РЕШЕНИЕ    278

 

гр. Троян, 14.11.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на седемнадесети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 613 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

        “Веста инд” ООД – гр. Пловдив, представлявано от Цветан Коцев е предявило срещу „ДМ бетон” - гр. Троян, обл. Ловеч установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 1 318.70 лева, представляваща неизпълнение на договорно задължение по договор за покупко-продажба на полипропиленови фибри. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява пълномощника адв. Р.А. от ПАК, който моли съда да се произнесе с неприсъствено решение по реда на чл. 238 и чл. 239 от ГПК.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника е изпратено копие от ИМ и доказателствата, в предвидения месечен срок не е представен писмен отговор. Ковачев е редовно призован за с. з., не се явява лично и не изпраща представител, не е изразено становище по иска.

От приложените към делото писмени доказателства: копие от фактура № 0100006018 от 15.05.2013 г., товарителница за доставена стока, покана за доброволно изпълнение от 26.03.2014 г., обратна разписка – известие за доставяне от 27.03.2014 г. и  2 бр.  разпечатки от Търговския регистър, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

„ДМ Бетон” ЕООД гр. Троян, представлявано от управителя Пенка Баровска и „Веста Инд” ООД, представлявано от управителя Цветан Коцев са сключили договор за покупко - продажба  на полипропиленови фибри 12 мм/18 мик на стойност 1 197.07 лева, видно от представената фактура № 0100006018/15.05.2013 г. Ищцовото дружество е извършило доставка и е издало товарителница № 0002815/15.05.2013 г. от TRANSPRESS. Съгласно договореностите между страните плащането на дължимите суми е следвало да бъде извършено в деня на издаване на фактурата, но въпреки многократно  проведените разговори с „ДМ Бетон” ЕООД за заплащане на посочената в исковата молба сума, до датата на завеждане на исковата молба ответникът не е заплатил задълженията си по процесната фактура. С покана за доброволно изпълнение от 26.03.2014 г., получена на 27.03.2014 г. е поканено ответното дружество - „ДМ Бетон” ООД, да заплати задълженията си към ищцовото дружество, но въпреки това плащане не е последвало. Със заявление по чл. 410 от ГПК е образувано ч.гр.д. № 453/2014 г. по описа на ТРС с искане от „Веста Инд” ООД за издаване на заповед за изпълнение срещу „ДМ Бетон” ЕООД за сумата 1 318.70 лева, от които 1 197.07 лева главница и законна лихва за забава върху главницата, считано от датата на забавата, а именно – 16.05.2013 г. до 15.05.2014 г. в размер на 121.63 лева, ведно с разноските по производството. ТРС е издал заповед № 290 от 28.05.2014 г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 453/2014 г. и в законоустановения срок длъжникът „ДМ Бетон” ЕООД е възразил срещу издадената заповед за изпълнение, поради което за ищцовото дружество е възникнал правен интерес от предявяване на настоящия иск. 

В с. з. ищеца, чрез своя пълномощника – адв. А. е поискал постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК. Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. 1 от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде признато съществуване на вземането на ищеца в размер на процесната сума, а именно: сумата 1197.07 - хиляда сто деветдесет и седем лева и седем стотинки,  представляваща неизплатено парично задължение по фактура № 0100006018/15.05.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 27.05.2014 г. до окончателното й изплащане, сумата 121.63 - сто двадесет и един лева и шестдесет и три стотинки, представляваща законна лихва за забава, считано от 16.05.2013 г. до 15.05.2014 г., сумата 26.38 - двадесет и шест лева и тридесет и осем стотинки  - разноски по делото за платена държавна такса, сумата 3.00 – три лева – преводна такса и сумата 300.00 - триста лева – адвокатски хонорар .

На основание чл. 78 ал. І от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 629.38 лева по настоящето исково производство по представен списък по чл. 80 от ГПК.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА съществуване на вземането на „ВЕСТА ИНД” ООД, ЕИК 115101764, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Янтра” № 2, представител Цветан Георгиев Коцев - управител а именно, че „ДМ БЕТОН” ЕООД, ЕИК № 110568276, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, Ловешка област, ж.к. „Буковец”, бл. 7,вх. Б, ет. 2, ап.4, представител Пенка Тодорова Боровска - управител дължи сумата 1197.07 - хиляда сто деветдесет и седем лева и седем стотинки,  представляваща неизплатено парично задължение по фактура № 0100006018/15.05.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 27.05.2014 г. до окончателното й изплащане, сумата 121.63 - сто двадесет и един лева и шестдесет и три стотинки, представляваща законна лихва за забава, считано от 16.05.2013 г. до 15.05.2014 г., сумата 26.38 - двадесет и шест лева и тридесет и осем стотинки  - разноски по делото за платена държавна такса, сумата 3.00 – три лева – преводна такса и сумата 300.00 - триста лева – адвокатски хонорар .

ОСЪЖДА „ДМ БЕТОН” ЕООД, с горните данни да заплати на “ВЕСТА ИНД” ООД – гр. Пловдив, с горните данни 629.38 – шестстотин двадесет и девет лева и 38 стотинки деловодни разноски по настоящето исково производство.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

 

 

 Районен съдия: