. и Д.Ц.Д. да бъдат осъдени да заплатят на ответниците сумата 150,55 лева, сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска.

Настоящата инстанция намира, че искането за поправка на ОФК е неоснователно. Грешка би било винаги, когато е налице несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. В настоящия случай такава не е налице, тъй като съда се е произнесъл в рамките на исковата претенция. Направеното искане от страна на ответницата е по съществото на спора, по което съда се е произнесъл вече с решението си. 

             Водим от горното и на основание чл. 247 и чл. 248 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

 

 

ИЗМЕНЯВА  решение № 8 от 16.01.2014 г. в частта му са присъждане на съдебно-деловодните разноски, а именно: ОСЪЖДА М.М.П., ЕГН ********** и М.И. Д.-П., ЕГН **********, двамата с адрес: гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 166 да заплатят солидарно на всеки един от Х.Ц.Д., ЕГН **********,***-Б и Д.Ц.Д., ЕГН **********, адрес:***, Фондови жилища, бл. 204, вх. Е, ет. 4, /съд. адрес: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 41, адв. П. С./ по 144,73 – сто четиридесет и четири лева и 73 стотинки съдебно - деловодни разноски общо в размер на 289,46 лева. ОСЪЖДА Х.Ц.Д., ЕГН **********,***-Б и Д.Ц.Д., ЕГН **********, адрес:***, Фондови жилища, бл. 204, вх. Е, ет. 4, /съд. адрес: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 41, адв. П. С./ да заплатят солидарно на всеки един от М.М.П., ЕГН ********** и М.И. Д.-П., ЕГН **********, двамата с адрес: гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 166 по 75,27 – седемдесет и пет лева и 27 стотинки съдебно - деловодни разноски общо в размер на 150,55 лева.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на  М.И. Д.-П., ЕГН **********,*** за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 8 от 16.01.2014 г. по настоящето дело.

        Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                   Районен съдия: