П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян  24.09.2014 год.

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на  двадесет и четвърти септември,  две хиляди и  четиринадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар:  М.С.

сложи за разглеждане гражданско  дело  № 619 по описа  на Троянски районен съд за 2014 година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  09.30 часа се явиха:

          Ищцата С.С.Н. – р.пр.  не се явява, вместо нея  адв. Светла С. от ЛАК с пълн. от днес.

Ответникът К.В.Б.  - р.пр. не се явява, вместо него адв. Н. с пълн. Приложено към отговора на исковата молба.

Дирекция „Социално подпомагане” – Троян – уведомени, представител не се явява.

В съдебно заседание се явява социалният работник Марияна Василева.

Съдът докладва Социален доклад с изх. № ЗД-11/0092 от 19.09.2014 г. на ДСП – Троян.

АДВ.С.: - Да се даде ход на делото.

АДВ.Н.:  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

          АДВ.С.: - Поддържам иска. Да се вложат допуснатите доказателства, които придружават исковата молба, респективно отговора на исковата молба. Да се вложи като доказателство социалният доклад. Нямам да ангажираме  допълнителни доказателства. Нямам възражения по проекто доклада на съда.

          АДВ.Н.: - Поддържаме отговора, да се приемат доказателства. Нови доказателства няма да сочим.

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети допуснатите писмени доказателства по исковата молба и писмения отговор, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото копие от удостоверение за раждане на Н. Б. от 16.01.2003 г., изд. От Община Троян,  протокол от 09.10.2008 г. по гр. Дело № 324 от 2008 г. на ТРС, удостоверение изх. № 15/30.07.2014 г. на „Фърничър” ООД гр.Троян, удостоверение изх. № 576-1/30.07.2014 г. на НОИ ТП Ловеч, копие от удостоверение за раждане на Александра Н., изд. На 13.11.2013 г. от Община Троян, разпореждане № 104-00-100-1 от 05.02.2010 г. на  РУ”Социално осигуряване” Ловеч, копие от трудова книжка на К.Б., погасителен план по банков кредит от 12.04.2007 г., два броя вносни бележки и Социален доклад с изх. № ЗД-11/0092 от 19.09.2014 г. на ДСП – Троян.

СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА:

АДВ.С.: - От името на моята доверителка заявявам, че същата желае да се спогоди с ответника отстъпвайки от предварително заявената претенция. От нейно име заявявам, че тя е съгласна да получава  издръжка за малолетното дете на страните в размер на 100 лв. месечно. Съгласни сме да подпишем спогодба в този смисъл, като ответника изплати сторените от нас разноски по делото.

АДВ.Н.: - Доверителят ми е съгласен да изплаща на ищцата, като майка и законен представител на малолетното дете по 100 лева месечна издръжка, считано от датата на завеждане на исковата молба, до настъпване на закона причина за нейното изменение или прекратяване. Няма как да се противопоставям на искането за разноските по делото.

 

          АДВ.С. като пълн. на С.Н................................

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

          АДВ.Н. като пълн. на К.Б.: .............................

 

СЪДЪТ като взе предвид, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на Закона и е в интерес на детето, намира че същата следва да се приеме и одобри, като следва ответника да заплати в полза на Държавата сумата 72.00 лева - държавна такса, представляваща 2 % върху сумата 3 600 лева, колкото е определена издръжката за три години, а на ищцата С.Н. 200 лева, разноски по делото. Производството по делото  следва да бъде прекратено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

ОСЪЖДА ответника К.В.Б., ЕГН ********** ***, да заплаща на С.С.Н., ЕГН ********** ***, като майка и законна представителка на малолетното си дете Н.К.Б., ЕГН ********** по 100 – СТО ЛЕВА месечна издръжка, считано от 31.07.2014 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска.

ОСЪЖДА ответника К.В.Б., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на Съдебната власт сумата 72.00 – седемдесет и два лева държавна такса, а на ответницата С.С.Н., ЕГН ********** *** сумата 200 – двеста лева разноски по делото.

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр. дело № 619 от 20014 година по описа на Троянски районен съд.

Заседанието приключи в  09.40  часа.

          Протоколът се написа в с.з.

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: