ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 гр. Троян, 11.09.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на единадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 628 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Настоящето гражданско дело е образувано по искова молба на Н.Д.Щ. *** против С.М.Р. *** с искане „съда да уважи исковата молба”. Посочена е цената на иска – 5 000 лева и предмет – нанесени обиди, заплахи и клевети.

     С разпореждане от 13.08.2014 г. съда е оставил без движение производството по настоящето дело и на основание чл. чл. 129 ал. ІV, във вр. ал. ІІ  от ГПК е дал указание на ищеца в едноседмичен срок да отстранят констатираните нередовности, а именно да конкретизира искането си с оглед правилната правна квалификация.

         Ищецът лично е получил указанията на съда на 18.08.2014 г., видно от оформената разписка, но и до момента не е отстранил констатираните нередовности.

         Ще следва на основание чл. 129 ал. ІІІ от ГПК производството по настоящето дело да бъде прекратено и исковата молба с приложенията да бъдат върнати на ищеца.

Водим от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 628 по описа на Троянски районен съд от 2014 г., по предявен иск от ищеца Н.Д.Щ.,***  против С.М.Р. ***.

Да се върне на ищеца исковата молба и приложенията.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението.

 

 

Районен съдия: