РЕШЕНИЕ  № 301

 

гр. Троян, 10.12.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на четиринадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 634 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

         „МАКРОАДВАНС” АД, ЕИК № 201127485, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 147, ет. 5, ап. 14, представител ВИКТОР ГЕОРГИЕВ СЕРГИЕВ – изпълнителен директор е предявило срещу Р.Х.К.,***, ЕГН  ********** обективно съединени установителни искове за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 1 293,49 лева /сумата 590.00/петстотин и деветдесет/ лева - главница, представляваща непогасени задължения по Договор за предоставяне на овърдрафт по картова сметка на частни лица от 13.06.2006 година, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 19.05.2014 година до окончателното й изплащане, сумата 616.19 /шестстотин и шестнадесет лева и деветнадесет стотинки/ лева, представляваща лихва за периода от 30.06.2009 година до 04.12.2013 година, сумата 87.30 /осемдесет и седем лева и тридесет стотинки/ лева, представляваща законна лихва върху просрочената главница за периода от 05.12.2012 година до 19.05.2014 година, включително, сумата 25.87/ деветдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/ лева - разноски по делото за платена държавна такса и сумата 300.00 /триста/ лева – юрисконсултско възнаграждение, съгласно Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения/, представляващи неизплатено парично задължение по договор за овърдрафт, сключен на 13.06.2006 г. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. не се явява представител, изразен е писмено становище по същество.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия месечен срок същия е представил писмен отговор, с който оспорва предявения иск. Направено е възражение за изтекла погасителна давност. В процеса К. се представлява от пълномощника си адв. Красимир Немски от ЛАК, който моли съда да отхвърли иска.

От приложените към делото писмени доказателства: Договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) от 04.12.2012г. между „УниКредит Булбанк" АД и „Макроадванс" АД, ведно с Приложение №1 към него - заверено копие; Пълномощно на „Макроадванс" АД за уведомление, съгласно чл.99, ал.З от ЗЗД – заверено копие; Уведомление до длъжника за извършено прехвърляне на вземания, ведно с доказателство за връчването му - заверени копия; Покана за доброволно изпълнение с изх.№ 2622/10.04.2014г., ведно с доказателство за връчването й - заверени копия, Договор за предоставяне на овърдрафт по картова сметка на частни лица от 13.06.2006г. заверено копие  и ч.гр.д № 425/2014 г., както и от допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 13.06.2006 г. е сключен договор за предоставяне на овърдрафт по картова сметка на частни лица между „Ейч Ви Би Банк Биохим" АД, чийто правоприемник е „УниКредит Булбанк" АД и Р.Х.К., в качеството му на кредитополучател, с който банката е предоставила кредит овърдрафт с максимален лимит на кредитната експозиция до 590,00 лева. Кредитополучателят е имал право многократно да усвоява и погасява суми до отпуснатия лимит чрез дебитната си банкова карта, в рамките на договорения срок.

Установява се в процеса, че на 04.12.2012 г. е бил сключен Договор за продажба и прехвърляне на вземания между „УниКредит Булбанк" АД и „Макроадванс" АД гр. София, по силата на който банката е прехвърлила напълно вземанията си /ведно с дължимите лихви, неустойки, привилегии и обезпечения/ спрямо длъжника Р.Х.К., произтичащи от Договор за предоставяне на овърдрафт по картова сметка на частни лица от 13.06.2006 г.

Съгласно този договор, продавачът е продал и прехвърлил на купувача вземанията, посочени в Приложение № 1, срещу покупната цена по договор. Купувачът приема прехвърлените вземания и замества Продавача като кредитор по тях от датата на прехвърлянето.

Съгласно разпоредбата на чл. 99, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника за прехвърлянето на вземането. Съгласно чл. 4.3. от Договора за продажба и прехвърляне на вземания „Макроадванс" АД е упълномощено от цедента да уведоми длъжниците за извършената цесия, като от страна на дружеството през януари 2013 г. е изпратено до Р.Х.К. Уведомление за извършеното прехвърляне на вземания с изх. № ВЗУ005838. Същият е надлежно уведомен за сключения договор за цесия на 11.02.2013 г., за което прилагам заверено копие на обратна разписка.

Вземането на „Макроадванс" АД, в качеството му на частен правоприемник (цесионер) на „УниКредит Булбанк" АД, произтича от описания договор за овърдрафт.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от договора крайният срок за издължаване на кредита овърдрафт е 13.06.2007 г., като в ал. 2 на същия член страните са уговорили, че настоящият договор се продължава автоматично със същия срок и при същите условия, ако нито една от страните не е изразила писмено желание за прекратяването му 15 дни преди изтичане на неговия краен срок.

В чл. 14, вр. чл. 10 от сключения между банката и Р.К. договор за предоставяне на овърдрафт по картова сметка на частни лица от 13.06.2006 г., страните са се уговорили, че кредитът става предсрочно изискуем при неизпълнение на което и да е от задълженията от страна на кредитополучателя, съгласно чл. 10. Р.Х.К. е преустановил погасяването на задълженията си по усвоения овърдрафт, с което се твърди, че е нарушил разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 2, поради което за Банката е възникнало правото да обяви ползвания овърдрафт в предсрочно изискуем на 10.02.2012 г. и да пристъпи към неговото събиране.

Във връзка с предсрочната изискуемост на задължението, от страна на „Макроадванс" АД, в качеството му на цесионер на „УниКредит Булбанк" АД и кредитор по вземането, е изпратена покана за доброволно изпълнение с изх. № 2622/10.04.2014 г. до Р.Х.К., като с това същият е надлежно уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост на задължението му.

С оглед неизпълнение на задълженията на длъжника Р.Х.К. по процесния договор от 13.06.2006 г. и съгласно договор за продажба и прехвърляне на вземания между „УниКредит Булбанк" АД и „Макроадванс" АД, на 16.05.2014 г. от страна на „Макроадванс" АД е подадено Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, въз основа на което е образувано ЧГД № 425/2014 г. по описа на РС - гр. Троян.

Районен съд - гр. Троян е издал Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 279 от 22.05.2014 г. по ЧГД № 425/2014 г. Същата е връчена на длъжника, като срещу издадената Заповед за изпълнение е подадено в срок възражение от страна на Р.Х.К.. На заявителя е указано по реда на чл. 415 от ГПК възможността да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок от получаването му, което е сторено в настоящето производство.

От заключението на съдебно-икономическата експертиза се установява, че размерът на кредитния лимит от 590 лева по процесния договор е усвоен от Р.К.. Вещото лице Н.Р. е посочила размера дължимите суми към датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК, а именно: главница в размер на 590 лева, договорна лихва в размер на 616,19 лева за периода 30.06.2009 г. до 04.12.2012 г. и законова лихва за забава в размер на 87,30 лева за периода 05.12.2012 г. – 19.05.2014 г.

С оглед на изложеното съда счита, че предявените искове са неоснователни и недоказани. Съдът споделя становището на ответника, изложено в писмените бележки на неговия пълномощник адв. Красимир Немски.

Съгласно чл. 5, ал. 2 от процесния Договор за кредит, договорът се продължава автоматично, при условие, че нито една от страните не е изразила писмено желание за прекратяването му.

В разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от процесния Договор за кредит изрично са посочени случаите, когато договорът за овърдрафт не се продължава автоматично в случай, когато кредитополучателят е изпаднал в просрочие по ползвания от него овърдрафт.

Видно от заключението на приетата по делото съдебно-икономическа експертиза, банката е обявила кредита за предсрочно изискуем на 10.12.2012 г., а за последно плащане по кредита е установена датата 13.03.2009 г.

Съгласно чл. 14 т. 4 от договора кредита става предсрочно изискуем, без да е необходимо изрично волеизявление на някоя от страните, при непогасяване в срок от 62 дни на начислените и дължими лихви.

Следва да се приеме, че възможно най-късната дата, на която задължението е станало изискуемо е 14.05.2009 г., когато кредита е станала автоматично предсрочно изискуем и съгласно чл. 114 ал. 1 от ЗЗД започва да тече давностния срок, който съответно за главницата е изтекъл на 15.05.2014 г., а за лихвите – на 15.05.2012 г.

При това положение следва да се приеме, че заявлението за издаване на заповед по чл. 410 от ГПК е подадено пред ТРС на 16.05.2014 г., т. е. след изтичането на давностния срок. С оглед разпоредбата на чл. 119 от ЗЗД, с погасяването по давност на главницата по процесния Договор за овърдрафт са се погасили и претендиралите от ищеца дължими лихви по него.

Поради изложените аргументи съда счита, че предявените искове се явяват неоснователни и недоказани и следва да бъдат изцяло отхвърлени.  

С оглед разпоредбата на чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищеца да заплати на ответника сторени разноски в размер на 300 лева.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани предявените от „МАКРОАДВАНС” АД, ЕИК № 201127485, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 147, ет. 5, ап. 14, представител ВИКТОР ГЕОРГИЕВ СЕРГИЕВ – изпълнителен директор срещу Р.Х.К.,***, ЕГН  ********** обективно съединени установителни искове за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 1 293,49 лева /сумата 590.00 /петстотин и деветдесет/ лева - главница,  представляваща непогасени задължения по Договор за предоставяне на овърдрафт  по картова сметка на частни лица от 13.06.2006 година, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 19.05.2014 година до окончателното й изплащане, сумата 616.19 /шестстотин и шестнадесет лева и деветнадесет стотинки/ лева, представляваща лихва за периода от 30.06.2009 година до 04.12.2013 година, сумата 87.30 /осемдесет и седем лева и тридесет стотинки/ лева, представляваща законна лихва върху просрочената главница за периода от 05.12.2012 година до 19.05.2014 година, включително, сумата 25.87/ деветдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/ лева - разноски по делото за платена държавна такса и сумата 300.00 /триста/ лева – юрисконсултско възнаграждение, съгласно Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения/, представляващи неизплатено парично задължение по договор за овърдрафт, сключен на 13.06.2006 г.

ОСЪЖДА МАКРОАДВАНС” АД, ЕИК № 201127485, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 147, ет. 5, ап. 14, представител ВИКТОР ГЕОРГИЕВ СЕРГИЕВ – изпълнителен директор да заплати на Р.Х.К.,***, ЕГН  ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 300 – триста лева.

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 

 Районен съдия: