РЕШЕНИЕ  № 306

 

гр. Троян, 16.12.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 601 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

        ЕТ “Балканвет – Стефан Дундев” – гр. Троян, представляван от Стефан Дундев е предявил срещу „Екофер” ЕООД - гр. Априлци, представител Дарин Геневски два обективно съединени иска по реда на чл. 266 ал. 1 от ЗЗД и чл. 86 ал. 1 от ЗЗД общо за сумата 16 115,09 лева, представляваща неизпълнение на договорно задължение по договор за ветеринарно обслужване и съответно законова лихва за забава. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява пълномощника адв. Д.Д. от ПАК, който моли съда да се произнесе с неприсъствено решение по реда на чл. 238 и чл. 239 от ГПК.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответното дружество е изпратено копие от ИМ и доказателствата, в предвидения месечен срок не е представен писмен отговор. „Екофер” ЕООД е редовно призовано за с. з., не изпраща представител, не е изразено становище по иска.

            От приложените към делото писмени доказателства: Договор за ветеринарно обслужване на животновъден обект 5650 – Екофер – ЕООД гр.Априлци от 01.03.2012 г., Договор за ветеринарно обслужване на животновъден обект 5650 – „Екофер” ЕООД гр.Априлци от 01.01.2013 г., ф-ра № 23/01.06.2012г.; ф-ра № 32/23.07.2012 г.; ф-ра № 33/23.07.2012 г.; ф-ра № 35/03.09.2012 г.;  ф-ра № 37/28.09.2012г.;  ф-ра № 38/02.11.2012 г.; ф-ра № 39/09.11.2012 г.; ф-ра № 40/09.11.2012 г.; ф-ра № 43/05.12.2012 г.; ф-ра № 1/16.01.2013 г.; ф-ра № 9/12.03.2013 г.; ф-ра № 16/15.05.2013 г.;  ф-ра № 17/15.05.2013 г.; ф-ра № 18/15.05.2013 г.; ф-ра № 22/22.07.2013 г.; ф-ра № 24/22.07.2013 г.; ф-ра № 26/30.08.2013 г.; ф-ра № 31/ 30.09.2013 г. ; ф-ра № 34/06.11.2013 г.; ф-ра № 36/04.12.2013 г.; ф-ра № 37/10.12.2013 г.; ф-ра № 38/10.12.2013 г.; ф-ра № 39/17.12.2013 г.;  ф-ра № 1/05.02.2014 г.; ф-ра № 3/26.02.2014 г. , справка от ТР на ЕТ „Балканвет – Стефан Дундев” и справка от ТР на „Екофер” ЕООД, от заключението на назначената икономическа  експертиза, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Установява се в производството, че през периода 2010 г. до края на месец февруари 2014 г. страните по делото са били в договорни отношения, като ищецът ЕТ "Балканвет - Стефан Дундев” е извършвал ветеринарно обслужване на животновъден обект 56500170, собственост на ответното дружество „Екофер” ЕООД гр. Априлци.

Всеки месец за извършената услуга ищецът е издавал фактура, която отразява положения труд, направените разходи за използвани материали и консумативи от изпълнителя.

До началото на месец юни 2012 г. дори и със закъснения ответното дружеството е заплащало дължимите се суми по така издадените фактури за извършеното ветеринарно обслужване. След този период, считано от 01.06.2012 г. до 26.02.2014 г. ответникът не е заплатил дължимите се суми както следва: по фактура № 23/01.06.2012 г. остатък в размер на 51.10лв., по ф-ра № 32/23.07.2012 г. в размер на 620 лв., по ф-ра № 33/23.07.2012 г. в размер на 866 лв., по ф-ра № 35/03.09.2012 г. в размер на 810 лв., по ф-ра № 37/28.09.2012 г. в размер на 780 лв., по ф-ра № 38/02.11.2012 г. в размер на 862 лв., по ф-ра № 39/09.11.2012 г. в размер на 337.30 лв., по ф-ра № 40/09.11.2012 г. в размер на 80 лв., по ф-ра № 43/05.12.2012 г. в размер на 1394 лв., по ф-ра № 1/16.01.2013 г. в размер на 1190 лв., по ф-ра № 9/12.03.2013 г. в размер на 500 лв., по ф-ра № 16/15.05.2013 г. в размер на 500 лв., по ф-ра № 17/15.05.2013 г. в размер на 500 лв., по ф-ра № 18/15.05.2013 г. в размер на 500 лв., по ф-ра №22/22.07.2013 г. в размер на 500 лв., по ф-ра № 24/22.07.2013 г. в размер на 500 лв., по ф-ра № 26/30.08.2013 г. в размер на 500 лв., по ф-ра № 31/ 30.09.2013 г. в размер на 500 лв., по ф-ра № 34/06.11.2013 г. в размер на 500 лв., по ф-ра № 36/04.12.2013 г. в размер на 500 лв., по ф-ра № 37/10.12.2013 г. в размер на 360 лв., по ф-ра № 38/10.12.2013 г. в размер на 400 лв., по ф-ра № 39/17.12.2013 г. в размер на 500 лв., по ф-ра № 1/05.02.2014 г. в размер на 500 лв., по ф-ра № 3/26.02.2014 г. в размер на 500 лв., като общия размер на задължението е 14 250.40 лв.

Установява се, че на съответния падеж на всяка фактура, така и към настоящия момент плащане от страна на ответното дружество не е извършено, като по този начин същото е изпаднало и в забава по издадените фактури от падежа на всяка до датата на завеждане на иска 18.07.2014 г. и размерът на обезщетението е 1864.69 лева.

По делото е изслушана и приета съдебно-икономическа експертиза. Вещото лице Б.Х. е констатирал, че процесните фактури са отразени в дневниците за покупки на ответното дружество. Съответно дължимите суми са: главница в размер на 14 250,40 лева и законова лихва за времето на забавата – 1 848,53 лева.

Съобразно изготвеното заключение на основание чл. 214 от ГПК съда е допуснал изменение на размера на акцесорния иск по чл. 86 от ЗЗД, като същия е предявен за сумата от 1 848,53 лева. 

Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 238 ал. І от ГПК – ответника не е представил писмен отговор в законовия месечен срок, не се явява представител в първото по делото заседание и не е поискал разглеждането му в негово отсъствие. Ще следва при условията на чл. 239 ал. І от ГПК съда да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, като ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищеца 14 250,40 лева, представляваща неизпълнение на договорно възнаграждение за ветеринарно обслужване на животновъден обект, собственост на ответната дружество за периода м. юни 2012 г. до м. февруари 2014 г., ведно със законната лихва, считано от 18.07.2014 г. до окончателното изплащане на сумата и 1 848,53 лева – законова лихва за времето на забавата за периода 08.06.2012 г. до 05.03.2014 г.

Ще следва с оглед изхода на делото и разпоредбата на чл. 78 ал. І от ГПК ответника да заплати на ищеца сумата 2 249,43 лева сторени от него съдебно – деловодни разноски по представен списък на основание чл. 80 от ГПК.

Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

ОСЪЖДА на основание чл. 266 ал. 1 от ЗЗД “Екофер” ЕООД, ЕИК 110518729, със седалище и адрес на управление гр. Априлци, обл. Ловешка, кв. „Острец”, представлявано от Дарин Кръстев Геневски да заплати на ЕТ „Балканвет – Стефан Дундев”, ЕИК 110562800, със седалище и адрес на управление гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Ген. Карцов” № 124, ет. 3, ап. 6, представител Стефан Васков Дундев сумата 14 250,40 – четиринадесет хиляди двеста и петдесет лева и 40 стотинки, представляваща неизпълнение на договорно възнаграждение за ветеринарно обслужване на животновъден обект, собственост на ответната дружество за периода м. юни 2012 г. до м. февруари 2014 г., ведно със законната лихва, считано от 18.07.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. 

ОСЪЖДА на основание чл. 86 ал. 1 от ЗЗД “Екофер” ЕООД, ЕИК 110518729, със седалище и адрес на управление гр. Априлци, обл. Ловешка, кв. „Острец”, представлявано от Дарин Кръстев Геневски да заплати на ЕТ „Балканвет – Стефан Дундев”, ЕИК 110562800, със седалище и адрес на управление гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Ген. Карцов” № 124, ет. 3, ап. 6, представител Стефан Васков Дундев сумата 1 848,53 – хиляда осемстотин четиридесет и осем лева и 53 стотинки – законова лихва за времето на забавата за периода 08.06.2012 г. до 18.07.2014 г., както и сумата 2 249,43 – две хиляди двеста четиридесет и девет лева и 43 стотинки сторени съдебно - деловодни разноски.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

                                                                  

 

                                                      Районен съдия: