РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Троян, 16.01.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

                                           Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гр. дело № 580 по описа за 2013 год., и за да се произнесе - съобрази:

         Х.Ц.Д. *** и Д.Ц.Д. *** са предявили против М.М.П. и М.И. Д.-П., двамата от гр. Априлци, обл. Ловеч иск с правно основание чл. 53 ал. ІІ от ЗКИР. Ищците твърдят в исковата си молба, че са собственици на имоти с идентификатори 52218.531.139, 52218.531.145 по КККР на гр. Априлци, а ответниците на съседния имот - 52218.531.146. Твърдят, че при изработването на кадастралната карта на града е допусната грешка относно нанасяне на границите на описаните имоти. Подробно са изложени обстоятелствата в исковата им претенция. За установяване на обстоятелствата по предявения иск ищците са ангажирали гласни и писмени доказателства и чрез своя пълномощник адвокат П.С. *** молят съда да уважи изцяло исковата им претенция, ведно със законните последици.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответниците М.П. и М. П. е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия едномесечен срок е представен отговор, с който изцяло се оспорва предявения иск. В с. з. ответниците се явяват лично и са представлявани от адвокат Георги Илиев от ЛАК, който моли съда да отхвърли предявения иск.

От приложени писмени доказателства: Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка № 131 от 26.03.1975 г., Нотариален акт за замяна № 121 от 20.10.2004 г., том Х, рег. № 9341, дело № 1534 на нотариус рег. № 337 на НК, с район на действие РС-Троян, Договор за доброволна делба от 04.09.1992 г., вписан с вх. № 513, акт № 83, том I, кн. Б, при РС-Троян, Нотариален акт № 101 от 09.09.1992 г., том II, нот. дело № 776 за собственост върху недвижим   имот.   придобит   по  давностно   владение,   наследство   и   договор   за доброволна делба, Нотариален акт № 50 от 02.03.1973 г., том І, нот. дело  № 98 на РС-Троян, Нотариален акт № 49 от 25.02.1973 г. за собственост върху недвижим имот по давностно владение, том І, дело № 89 на РС-Троян, Нотариален акт № 159 от 10.11.2003 г., том VІІ, нот. дело № 1575/2003 г. на Съдия по вписванията при РС-Троян, Нотариален акт № 51, том I дело № 136 от 11.02.1975 г., Удостоверение за наследници изх. № 040993 от 12.04.2010 г., издадено от община Троян, Удостоверение за наследници изх, № 873 от 12.03.2013 г., издадено от Община Габрово, Удостоверение за вписан отказ от наследство изх. № 336 от 27.11.2008 г., Писмо изх. № 871 от 07.06.2011 г. на Община Априлци, Писмо изх. № 362 от 12.02.2013 г. на Община Априлци, Заверено копие от плана на гр. Априлци, кв. Център от 1968 г., одобрен със Заповед 449 от 27.05.1968 г., Заверено копие от разписен лист към плана на гр. Априлци, кв. Център от 1968 г., одобрен със Заповед № 449 от 27.05.1968 г., Заверено копие от плана на гр. Априлци, кв. Център от 1981 г., одобрен със Заповед 912 от 22.10.1981 г., Заверено копие от разписен лист към плана на гр. Априлци, кв. Център от 1981 г., одобрен със Заповед № 912 от 22.10.1981 г., Отказ изх. № 94-14536-11-10-19224 от 27.12.2011 г. на Началник СГКК-гр. Ловеч, Скица-проект № 38386 от 24.10.2011 г. на СГКК-гр. Ловеч, Акт № 294 от 24.10.2011 г. за НГ в КККР на гр. Априлци,  Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 159 том VII нот. дело № 1575/2003 г. на Съдия по вписванията при Троянски районен съд, Проект обект: "Неплътна ограда - ПИ №52218.531.146, УПИ VII- кв.51, квартал "Център" град Априлци, община Априлци, част: конструктивна фаза: ТП, преписка на СГКК – Ловеч по заявление с вх. № 94-14536/01.09.2011 г.,  писмо изх. № 1587/08.10.2013 г.  изд. от Община гр.Априлци с приложени към него заверени копия от одобрен проект от 02.09.1986 г. на Колю Ц. за жил.сграда в ПИ с идентификатор 52218.531.146, заверено копие от преписка по издаване на разрешение за строеж № 16/20.05.2011 г. за „Неплътна ограда” в УПИ VІІ, кв.51 по действащия регулационен план на гр.Априлци кв. Център от 1981 г. ., удостоверение за наследници на К. Ц. с изх. № 0240/25.09.2013 г. на Община Априлци и писмо на Община гр.Априлци изх. № 1769/05.11.2013 г., от показанията на разпитаните свидетели С.М.П. и Й.М.И., както и от заключението на допуснатата и изслушана по делото съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. В.П., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка № 131 от 26.03.1975 г. на ТРС ищцата Х.Ц.Д. е придобила от своя баща Ц. Д.Ц. собствеността на незастроен парцел ХШ-547 от кв. 51 по плана на с. Ново село, Ловешки окръг, от 1968 г., урегулиран, с площ 700 кв. м, при граници: собствен парцел -547, парцел VП-547 - собственост на К.И. Колев, парцел ХП-549 - собственост на Стефан Балджиев и улица с о.т. 151. Описания имот е с идентификатор 52218.531.145 по действащата към момента кадастралната карта на гр. Априлци, одобрена със Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор па АГКК-София.

С Договор за доброволна делба от 04.09.1992 г., вписан с вх. № 513, акт № 83, том I, кн. Б при РС-Троян, ищците заедно с Ц. Д.Ц., техен баща, са прекратили съсобствеността върху дворно място от около 1155 кв. м, съставляващо парцел -547 от кв. 51 по плана на гр. Априлци кв. Центъра, обл. Ловеч, застроено с двуетажна паянтова жилищна сграда, паянтова лятна кухня, плевня и паянтова сая, при граници: от две страни улица, Г.И.Б., Х.Ц.Д. и К.И. Ц., който имот е останал в наследство от майка им Л.Р. Ц..

През 1992 г., ищецът Д.Ц.Д. се е снабдил с Нотариален акт № 101 от 09.09.1992 г., том II, нот. дело № 776 на ТРС за собственост върху следния недвижим имот, придобит по давностно владение, наследство и делба, а именно: дворно място от около 1155 кв. м, съставляващо парцел -547 от кв. 51 по плана на гр. Априлци от 1968 г. /кв. 57 - по плана на гр. Априлци от 1981 г./ кв. Центъра, обл. Ловеч, застроено с двуетажна паянтова жилищна сграда, паянтова лятна кухня, паянтова плевня и паянтова сая, при граници: от две страни улица, Г.И.Б., Х.Ц.Д. и К.И. Ц..

С нотариален акт за замяна № 121 от 20.10.2004 г., том Х, рег. № 9341, дело № 1534 на нотариус Б. Кожухаров рег. № 337 на НК, с район на действие РС-Троян Х.Д. е придобила собствеността на дворно място от около 1155 кв. м, съставляващо парцел -547 от кв. 57 по плана на гр. Априлци кв. Центъра, обл. Ловеч, от 1981 г., застроено с двуетажна паянтова жилищна сграда, паянтова лятна кухня, плевня и паянтова сая, при граници: от две страни улица, Г.И.Б., Х.Ц.Д. и К.И. Ц.. Понастоящем според кадастралната карта на гр. Априлци, одобрена със Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г. този имот е с идентификатор 52218.531.139.

С нот. акт  50 от 02.03.1973 г., том I, нот. дело е № 98 на ТРС, бащата на ищците - Ц. Д.Ц. е продал на К.И. Ц. /праводател на ответниците/ дворно място, представляващо парцел VII, пл. № 547 в кв. 51 по плана на с. Ново село, Ловешко /сега гр. Априлци/, одобрен със Заповед № 449/27.05.1968 г., целият от 918 кв. м, при съседи: улица, свое от две страни и имот на С.Х.С.. Правото си на собственост върху прехвърления недвижим имот, бащата на ищците е удостоверил с Нотариален акт № 49 от 25.02.1973 г. за собственост върху недвижим имот по давностно владение, том І, дело № 89 на РС-Троян.

Ищците подробно са изложили в исковата си молба, а и този факт не се оспорва от ответниците, че през 1981 г. за гр. Априлци е одобрен нов регулационен план със Заповед № 912/22.10.1981 г. Според този план е запазена номерацията на дворищата и парцелите по плана от 1968 г., променени са номерата на кварталите - кв. 51 е станал кв. 57, предвидена е промяна и на вътрешната регулационна линия между парцел -547 от кв. 51 и парцел VII-547 от кв. 57. Част от парцел -547 се предава по регулация към парцел VП-547. Не са открити доказателства, че регулацията е приложена, при което  регулационните отношения не са уредени. Собственикът на парцел VП-547, от кв. 57 по плана от 1981 г. / по стария план на гр. Априлци от 1968 г. - кв. 51/, който към този момент е К.И. Ц. не се установява да е изкупил придаваемите по регулация части от съседния парцел -547, собственост на Ц. Д.Ц.. Следователно регулационният план от 1981 г. не е бил приложен, тъй като частта от парцел -547 от кв. 51, която е трябвало да отиде към съседния парцел VІІ-547  от кв.57, няма данни да е изплатена.

С нотариален акт № 159 от 10.11.2003 г., том VII, нот. дело № 1575/2003 г. на Съдия по вписванията при РС-Троян, наследниците на К.И. Ц. са продали на ответниците М.П. и М. П. поземлен имот пл. № 547, за който е отреден парцел VІІ-547, с площ на имота 918 кв. м, и площ на парцела 1120 кв. м, с неуредени регулационни сметки в кв. 57 по плана на гр. Априлци от 1981 г., заедно със застроената в имота двуетажна масивна жилищна сграда. Понастоящем според кадастралната карта на гр. Априлци от 2007 г., този имот е с идентификатор 52218.531.146.

Ищците излагат аргументи, че към момента на извършване на сделката, обективирана с нотариален акт № 159 от 10.11.2003 г., са изтекли сроковете, предвидени в пар. 6 и пар. 8 от ПЗР на ЗУТ, покупко-продажбата е извършена със скица по плана от 1981 г., на който вътрешната регулационна линия между парцел -547 и парцел VП-547 от кв. 57, е грешно отразена и не съответства на действителното фактическо положение и правото на собственост на праводателя на ответниците. Ищците считат, че дворищната регулация не е приложена, придаваемите по регулация части не са изкупени, и при това положение  вътрешната регулационна линия между двата парцела и VII, пл. № 547, трябва да съответства на отразената на предходния план на гр. Априлци, одобрен със Заповед № 449/27.05.1968 г.

Установява се и от гласните доказателства по делото, че при изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-гр. София, между парцел -547 от кв. 51 по плана на гр. Априлци с идентификатор по КК 52218.531.139 и парцел VП-547 от кв. 57 с идентификатор по КК 52218.531.146, са заснети и отразени съществуващите на място стари временни огради от телена мрежа в имот пл. № 547, които не са по регулационните граници на двата парцела и не са имотни граници между тях. Видно от приложените като доказателства заверени копия от плана на гр. Априлци, одобрен през 1968 г. и този, одобрен през 1981 г., е че има знак за съсобственост. Именно тази граница, която не е имотна /кадастрална/, е отразена на кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-49/31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.

Ищците считат, че грешно е отразена по одобрената кадастрална карта е и вътрешната граница между парцел ХІП-547 от кв. 51 с идентификатор по КК 52218.531.145, собственост на ищцата Х.Ц.Д. и парцел VП-547, от кв. 57 с идентификатор 52218.531.146, собственост на ответниците. Обобощено непълнотите и грешките в кадастралната карта засягат поземлени имоти 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146, чиито имотни граници не са отразени коректно съобразно правото на собственост.

По делото са представени доказателства, от които се установява, че през 2011 г., ответниците са направили неплътна /прозирна/ ограда по вътрешната регулационна линия със собствения на ищцата Х.Д. УПИ -547.

Предвид на изложените факти ищците предприели процедура по чл. 53 ал. ІІ и ал. ІІІ от ЗКИР относно отстраняването на грешката в КККР на землище гр. Априлци за Поземлени имоти с идентификатори: 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146 по КК на гр. Априлци.

Видно от изисканата и приложена преписка от СГКК - Ловеч със заявление  от ищцата с вх. № 94-14536/01.09.2011 г. е поискано да се направи изменение в Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти относно поземлени имоти с идентификатори: 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146, които да бъдат отразени вярно в КК, според правото на собственост. Изменението в кадастралната карта е във връзка с грешно отразени граници на горепосочените поземлени имоти, според документите за собственост, като и приложените предходен план на гр. Априлци от 1968 г. и действащ план на гр. Априлци от 1981 г. Отбелязано е, че грешката в кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г. се изразява в неправилното нанасяне на границата между имоти с идентификатори 52218.531.139 и 52218.531.146 по съществуващите на място стари временни огради от телена мрежа, в имот пл, № 547, при което 210 кв.м. от имот с идентификатор 52218.531.139 са неправилно отразени като част от кадастралната основа на ПИ 52218,531,146, като границите на ПИ 52218.531.146 трябва да следват границите на УПИ VП-547 от кв. 51 по предходния план на гр. Априлци от 1968 г. /проектна линия между точки 2,3,4,5 и 9 на скица-проект по чл. 62 ал. І и V от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. на МРРБ, приложена към вх. № 94-14536/01.09.2011 г./, а границите на ПИ 52218.531.139 трябва да следват границите на УПИ -547 от кв. 57 по плана на гр. Априлци от 1981 г. /проектна линия между т. 1,6,7 и 8 на скица-проект по чл. 62, ал. 1 и 5 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. на МРРБ, приложена към Заявление вх. № 94-14536/01.09.2011 г. на СГКК-гр. Ловеч/, като към момента на одобряването на кадастралната карта на гр. Априлци със Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г. и момента на одобряването плана от 1981 г. със Заповед № 912 от 22.10.1981 г., ищцата Х.Ц.Д. е собственик на тази неправилно отразена площ. По изготвения проект е образуван нов поземлен имот с проектен идентификатор 52218.531.288 с площ 168 кв. м, заключващ се между точки 1,2,3,4 и 6 на скица-проект, приложена към вх. № 94-14536/01.09.2011 г.

Ищците считат, че е налице грешка в кадастралната карта и по отношение на границите на ПИ 52218.531.145, при което 299 кв.м от имота на ищцата Х.Д. погрешно са включени като част от имота на ответниците 52218.531.146.

По образуваната в СГКК-гр. Ловеч преписка на основание чл. 53, ал. І, т. 1 от ЗКИР е започнало производство по отстраняване на непълноти и грешки в КККР относно имоти с идентификатори 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146 и образуване на нов ПИ с проектен идентификатор 52218.531.288. Съставен е Акт № 294 от 24.10.2011 г. за непълноти и грешки, в който е констатирано, че във връзка с прилагане на регулацията за границите между поземлени имоти 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146 /описани по кординатите на подробните точки от приложения протокол за трасиране на граници/ се установява, че в КК и КР на гр. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-49/31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София не са определени коректно имотните граници съобразно правото на собственост по приложените документи. Обектите на кадастъра в засегнатите поземлени имоти 52218.531,139, 52218.531,145 и 52218.531.146 са съществували в регулационните планове на гр. Априлци към момента на одобряване на КККР. Тези обекти не съответстват на графичното им изображение в кадастралната карта.

Съставеният акт за непълноти и грешки е подписан от заявител и съставител, но заинтересованите лица - ответниците М.П. и М.Д. са отказали да подпишат същия. В резултат, на което е издаден отказ за отстраняване на непълнота и грешка в КККР на гр. Априлци, относно горепосочените поземлени имоти на основание чл. 53 ал. ІІ от ЗКИР е отказано изменението в КККР, поискано от ищцата Х.Д.. Административният орган е констатирал, че е налице спор за материално право, който се разглежда и решава от съда.

В производството съда е допуснал гласни доказателства. Свидетеля С.П. излага, че познава и двете страни, тъй като в съседство се намира собствения му имот. Бащата на ищците притежава къща, която от едната страна е на калкан, а от горната страна е имало в близост ограда, от към улицата е имало камен дувар. Зад къщата има плевня, а зад нея се е намирала пътека, която сега е оформена като път. Бащата на ищците - Ц. е имал зад оградата и друг имот, където са сеели картоф. П. не знае Ц. да е продавал част от своето място. Ищцата му се е оплаквала, че имат неуредени отношения с ответниците, които са собствениците на съседното място. Между двата имота на ищците и ответниците е имало телена ограда, която според свидетеля не  е граница със съседния имот. На свидетеля С.П. е предявена скица на процесните имоти, по която същия в съдебно заседание е показал местоположението на процесните имоти. Посочва, че между имот 139 и 146 не е имало ограда. Свидетелката Й.И. познава странитие, описва, че зад къщата на ищците има стопанска постройка. Имало е ограда зад която е имало ливада до другата къща на И.П.. В последствие там били построени още две - три къщи. Имотът с новата къща е ограден с малка ограда от тел, за да де отдели къщата от другия имот с цветна градинка.

За изясняване на обективната истина по делото съда е допуснал съдебно – техническа експертиза, по която вещото лице инж. В.П. след като се е запознал с доказателствата по делото е констатирала, че дворище пл. № 547 в кв.51 по предходен и кв. 57 по действащ ЗРП и кадастрален план на гр. Априлци, одобрен съответно през 1968 г. и 1981 г., представлява застроено дворно място, урбанизирана територия, предназначено за жилищно строителство, за което са образувани парцели VI, VII, XIII и XIV в кв. 51 по плана на гр. Априлци от 1968 г., които са обозначени със син цвят и парцели VI, VII и XIV по плана на гр. Априлци от 1981 г., които са обозначени с червен цвят от скицата към заключението.

Границите между имоти 146, 145 и 139 представляват на място паянтови огради, които със съответния знак са отразени в кадастралната карта.

Същите не са съобразени и не съответстват на имотните граници /според документите за собственост и на регулационните граници между имотите по предходен и действащ ЗРП и кадастрален план от 1968 г. и 1981 г. на гр. Априлци, с изключение на южната граница на застроената северна част на предходния кадастрален имот с пл. № 547, която е запазена като южна кадастрална граница на поземлен имот с идентификатор 52218.531.139 по КККР.

Закупеният от ответниците имот, предмет на нотариални актове № 49 и № 50 от 1973 г., е описан съобразно съдържанието на плана на гр. Априлци от 1968 г. и представлява парцел VII в кв. 51 с площ от 918 кв.м.

Така описаният парцел е закупен от ответниците с нотариален акт № 159/2003 г., но вече като имот с площ от 918 кв.м., заедно с отредения му по регулационния план на гр.Апцилци, кв."Центъра", одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г. парцел VII с неуредени регулационни сметки.

Частта от закупения имот, за която в нотариалния акт е отбелязано, че е с неуредени регулационни сметки, е разположена северозападно и североизточно от имота с площ от 918 кв. м и представлява червения контур с площ от (168+34) кв.м., определен по точки с номера 1,2,13,12,22,3,4,6,1. Общата площ на имота на ответниците по нотариален акт № 159/2003 г. е 1120 кв. м, която квадратура не включва придаваемото място от улицата с площ от 19 кв. м (североизточната част на парцела)

Инж. П. е установил налични данни за издадено разрешение за строеж № 16/20.05.2011 г. за "неплътна ограда" по регулационните граници на УПИ VII (червен цвят) по плана на гр. Априлци от 1981 г., което строително разрешение предполага уредени регулационни отношения, но вещото лице не е в състояние да изрази категорично становище дали са изкупени и заплатени придаваемите по регулация части към парцел VII 547 от кв. 57 по плана на гр. Априлци, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г., тъй като това е процедура, която се извършва от общината.

Относно поземлен имот с проектен идентификатор 52218.531.288 съгласно скица-проект за отстраняване на непълноти и грешки по чл. 62, ал. 1 и 5 от Наредба № 3 от 2005 г. на МРРБ, приложена към преписката по заявление с вх. № 94-14536/01.09.2011 г. на СГКК-Ловеч, вещото лице е констатирало, че е част от имот (дворище) с пл. № 547 от кв. 51 /кв. 57/ по кадастралния план на гр. Априлци, който освен проектния поземлен имот с идентификатор 52218.531.288, включва и препокрива поземлени имоти с идентификатори: 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146 по кадастралната карта на гр. Априлци, одобрена със заповед № РД-18-49/31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. В скицата си инж. П. е отразил предходният имот с планоснимачен № 547 с целия контур, оцветен с различни цветове с площ от около 3,300 дка.

В изпълнение на поставените задачи към заключението е приложена комбинирана скица, както следва: - с черен цвят са нанесени поземлени имоти с идентификатори: 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146 по кадастралната карта на гр. Априлци, одобрена със заповед № РД-18-49/31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК;

- с кафяв цвят  - поземлени имоти с проектни идентификатори: 52218.531.288, 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146

- поземлен имот с планоснимачен номер 547 по предходните планове на гр. Априлци, който включва и препокрива поземлени имоти идентификатори: 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146 по кадастралната карта на гр.Априлци, одобрена със заповед № РД-18-49/31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК е обозначен с контура по точки 1,2,13,12,11,9,10,17,18 и граничи на север с парцели ХV - 546 и V - 546 по регулацията от 1968 г.

- парцел VI,  парцел VII,  парцел XIII и парцел XIV в кв. 51 по плана на гр. Априлци от 1968 г. са обозначени сьс син цвят, а парцел VI, включващ част от парцели VI и XIV по плана от 1968 г., парцел VII и парцел XIV (червеният парцел XIII е извън процесния район) по плана на гр.Априлци от 1981 г. са обозначени с червен цвят.

- съществуващите на място постройки и огради са нанесени в кадастралната карта като сгради и граници на процесиите поземлени имоти с идентификатори: 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146 по кадастралната карта на гр. Априлци от 2007 г. Не е нанесена недовършената оградата по регулационната линия 1- 6, за която е издадено разрешение за строеж № 16/20.05.2011 г. за "неплътна ограда" по регулационните граници на УПИ VII(червен цвят) по плана на гр. Априлци от 1981 г.

Инж. П. подробно обяснява защо не може да отговори на въпроса уредени ли са регулационните сметки (регулационните отношения) и приложена ли е регулацията на парцел VI в кв. 51(кв. 57) и на парцел XIII в кв. 51(кв. 57) по плановете на гр. Априлци от 1968 г. и от 1981 г, поради следните неточности: - парцел VI (червен надпис) по плана от 1981 г. не е идентичен еднозначно на парцел VI (син надпис) по плана от 1968 г., а съдържа в контура си и част от парцел XIV (син надпис) по плана от 1968 г.; - парцел XIII (син цвят) по плана от 1968 г. няма нищо общо с граничещият му от юг парцел XIII (червен надпис), отреден за имот с пл. № 549 по регулационния план на гр.Априлци от 1981 г.

Площта на поземлен имот с идентификатор 52218.531.145 по кадастралната карта на гр. Априлци от 2007 г. е 710 кв. м.

Площта на поземлен имот идентификатор 52218.531.139 по кадастралната карта на гр.Априлци от 2007 г. е 933 кв. м.

Лицето на поземлен имот с проектен идентификатор 52218.531.288 е 6.65 м.

Двуетажната жилищна сграда на ответниците е отразена и нанесена като кадастрално съдържание, попълнено в парцел VI1-547 по плана на гр. Априлци от 1981 г. Същата е идентична на жилищната сграда с номер 1 в ПИ 52218.531.146 по сега действащите КККР.

         При така изложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: Съдът намира, че е сезиран с иск с правно основание чл. 53 ал. ІІ от ЗКИР, който се явява допустим и следва да бъде разгледан по същество. Съдът намира, че страните в настоящия процес са процесуално легитимиране – налице е и активна и пасивна легитимация, изхождайки от практиката на ВКС /пр. Решение № 101 от 06.04.2012 г. по гр. д. № 28/2012 г., ІІ г. о. на ВКС, докладчик Пламен Стоев/. Между страните в настоящето производство е налице спор относно грешно отразени граници на процесните имоти с идентификатори 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146.   

Искът с правна квалификация чл. 53, ал. ІІ ЗКИР е установителен иск за собственост върху имоти към минал момент – този на приемане на кадастралната карта и кадастрални регистри. С него се цели установяване, че кадастралният план съдържа съществени непълноти или грешки относно границите, размера и други характеристики на недвижимите имоти и то към определен момент - момента на влизане в сила на кадастралната карта и кадастрални регистри. Този иск е свързан със спор за имуществено право и има за цел да установи точния обем на правата върху един даден имот.

По настоящето производство решаващия съд намира, че предявения иск се явява частично основателен и доказан относно претенцията за частта с площ 299 кв. м от имота на ищцата  52218.531.145, която част погрешно е включена в имота на ответниците с идентификатор 52218.531.146, както и част с площ 210 кв. м от имота на ищцата 52218.531.139, която също погрешно е включена в имота на ответниците с идентификатор 52218.531.146. Настоящата инстанция следва да съобрази, че при съставения Акт № 294 от 24.10.2011 г. за непълноти и грешки административния орган е констатирал, че във връзка с прилагане на регулацията за границите между поземлени имоти 52218.531.139, 52218.531.145 и 52218.531.146 /описани по кординатите на подробните точки от приложения протокол за трасиране на граници/ се установява, че в КККР на гр. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-49 /31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, не са определени коректно имотните граници съобразно правото на собственост по приложените документи. Обектите на кадастъра в засегнатите поземлени имоти 52218.531.139. 52218.531.145 и 52218.531.146 са съществували в регулационните планове на гр. Априлци към момента на одобряване на КККР. Тези обекти не съответстват на графичното им изображение в кадастралната карта. Този факт беше установен и от приетата съдебно-техническа експертиза. Съгласно разпоредбата на чл. 43 ал. І т. 5 от ЗКИР границите, предмет на кадастралната карта, следва да бъдат установени в съответствие с актовете за собственост и в съответствие с действащите планове към момента на съставяне на кадастралната карта. Имайки предвид изложеното, в случая е налице грешка при съставянето на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Априлци.

Що се отнася до претенцията за новообразувания имот с площ 168 кв. м, съда намира, че иска в тази му част е неоснователен и недоказан при следните съображения: на първо място видно от представените доказателства тази част е обособена в самостоятелен имот с проекто-идентификатор 52218.531.288. Съгласно разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 3 от 28.04.2005 г. в случая не са спазени законовите изисквания за лице и повърхност. Безспорно беше установено, че новообразувания имот е с площ 168 кв. м и лице 6,65 кв. м. Освен това така, както е нанесен този имот между имотите 52218.531.146 и 52218.531.139, границата следва да премине през жилищната сграда 52218.531.146.1 на ответниците, построена преди 1981 г., което е недопустимо. Ето защо иска в тази му част следва да бъде отхвърлен.

Ще следва на основание чл. 78 ал. І от ГПК ответниците да заплатят солидарно на всеки един от ищците по 192,50 лева, сторени от тях съдебно-деловодни разноски, възлизащи общо в размер на 385 лева по представен списък по реда на чл. 80 от ГПК.

Водим от изложеното съдът:

 

Р       Е       Ш      И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 53 ал. ІІ от ЗКИР по отношение на М.М.П., ЕГН ********** и М.И. Д.-П., ЕГН **********, двамата с адрес: гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 166, че е налице грешка в КККР на гр. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-49 /31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изразяваща се в неправилно нанасяне на границите между имоти с идентификатори 52218.531.139. 52218.531.145 и 52218.531.146 съобразно правото на собственост на ищците Х.Ц.Д., ЕГН **********,***-Б и Д.Ц.Д., ЕГН **********, адрес:***, Фондови жилища, бл. 204, вх. Е, ет. 4, /съд. адрес: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 41, адв. П. С./ и предходен и действащ ЗРП и кадастрален план, одборени със заповед № 449 от 27.05.1968 г. и заповед № 912 от 22.10.1981 г. на Кмет на Община Априлци, като 299 кв. м от ПИ с идентификатор 52218.531.145, собственост на ищцата Х.Ц.Д. са погрешно включени като част от ПИ 52218.531.146, както и 210 кв. м от ПИ 52218.531.139, собственост на Х. Древска са погрешно включени в имот 52218.531.146, в останалата част от иска по отношение на проектен идентификатор 52218.531.288, с площ 168 кв. м по скица-проект за отстраняване на непълноти и грешки по чл. 62 ал. І и ал. V от Наредба № 3/2005 г., собственост на ищците Х. Д. и Д.Д.

ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. Описаните грешки за имоти 52218.531.139. 52218.531.145 и 52218.531.146 да бъдат отстранени в КК на гр. Априлци, съгласно скица-проект за отстраняване на непълноти и грешки, приложена по преписка по заявление № 94-14536 от 01.09.2011 г. на СГКК – Ловеч, като ПИ 52218.531.139 се изменя така, че да следва границите на УПИ VІ-547 от кв. 57 по плана от 1981 г. /проектна линия по т. 1,6,7 и 8/, ПИ 52218.531.145 се изменя по проектна линия т. 8,7,6,4,5 и 9.

 ОСЪЖДА М.М.П., ЕГН ********** и М.И. Д.-П., ЕГН **********, двамата с адрес: гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 166 да заплатят солидарно на всеки един от Х.Ц.Д., ЕГН **********,***-Б и Д.Ц.Д., ЕГН **********, адрес:***, Фондови жилища, бл. 204, вх. Е, ет. 4, /съд. адрес: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 41, адв. П. С./ по 192,50 – сто деветдесет и два лева и 50 стотинки съдебно деловодни разноски общо в размер на 385,00 лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от деня на съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

                                                               

Районен съдия: