РЕШЕНИЕ № 308

 

гр. Троян, 17.12.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на деветнадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 624 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

        БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД, вписано в регистъра на търговските дружества с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от Изп. Директор Мишел Жорж Мари Фуйе е предявило срещу Д.А.М. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 715,46 лева, представляващи неизплатено парично задължение по Договор за кредит за покупка на стоки или услуги № CREX – 02628065 от 06.07.2011 г.

        В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. не се явява представител, изразено е съгласие делото да се гледа в негово отсъствие и становище по същество – да бъде постановено неприсъствено решение за уважаване на предявения иск, както и да бъдат присъдени разноските по делото.

        По реда на чл. 131 от ГПК на Д.М. е изпратено копие от ИМ и доказателствата, в законовия срок не е представен отговор и не е изразено становище по иска. В с. з. ответницата не се явява и не изпраща представител.

От приложените към делото Договор за потребителски паричен кредит CREХ-02628065 от 02.07.2011 г., общи условия по договор за кредит, погасителен план, декларация за лични данни, уведомително писмо, фактура № 0000000141 от 02.07.2011 г. и ч.гр.д. № 393/2014 г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения Договор за кредит за покупка на стоки или услуги № СRЕХ-02628065 от 02.07.2011 г., „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД е отпуснало заем на ответницата по делото в размер на 1 299.00  лв.

Съгласно чл. 1 от договора, ищеца „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД е предоставил на ответницата процесната сума, с което е изпълнил задължението си по него. С превеждането на сумата по посочения Договор, фактическият състав по реалната сделка е изпълнен. Въз основа на чл. 2 от същия, за ответницата е възникнало задължението да погаси заема на 24 месечни вноски - всяка по 75.23  лв., които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалба на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД.

Установява се, че длъжника Д.А.М. е преустановила плащането на вноските по кредит № СRЕХ-02628065 на 05.09.2012 г., като към тази дата са погасени 13 месечни вноски. На основание чл. 3 от Договора вземането на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД е станало предсрочно изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски. По този начин ответникът е следвало да изплати заема увеличен с надбавката в размер на 761.31  лв., представляващ оставащите 11 броя погасителни вноски към 05.10.2012 г., към която дата е станал изискуем в целия му размер.

Ищеца претендира и обезщетение за забава в размер на законната лихва в размер на 104.61  лв. за периода от настъпване на предсрочна изискумост на кредита – 05.10.2012 г. до 25.04.2014 г.

Към настоящия момент М. дължи на дружеството следните суми: главница: - 656.63 лева, надбавка по чл.2  - 104.68 лева и законна лихва за забава:  - 104.61 лева

„БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД е подало Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Районен съд -гр. Троян. По ч. гр. дело № 393/2014 г., е издадена Заповед за изпълнение, след което е постъпило възражение от Д.А.М. срещу издадената заповед. На основание чл. 415, ал.1 от ГПК съдът е указал на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, че следва да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, което е сторено в настоящето производство.

На 23.05.2014 г. е постъпило плащане от страна на длъжника в размер на 75.23  лв., на 27.06.2014 г. е получено плащане в размер на 75.23 лв. Към този момент дължимата сума е: главница - 656.63 лв., надбавка - 58.83 лв. или общо 715.46 лв.

С писмена молба ищеца е поискал постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК. Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. І от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде признато съществуване на вземането на ищеца в размер на процесната сума, а именно: 656.63 /шестстотин петдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки/, представляваща неизплатено парично задължение по Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с номер CREX – 02628065 от 06.07.2011 година, ведно със законната лихва, считано от 15.05.2014 година до окончателното  изплащане на вземането, сумата 58.83 /петдесет и осем лева и осемдесет и три стотинки/, представляваща възнаградителна лихва за периода от 05.09.2012 година до 05.07.2013 година, сумата 25.00 /двадесет и пет/ лева - разноски по делото за платена държавна такса и 300.00  /триста/  лева - юрисконсултско възнаграждение.

         На основание чл. 78 ал. І от ГПК ще следва ответницата да бъде осъдена да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в настоящето производство в размер 25.00 лева – държавна такса и 300.00 лева – юриск. възнаграждение.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА съществуване на вземането на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД, вписано в регистъра на търговските дружества с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от Изп. Директор Мишел Жорж Мари Фуйе, а именно че Д.А.М., ЕГН ********** *** дължи сумата 656.63 /шестстотин петдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки/, представляваща неизплатено парично задължение по Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с номер CREX – 02628065 от 06.07.2011 година,  ведно със законната лихва, считано от 15.05.2014 година до окончателното  изплащане на вземането, сумата 58.83 /петдесет и осем лева и осемдесет и три стотинки/, представляваща възнаградителна лихва за периода от 05.09.2012 година до 05.07.2013 година, сумата 25.00 /двадесет и пет/ лева - разноски по делото за платена държавна такса и 300.00  /триста/  лева - юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА Д.А.М., с горните данни да заплати на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС„ ЕАД, с горните данни 25.00 –  двадесет и пет лева – държавна такса и 300.00  - триста лева – юриск. възнаграждение, съдебно – деловодни разноски в настоящето производство.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

                                                                       

 

 Районен съдия: