РЕШЕНИЕ

 

 216     

 

гр. Троян, 09.09.2014 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на деветнадесети август две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 622 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между П.Д.Р. ***, ЕГН ********** и И.М.Р. ***, ЕГН **********, сключен в гр. Т. с Акт за граждански брак № *** на Община Т., по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

            ОБЯВЯВА, ЧЕ: съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

         Съпрузите не притежават недвижими имоти в режим на СИО.

         Съпрузите не са придобили по време на брака парични влогове, нямат задължения по отпуснати потребителски и ипотечни кредити. В случай, че някой от съпрузите е поел задължение към трето лице, то след прекратяване на брака същия ще изплаща поетите задължения самостоятелно.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Г..

         ОСЪЖДА  И.М.Р. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 – двадесет и пет лева.  

      РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: