РЕШЕНИЕ 

№ 215

гр. Троян, 09.09.2014 год.

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на деветнадесети август две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 597 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между С.Г.А.,***, ЕГН ********** и Л.Б.А.,***, ЕГН **********, сключен в гр. Плевен с Акт за граждански брак № *** г. на Община П., по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака малолетно дете – Л.Л.А., роден на *** година, ЕГН **********, в бъдеще ще се упражнява от майката С.Г.А., като бащата Л.Б.А. ще има право на лични контакти с детето всяка първа и трета седмица от месеца от 16.00 ч. в петъчните дни - до 13.00 ч. в неделния ден, включително и да го взема   при себе си за по един месец през лятото, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката. Детето ще прекарва с бащата по три дни от всяка великденска ваканция. През всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на нечетно число, детето ще прекарва при баща си по три дни от коледните празници - на 23, 24 и 25 декември, а през всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на четно число или нула - детето ще прекарва при бащата по три дни от новогодишните празници - на 30 и 31 декември от изтичащата година и на 1 януари следващата година до 17.00 часа.

Местоживеенето на детето ще бъде: гр. Т.***.

ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА на малолетното дете: бащата Л.Б.А. ще заплаща на С.Г.А., в качеството й на майка и законна представителка на детето  по  100 /сто/ лева месечна издръжка, считано от 01.11.2013 г. за в бъдеще, до настъпването на законна причина за изменението или за прекратяването на същата.

ОБЯВЯВА, ЧЕ семейното жилище, находящо се в гр. Т.*** в бъдеще ще се ползва от молителя Л.Б.А..

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, както и нямат претенции към лични спестовни влогове и към всякакъв друг вид вземания.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите нямат регистрирани фирми като ЕТ, не притежават акции и нямат претенции към дялови участия в търговски дружества.

ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода С.Г.А. ще носи предбрачното си фамилно име ОЛЕВА.

ОБЯВЯВА, ЧЕ придобитите по време на брака ДВИЖИМИ ВЕЩИ съпрузите са поделили предварително и в момента не притежават такива при режим на "Семейна имуществена общност", КАТО за уравняването на делът на молителката С.Г.А. ЕГН ********** от същите ОСЪЖДА молителят Л.Б.А. ЕГН ********** да й изплати в 6-месечен срок, считано от 01.12.2013 г. сумата 400 /четиристотин/ лева, за която след изтичането на срока молителката С.Г.А. ще може да се снабди с изпълнителен лист за вземането си.

Изтеглените по време на брака кредити в бъдеще ще бъдат погасявани от този от тях двамата, на чието име кредитите са били изтеглени.

           ОСЪЖДА Л.Б.А.,***, ЕГН **********ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева, както и 72,00 – седемдесет и два лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                      

                                     Районен съдия: