Р Е Ш Е Н И Е

 

  26    

 

гр. Троян, 21.02.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публично заседание на двадесет и трети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора …………………….  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 673 по описа за 2012 год., за да се произнесе - съобрази:

         М.С.С. *** е предявил против „НУРТС България” АД гр. София, представители Емил Атанасов и Свилен П. иск по чл. 73 ал. І от ЗС. С. по този ред претендира ответното дружество да му заплати обезщетение в размер на 120 лева месечно, считано от 01.09.2010 г. до момента на подаване на исковата молба за това, че е лишило ищеца да ползва част с площ 7,000 дка от собствения му имот № 03486.17.290, находящ се в с. Бели Осъм, м. „Мъртвицата”, както и  обезщетение в размер на 180 лева, считано от 01.09.2010 г. до момента на подаване на исковата молба за това, че е лишило ищеца да ползва част с площ 11,000 дка от собствения му имот № 02448.16.125, находящ се в с. Балканец, м. „Бельовото”. За установяване обстоятелствата по исковата молба са ангажирани писмени и гласни доказателства, ищеца се представлява в процеса от адв. Стефан Генков от АК -Плевен, която в с. з. поддържа исковата претенция и моли съда да уважи така предявения иск.

Първоначално иска е бил предявен против „Нуртс България” АД гр. София, представител Емил Атанасов и Свилен П., „Мобилтел” ЕАД гр. София, представител Пламен Петров, Андреас Майерхофер и Хорст Пертъл, „Космо България мобайл” ЕАД гр. София, представител Захариес Кацибос, „Дарик радио” АД гр. София, представител Радосвет Радев, „БТВ медиа груп” ЕАД гр. София, представител Вики Политова – Луканова и Боян К. ***, представител Бернар Жак Люк Москени. В последствие производството е продължило против първия ответник, а по отношение на останалите е прекратено поради липса на пасивна легитимация. 

При предвидената процедура по реда на чл. 131 от ГПК  ответника „НУРТС България” АД е представило писмен отговор, с който изцяло оспорва предявения иск като неоснователен и недоказан. Ответното дружество е представлявано в процеса от юрисконсулт Пенчо Даскалов, който моли съда да отхвърли предявения иск, излагат се аргументи, че ищеца не представя доказателства, които да го легитимират като собственик на процесните имоти, поради което за него не е налице правна възможност да претендира за обезщетение поради лишено право на ползване.

От приложените писмени доказателства: актуално съС.ие на „Нуртс България” АД,  нот. акт № 13 т. І, н.д. № 9/2009 г. на нотариус Д.Кънчевски, нот. акт № 184 т. І, н.д. № 145/2012 г. на нотариус Б.кожухаров, скица № Г00255/05.07.2001 г., скица на ПИ № 14581/19.05.2012 г., скица Г00257/03.07.2001 г., удостоверение за данъчна оценка изх. № 4970/04.12.2008 г. на Община Троян, удостоверение за данъчна оценка изх. № 4971/04.12.2008 г. на Община Троян,  удостоверение за данъчна оценка изх. № 891/28.05.2012 г. на Община Троян, удостоверение за актуално съС.ие на „Нуртс България” АД от 25.09.2012 г., договор за прехвърляне на търговско предприятие от 12.08.2010 г. вписано в АВ Троян, приложение № 1  и № 2 към договора, допълнително споразумение към договор за прехвърляне на търговско предприятие от 12.08.2010 г., за индивидуализиране на „ТВРС Бели Осъм”, удостоверение изд. от „Нуртс България” относно ТВРС”Бели Осъм” с.Бели Осъм, м.Кънешкото, нот. акт № 140 т.VІ, н.д. № 1018/2006 г. на нот. Б.Кожухаров, удостоверение № СТ-478-01-315 от 01.03.2006 г. на ДНСК, удостоверение изх. № 2457/25.10.2006 г., скица на сграда № 29429/02.10.2012 г., скица-проект № 370/15.06.2006 г., акт  за държавна собственост на недвижим имот № 2231 от 03.07.1991 г., нот. акт № 189 т.ІІІ, н.д. № 490 от 2006 г. на нот. Д.Кънчевски, удостоверение № СТ-478-01-256 от 01.03.2006 г. на ДНСК,  удостоверение изх. № 2454/25.10.2006 г., удостоверение изд. от „Нуртс България” относно ТВРС”Балканец” с.Балканец, м.Бельовото, скица на ПИ № 29430/02.10.2012 г., скица № 333/15.06.2006 г., АДС № 1074 от 06.04.1972 г., АДС № 1975 от 05.03.1987 г., учредяване статут на правоприемство на БТК, скица № 36887/05.12.20012 г., договор за наем от 01.01.2007 г., нот. акт № 148 т.І н.д. № 348 от 1993 г. на ТРС, решение № 13909 от 31.10.1996 г., споразумение за заместване на страна към договор № 55/01.01.2007 г. от 01.10.2007 г., договор за наем от 10.12.2010 г., справка за изплатени суми по договор за наем от 06.02.2013 г., решение № 65 от 05.05.2004 г. на ОСЗГ – Троян, преписка с вх. № 7577 от 30.04.2013 г. на СГКК Ловеч, становище от ОСЗ гр.Троян с вх. № 3529/05.06.2013 г. с приложени към него заверено копие от Решение № 65/19.10.2012 г. по преписка с вх. № 16 БО и заверен препис от Решение № 65/17.11.1995 г. на наследниците на С. С.С. по преписка с вх. № 16 БО, скица-проект на ПИ № 03486.17.382, решение № 87 от 18.03.2004 г. по гр.д. № 71/2004 г. на ТРС,  договор за учредяване право на преминаване от 04.02.2010 г., от показанията на разпитания по делото свидетел Христо Дочев П. и от заключенията на назначените по делото три технически експертизи с вещи лица инж. В.П., инж. К.К. и М.Й. и икономическа експертиза с вещо лице С.Ц., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

С нот. акт № 13 т. 1, нот. дело № 9/2009 г. на Нотариус Димитър Кънчевски, рег. № 525 на НК ищеца М.С. на основание решение на ПК за възстановена собственост е признат за собственик на два имота, от които процесния имот № 048008, представляващ дървопроизводителна площ, в м. „Бонковото” от землището на с. Бели Осъм, който е с площ 4,156 декара, при посочените граници. С нот. акт № 184 т. 1, нот. дело № 145/2012 г. на Нотариус Борис Кожухаров с рег. № 337 на НК ищеца М.С. е признат за собственик на недвижим имот, възстановен по ЗСПЗЗВ с идентификатор 02448.16.25 по КККР на с. Балканец, обл. Ловеч, м. „Бельовото”, с площ 13 000 кв. м 

С. излага в исковата си претенция, че в описания имот с № 048008 е изградена телевизионна кула. По делото е представен договор за наем от 01.01.2007 г., по силата на който С. е отдал под наем имота за ползване от ответното дружество срещу месечна наемна цена в размер на 400 лева. На 10.12.2010 г. между страните в процеса е сключен друг договор за наем за отдаване на същия имот срещу месечна цена от 400 лева. Като доказателство е приложена справка от „НУРТС България” АД за изплатения наем по този договор за периода м. октомври 2010 г. до м. януари 2013 г. вкл. общо в размер на 10 300 лева.

Във втория описан ПИ с № 02448.16.125, с площ от 13 декара в м. „Бельовото” от землището на с. Балканец, ищецът твърди, че са разположени  обслужващи сгради на ответника, огради, прекарани са 81 кв. м кабел, както и преминава път с ширина 6 метра и дължина 120 метра.

С. е представил писмени доказателства, включващи решения на ОСЗ, скици, проект за попълване на КККР, касаещи имоти в м. „Тулева могила” с проектни № 03486.17.382, № 03486.17.383 и № 03486.17.384, които са несъотносими към предмета на делото, тъй като касаят други възстановени земеделски и горски имоти на ищеца, различни от процесните. В тази връзка е становището и на ответната страна. С. не представя т. нар. окончателни решения на ОСЗ за възстановяване собствеността върху процесните имоти, които имат качеството на титул за собственост.

Установява се по делото, че „НУРТС България" АД е собственик на Телевизионна ретранслаторна станция (ТВРС), находяща се в землището на село Бели Осъм, в местността „Кънешко", построена в поземлен имот с № 017318, при граници и съседи на поземления имот: имот № 048010 - гора на наследниците на М. С.С., съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 140, том VI, рег. № 6924, дело № 1018/2006 г. от 15.12.2006 г. на Нотариус Борис Кожухаров с рег. № 337 на НК с район на действие РС Троян, вписан в Служба по вписванията - гр. Троян с вх. рег. № 4222/2006, Акт № 169, том XV, дело 3389. Собствеността върху този имот е придобита от ответното дружество чрез договор за покупко-продажба на обособено търговско предприятие от 12.08.2010 г., по смисъла на чл. 15 от Търговския закон, сключен между "НУРТС България" АД и „Българска телекомуникационна компания" АД, като имота е част от предприятието.

Телевизионна ретранслаторна станция (ТВРС), находяща се в землището на с. Бели Осъм, в м. „Кънешко" е изградена върху имот с площ 300 кв. м, находящ се в с. Бели Осъм, местност „Кънешко". Това се удостоверява с АДС №2231 на ОНС гр. Троян от 03.07.1991 г., за поземления имот в едно със застроената в него техническа сграда тип „Фургон", ограда с железобетонни колове и мрежа оградна, антенна мачта- железорешетъчна конструкция, с фундамент и заземление, издаден на Национално управление радио и телевизионни станции гр. София и на основание на който обектът е заведен в баланса и включен в активите на държавното предприятие. В резултат на преобразувания и правна сделка „Българска телекомуникационна компания" АД и респективно „НУРТС България" АД, се явят правоприемници на Национално управление радио и телевизионни станции гр. София.

ТВРС - Бели Осъм е изградена, експлоатира се законно и е нанесен на КВС, а понастоящем и на кадастралната карта на землището на с. Бели Осъм, Община Троян, за което в процеса са приложени като доказателдства Удостоверение № СТ-478-01-315/01.03.2006 г. на ДНСК, Удостоверение № 2457/25.10.2006 г. по чл. 52 от ЗКИР на ОСЗГ гр. Троян, Скица-проект № Ф00370/15.06.2006 г. на ОСЗГ Троян и скица № 29429/02.10.2012 г. на Агенция по геодезия картография и кадастър. От посочените доказателства се установява, че ТВРС - Бели Осъм не попада в и не граничи със собствения на М.С.С. имот № 048008

 „НУРТС България" АД е собственик на Поземлен имот № 016104 с площ от 1.500 дка, ЕКАТТЕ 02448, община Троян, местност „Бельовото", при граници и съседи: имот № 016103 - пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000065 - полски път на община Троян, имот № 016102 - ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 033013 - широколистна гора на МЗГ - ДЛ, ведно с построената в гореописания имот сграда, а именно масивна (монолитна) едноетажна сграда - радио релейна (ретранслаторна) станция, ведно с прилежащата към нея железорешетъчна конструкция мачта (кула) за монтаж на антени, съгласно представения Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 189, том 3, дело № 490/2006 г., рег. № 4388/2006 г. от 23.08.2006 г. на Нотариус Димитър Кънчевски с рег. № 525 на НК с район на действие РС - Троян, вписан в Служба по вписванията - гр. Троян с вх. рег. № 2658/2006 Акт № 10, том Х, дело 2091/06 г.

Собствеността върху този имот е придобита чрез договор за покупко-продажба на обособено търговско предприятие от 12.08.2010 г., по смисъла на чл. 15 от Търговския закон, сключен между "НУРТС България" АД и „Българска телекомуникационна компания" АД. Установява се, че въз основа на Заповед № IX-97/22.03.1972 г. на МЗХП-София, с АДС № 1074 от 06.04.1972 г. на Троянски народен съвет са актувани 1500 кв. м, находящи се в землището на с. Балканец, м. „Бельово", за построяване на ретранслаторна станция. На 05.03.1987 г. е издаден АДС № 1975 на ОНС гр. Троян на СП „Радио и телевизия" гр. Шумен за сграда - ретранслаторна станция, изградена в описания по-горе имот. На основание описаните АДС обектът ТВРС Балканец като съвкупност от земя, сгради и съоръжения е заведен в баланса и включен в активите на държавното тогава СП „Радио и телевизия" гр. Шумен. В резултат на преобразувания и правна сделка „Българска телекомуникационна компания" АД и респективно „НУРТС България" АД, се явят правоприемници на СП „Радио и телевизия" гр. Шумен и понастоящем „НУРТС България" АД е собственик на ТВРС Балканец.

ТВРС Балканец е изградена, експлоатира се законно и е нанесен на КВС, а понастоящем и на Кадастралната карта на землището на с. Балканец, Община Троян, за което са приложени Удостоверение № СТ-478-01-256/01.03.2006 г. на ДНСК, Удостоверение №2454/25.10.2006 г. по чл. 52 от ЗКИР на ОСЗГ гр. Троян, скица № ФООЗЗЗ/15.08.2006 г. на ОСЗГ Троян и скица №29430/02.10.2012 г. на Агенция по геодезия картография и кадастър.

По делото са допуснати и изслушани няколко експертизи, както следва:

Икономическа експертиза – Вещото лице С.Ц. е предложила два варианта за размера на претендираното обезщетение. Съответно първия  кореспондира с наемната цена по договора и е в размер на 151 200 лева за процесния период за имота в с. Бели Осъм, м. „Мъртвицата” и 237 600 лева – за имота в с. Балканец, м. „Бельовото”. Втория вариант е изчислен съобразно проучване на пазара за отдаването под наем на подобни имоти и съответно обезщетението е в размер на 1 890 лева за имота в с. Бели Осъм, м. „Мъртвицата” и 2 970 лева – за имота в с. Балканец, м. „Бельовото”.   

         Техническа експертиза- Инж. П. е констатирал, че претенциите на ищеца, че Ретранслаторната станция засяга 7 дка от собствения му имот № 03486.17.290, не отговаря на истината, тъй като имот № 03486.17.290 се намира на север от ретранслатора, не граничи с него и не е собственост на С..

Твърдението на ищеца, че в другия му собствен имот с № 03486.48.8 се намира кула - ретранслатор на ответника също не е вярно, понеже имота на ответната страна, в който се намира кула-ретранслатор, отстои на разС.ие около 40 м източно от имота на жалбоподателя с № 03486.48.8, като между двата имота се намира още един имот с  № 03486.48.9, собственост на Иван Кънешки.

Местонахождението на сградата Ретранслаторна станция с площ 18 кв. м и отредения за нея по КВС в имот № 017318 с площ от 300 кв. м, местн. "Кънешкото" в землището на с. Бели Осъм, не възпрепятстват ищеца да ползва собствения си имот № 03486.48.8 по кадастралната карта на с. Бели Осъм.

Така направените заключения са съобразени с актуалното разположение на имотите по действащата в момента кадастрална карта и не са съобразени с евентуални грешки при отразяване на собствените имоти на ищеца.

 Относно процесния имот № 02448.16.125 по кадастралната карта на с. Балканец инж. П. е изследвал, че към 15.06.2006 г. имотът на ответната страна е бил нанесен в КВС под № 016104 въз основа на АДС № 1074/06.04.1972 г. с площ от 1500 кв. м, чийто номер е променен в одобрената със заповед № РД-18-111 от 29.12.2008 г. на ИД на АГКК КККР на с. Балканец и е получил идентификатор 02448.16.123.

Процесният имот на ищеца е отразен за първи път като поземлен имот с кадастрален № 02448.16.125 с площ от 13 000 кв. м в КККР в резултат не нейното изменение със заповед № КД-14-11-1244 от 04.11.2011 г. на Н-ка на СГКК-Ловеч, извършено въз основа на Решение на ПК-Троян N 13909/31.10.1996 г. Същият е нанесен най -малко 5 г. след отразяване в КВС и в последствие в КККР на с. Балканец на застроения по предназначение със съответните съоръжения имот на ответната страна, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02448.16.123 по КККР, разположен на северозапад от имота на ищеца.

Двата имота на страните нямат обща граница, а 5-годишният период между тяхното отразяване означава, че реалното възстановяване на имота на ищеца е извършено най малко 5 години по-късно, т. е. след като в рамките на имота на ответниците вече са били реализирани специализираното строителството и техническите мероприятия.

Именно при наличието на горните обстоятелства, ищецът е показал и възстановил собствеността си в реални граници установени чрез допълнителни измервания, нанесени в КККР като ПИ с идентификатор № 02448.16.125, което води до заключението, че ищецът не би показал такова място на своя имот от 13 000кв. м, което да е заето от съоръжения, постройки, огради, земни пътища и всичко което обслужва тези постройки и съоръжения, собственост на ответната страна.

Така направените заключения относно процесния имот в землището на с. Балканец, отново както при имотите в с. Бели Осъм, са съобразени единствено с актуалното съдържание на действащата към настоящия момент кадастрална карта, като не са съобразени с евентуално допуснати грешки при отразяване на показания от ищеца имот с идентификатор № 02448.16.125.

Агрономическа експертизаВещото лице М.Й. е изчислила добива на сено от 11 декара на стойност 92 лева месечно, а за три години – 3 300 лева. В заключението е изчислен наема или отдаването под аренда на овощната градина от 7 дка на стойност 240 лева месечно, а за три години – 5 040 лева.

    Техническа експертиза – Инж. К.К.  

На комбинирана скица 1 към заключението на втората техническа експертиза вещото лице инж. К. е показал имотите по КККР на с. Бели Осъм, сградата към кулата -ретранслатор, заснетия полски път към кулата-ретрансяатор, както и проектните имоти на н-ци на С. С., за възстановяването на които експерта е установил, че все още не е постановено окончателно решение на ОСЗ Троян, и за същите имоти липсва заповед на Кмета на Община Троян за деактуването им като земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Съгласно КККР на с. Бели Осъм сградата към кулата-ретранслатор на „НУРТС България” АД е нанесена с идентификатор 03486.17.292.1, с площ от 18 кв. м. Част от тази сграда с площ 7 кв. м попада върху - имот 03486.48.10 -  гора на н-ци на М. С.С.. Част от тази сграда с площ 11 кв. м попада върху имот 03486.17.292  - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и върху проектен имот 03486.17.382 записан на н-ци на С. С.С. като и за този имот му все още не е поставено окончателно решение на ОСЗ Троян и липсва зяповед на Кмета на Община Троян за деактуването му като земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Заграденото с ограда място от 300 кв. м около сградата и кулата-ретранслатор с проектен номер 03486.17.318 попада вьрху следните имоти 03486.48.10 - гора на н-ци на М. С.С. с площ 143 кв. м и с площ 156 кв. м върху имот 03486.17.292 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, или върху проектен имот 03486.17.382 записан на н-ци на С. С.С..

Заснетия на място земен път до кулата с дължина 38 м и ширина 4 м, начертан на скица 1, попада върху следните имоти: имот 03486.17.290 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, проектен имот 03486,17.884 записан на н-ци на С. С.С., за който няма постановено окончателно решение на ОСЗ и съответно заповед за деактуването му ка то земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 03486.17.276  земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и проектен имот 03486.17.383 записан на н-ци на С. С.С. /не е постановено окончателно решение на ОСЗ и липсва заповед за деактуване/, имот 03486.48.10   гора на н-ци на М. С.С., имот 03486.48.26 -  гора на н-ци ня Цона Стоева Севданска и проекген имот 03486.17.382 записан на н-ци на С. С.С.. Инж. К. е измерил каква площ от описаните имоти заема преминаващия през тях път.

Към заключението е приложена комбинирана скица 2, на която са показани имотите по КККР на с. Балканец, сградата, имота към кулата – ретранслатор и електропровода.  

Сьгласно КККР на с. Балканец сградата към кулата - ретланслатор на ответното дружество е нанесена с идентификатор 02448.16.123.1 и е с площ от 45 кв. м. Така описаната сграда попада в имот с идентификкатор 02448.16.123, с площ 1 500 кв. м и е записан на  „НУРТС България” АД и не зясягя имота на Севднаски.  Имота на ищеца е нанесен в КККР ня с. Балканец с идентификатор 02448.16.125 с площ 13 000 кв. м се намира на около 30 м от описания имот на ответното дружество. Инж. К. е констатирал, че през имота на ищеца преминава единствено електропровод на бетонови стълбове с дължина 65 м и сервитут от 1441 кв. м.  Заснетия на място земен път до кулата – ретранслатор /комбинирана скица 2/ попада върху имот 02448.13.116 -  полски път на Община Троян не засяга имота на ищеца с идентификатор 02448. 1 6.125.

Съдът е допуснал гласни доказателства. Свид. Х.П. излага, че познава ищеца, ходил е много пъти в имотите му в с. Бели Осъм и с. Балканец – там се намира телевизионната кула. П. не може да посочи границите им. В имота в с. Бели Осъм минава път, който е насипан с баластра По този път се стига до кулата, по него могат да минават коли. Според свидетеля постройките на телевизионната кула и кабелите в с. Балканец са построени в имота на С..  

       При така изяснената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: Съда приема, че е сезиран с иск по чл. 73 ал. І от ЗС

          Искът по чл. 73 ал. І от ЗС принадлежи на собственика против недобросъвестния владелец, като отговорността на последния за заплащане на обезщетение за ползите, от които е лишил собственика, може да бъде ангажирана само за времето, през което е упражнявал фактическа власт върху вещта. Съдът намира, че за да бъде уважен такъв иск е необходимо да бъде установено по безспорен начин правото на собственост на ищеца, недобросъвестното владение на ответника, добивите, които ответникът е получил и размерът на ползите, от които ищецът е бил лишен. В цитираната разпоредба изрично е посочено, че този иск принадлежи на собственика на вещта. В процеса липсват доказателства, които да легитимират С. като собственик на процесните два имота  с. Балканец и с. Бели Осъм. При изследването си вещото лице инж. К. е установил, че посочените имоти са с проектни номера, т. е. докато не приключи процедурата, същите не са вписани в КККР и не е установена собствеността им. При тези си изводи съда намира, че предявения иск, с който се претендира обезщетение в размер на 120 лева месечно, считано от 01.09.2010 г. до момента на подаване на исковата молба за това, че е лишил ищеца да ползва част с площ 7,000 дка от собствения му имот № 03486.17.290, находящ се в с. Бели Осъм, м. „Мъртвицата”, както и  обезщетение в размер на 180 лева, считано от 01.09.2010 г. до момента на подаване на исковата молба за това, че е лишил ищеца да ползва част с площ 11,000 дка от собствения му имот № 02448.16.125, находящ се в с. Балканец, м. „Бельовото” следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан  

Ще следва и на основание чл. 78 ал. ІІІ от ГП ищеца да бъде осъден да заплати на ответника 50,00  лева съдебно-деловодни разноски и 540,00 лева минимално юрисконсултско възнаграждение

Водим от изложеното съдът

Р      Е       Ш     И       :

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения иск с правно основание чл. 73 ал. І от Закона за собствеността от М.С.С., ЕГН **********,*** против „НУРТС България” АД гр. София, ЕИК 201105038, седалище и адрес: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 2, представител Емил Атанасов и Свилен П. – ответника да бъде осъден да заплати обезщетение в размер на 120 лева месечно, считано от 01.09.2010 г. до момента на подаване на исковата молба за това, че е лишил ищеца да ползва част с площ 7,000 дка от собствения му имот № 03486.17.290, находящ се в с. Бели Осъм, м. „Мъртвицата”, както и  обезщетение в размер на 180 лева, считано от 01.09.2010 г. до момента на подаване на исковата молба за това, че е лишил ищеца да ползва част с площ 11,000 дка от собствения му имот № 02448.16.125, находящ се в с. Балканец, м. „Бельовото”.  

         ОСЪЖДА М.С.С., ЕГН **********,*** да заплати на „НУРТС България” АД гр. София, ЕИК 201105038, седалище и адрес: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 2, представител Емил Атанасов и Свилен П. 50,00 – петдесет лева съдебно-деловодни разноски и 540,00 – петстотин и четиридесет лева минимално юрисконсултско възнаграждение.   

  Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: