Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 37      

 

гр. Троян, 27.02.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и седми януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…..…….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 684 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

В.Д.Д. и И.В.Д.,*** са предявили срещу В.Д.Б. *** и И.Д.Б. *** два обективно съединени при условията на комулативност както следва: 1. конститутивен иск с правно основание чл. 87 ал. 3 ЗЗД за разваляне поради неизпълнение на договори за продажба на недвижим имот; 2. осъдителен иск за връщане на даденото по договора в размер на платената продажна цена с правно основание чл. 55 ал. 1 ЗЗД в хипотезата на връщане на даденото при отпаднало основание. В исковата си молба ищците излагат, че през 2013 г. са закупили от ответниците два недвижими имоти от землището на с. Дълбок дол, след което установили, че същите имоти преди това са продадени на трети лица през 2004 г. Излага се, че при това положение към момента на продажбата ответниците не са били собственици на процесните имоти. За установяване на обстоятелствата по исковата си молба са ангажирани писмени и гласни доказателства, в съдебно заседание ищците се явяват лично и са представлявани от адвокат Красимир Немски от ЛАК, който от името на доверителите си моли съда изцяло да уважи исковата им претенция като развали двата договора, както и ответниците да бъдат осъдени да им заплатят продажната цена в размер на 3 400 лева. 

По реда на чл. 131 от ГПК на ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата. И.Б. не представя отговор и не е изразил становище по иска. Ответницата В.Б. е представила молба, с която излага, че признава иска. В с. з. не се явяват лично и не са изпратили представител.

             От приложените към делото писмени доказателства: Нотариален акт № 163 том I, рег. 1723 дело 129 от 2013г. на М.Гладкова - Нотариус рег.№ 477 на НК с район на действие района на РС Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег.№ 994, акт 180, том III, дело 437 от 2013 г.,  Нотариален акт № 94 том П, рег. 2875 дело 231 от 2013г. на М.Гладкова - Нотариус рег.№ 477 на НК с район на действие района на РС Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег.№ 1705, акт 58, том VI, дело 785 от 2013 г., Пълномощно рег. № 1729 от 18.04.2013 г. за подписите и рег. № 1730, том I, акт № 56 от 18.04.2013 г. за съдържанието на М.Гладкова - нотариус рег.№ 477 на НК, Удостоверения за данъчна оценка с изх. № ДО001279 от 17.04.2013г. и с изх. № ДО001949 от 20.06.2013г. на Община Троян, отдел „Местни приходи", Скици № 11331 от 17.04.2013г. и № 18612 от 17.06.2013г. на СГКК- Ловеч, Нотариален акт № 86 том VII, рег. 6227 дело 984 от 2004г. на Б.Кожухаров - Нотариус рег.№ 337 на НК с район на действие района на РС Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег.№ 1935, акт 43, том VII, дело 1407 от 2004г., Нотариален акт № 24 том VIII, рег. 6985 дело 1105 от 2004г. на Б.Кожухаров - Нотариус рег.№ 337 на НК с район на действие района на РС Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег.№ 2179, акт 33, том VIII, дело 1608 от 2004 г., Удостоверение за наследници изх.№ АИО3-193 от 26.02.2013 г. на Столична община, 12 Район Илинден, Разходно-оправдателни документи: -  Преводно нареждане от 25.06.2013 г. на „УниКредит Булбанк" АД - Троян - за сумата от 2450 лева за закупуване на имот с кад. № 24476.536.123 и преписи от нот. дела № 129/2013 г. и № 231/2013 г. и двете на нотариус М. Гладкова с район на действие ТРС, от показанията на  свидетелката по делото Л.Г.Д., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения нотариален акт № 163 том I, рег. 1723 дело 129 от 2003 г. на М. Гладкова - Нотариус рег. № 477 на НК с район на действие района на РС - Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег. № 994, акт 180, том III, дело 437 от 2013 г. ищците В. и И. Докови са закупили от ответниците В.Б. и И.Б. недвижим имот, находящ се в с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24476.540.105, с адрес: с. Дълбок дол, местност Садината", с площ 5486 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседни имоти с идентификатори: 24476.540.122, 24476.540.123, 24476.540.104, 24476.540.103, 24476.540.124, 24476.540.130.

Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение с изх. № ДО001279 от 17.04.2013 г. на Община Троян, отдел „Местни приходи" е 564.51 лева.

За закупуване на имота ищците са заплатили на ответниците сумата 950.00 лева.

Установява се, че на същата дата ответниците са подписали пълномощно рег. № 1729 от 18.04.2013 г. за подписите и рег. № 1730, том I, акт № 56 от 18.04.2013 г. за съдържанието на М. Гладкова нотариус рег.№ 477 на НК, с което са упълномощили ищците, заедно и по отделно да подпишат нотариален акт, с който при условията на чл. 38 от ЗЗД придобие собствеността на недвижими имоти, между които Нива от 8.000 дка в местност „ШАЛА КОПЕЛЕ", имот № 536123 .

С нотариален акт № 94 том II, рег. 2875 дело 231 от 2013 г. на М. Гладкова - Нотариус рег. № 477 на НК с район на действие района на РС- Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег.№ 1705, акт 58, том VI, дело 785 от 2013 г. ищците са закупили от ответниците недвижим имот, находящ се в с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24476.536.123, с адрес: с. Дълбок дол, местност „Шала Копеле", с площ 8001 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседни имоти с идентификатори: 24476.537.19, 24476.536.124, 24476.536.125, 24476.714.4, 24476.714.1, 24476.536.134, 24476.536.122.

Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение с изх. № ДО001949 от 20.06.2013г. на Община Троян, отдел „Местни приходи" е 705.69 лева.

За закупуване на имота в деня на сделката ищците изплатили на ответниците по банков път сумата 2 450.00 лева.

Ищците твърдят, че след като сключили процесните договори, след разговор с Л.И.Г. от гр. София, установили, че през 2004 г. ответниците са продали двата процесни имота на баща му - И.Л.Г., б. ж. на гр. София, починал на 12.02.2013 година.

 Любомир Гьорчев е представил на ищците копия от Нотариален акт № 86 том VII, рег. 6227 дело 984 от 2004 г. на Б. Кожухаров - Нотариус рег.№ 337 на НК с район на действие района на РС - Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег.№ 1935, акт 43, том дело 1407 от 2004 г., с който е прехвърлена собствеността на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - Нива от 8.000  дка, пета категория, местност „ШАЛА КОПЕЛЕ", имот № 536123, при граници /съседи/: № 536125 - нива на Андрей Найденов Бораджиев, № 536124 - нива на наел. на Иван Иванов Найденов, № 000080 - полски път на Община Троян, № 536122 - нива на Петър Пенчев Бояджиев, № 714001 - залесена територия на МЗГ ДЛ Троян, № 714002 - залесена територия на наел. на Васил Колев Курев и от Нотариален акт № 24 том рег. 6985 дело 1105 от 2004 г. на Б. Кожухаров - Нотариус рег. № 337 на НК с район на действие района на РС - Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег.№ 2179, акт 33, том VIII, дело 1608 от 2004 г. с който е прехвърлена собствеността на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - Нива от 5.486  дка, пета категория, местност „САДИНАТА", имот № 540105, при граници /съседи/: № 500083 - Полски път на Община Троян, № 540124 - нива на наел. на Илия Илиев Колев, № 540103 - нива на наел. на Иван Найденов Китин, № 540104 - нива на наел. На Трифон Иванов Топалов, № 540123 - нива на наел. на Петко Иванов Йотов, № 540122 - нива на Цочо Пенков Стоянов.

От показанията на разпитаната свидетелка Л.Д. се установява, че ищците В. и И. Докови са купили от В. Б. имоти. В последствие се оказало, че преди тях тези имоти са закупени от друг човек от гр. София, т.е. продадени са два пъти на различни хора.

От така изложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: Съгласно разпоредбата на чл. 87, ал. 1 ЗЗД, когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която отговаря, кредиторът може да развали договора. При всички случаи, когато се касае за договор за прехвърляне, учредяване, признаване или прекратяване на вещни права, развалянето става по съдебен ред - ал. 3 на същия текст.  Първият елемент от фактическия състав на чл. 87, ал. 1 ЗЗД е неизпълнението и е достатъчно да се отнася само до едно задължение. Всяка форма на неизпълнение може да бъде основание за разваляне на договора. Неизпълнението трябва да е по причина, за която длъжникът отговаря, а страната, която иска развалянето, да е изправна. Обикновено изправността се определя като изпълнение или готовност за изпълнение. В случая тези предпоставки на разпоредбата на чл. 87, ал. 1 от ЗЗД са налице. Изрично право да се развали договор за покупко-продажба на недвижим имот от купувача предвиждат разпоредбите на чл. 188 и сл. от ЗЗД, регламентиращи различни хипотези на неизпълнение на договора за покупко-продажба. Чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД гласят, че ако продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице, купувачът може да развали продажбата по реда на чл. 87 от ЗЗД. В този случай продавачът е длъжен да върне на купувача платената цена и да му заплати разноските по договора, както и необходимите и полезни разноски за вещта. С решение под № 140 от 19.05.2006 г. на ВКС по т. д. № 693/2005 г„ ТК, II о., е прието, че надлежното реализиране правото на купувача да развали договора по съдебен ред, съгласно чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, към която норма препраща чл. 189, ал. 1 от ЗЗД, не е обусловено от допълнителни законови изисквания, след като е доказано пълното неизпълнение на задължението на продавача да прехвърли на купувача правото на собственост върху имот и че купувачът е добросъвестен. В производството по чл. 189, ал. 1 ЗЗД ищецът не следва да доказва, че е изправна страна по договора, предвид липсата на такова законово изискване.

В конкретния случай от събраните по делото писмени доказателства се установи, че собственик на двата процесни имота, прехвърлен от ответниците на ищците с процесните договори е трето лице, с който факт ответниците са били запознати, видно от представените два нот. акт от 2004 г.  Видно от съдържанието на нотариалните актове нотариусът при изслушване и удостоверяване на сделката за покупко - продажба не е отразил да са налице пречки за прехвърляне на собствеността, като пред същия е удостоверено, че именно продавачите са собственици на имота. При тези обстоятелства няма как да се вмени на ищците да са знаели, че трето лице е собственик на имотите или че има такива претенции. На следващо място при преценката на съда, следва ли да се развали сключения договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 163 том I, рег. 1723 дело 129 от 2003 г. на М. Гладкова - Нотариус рег. № 477 на НК с район на действие района на РС Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег. № 994, акт 180, том III, дело 437 от 2013 г. и  нотариален акт № 94 том II, рег. 2875 дело 231 от 2013 г. на М. Гладкова - Нотариус рег. № 477 на НК с район на действие района на РС Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег. № 1705, акт 58, том VI, дело 785 от 2013 г., следва да се съобрази каква е била очакваната от ищците престация срещу платената от тях цена - прехвърляне от страна на ответниците - продавачи, респ. придобиване от ищците на правото на собственост върху двата процесни недвижими имоти, предмет на договорите за покупко-продажба. Основен принцип на облигационното право е изпълнението на поетите по договор задължения и постигането на тези реални цели, които страните са преследвали със сключването на договора - чл. 87 ЗЗД. С оглед на това при спорове във връзка с неизпълнение на договорите следва да се изхожда от възможностите за тяхното изпълнение и да се допуска развалянето им в случаите, когато неизпълнението е толкова съществено, че прави невъзможно постигането на договореното. Именно за това е предвидено задължение за кредитора и при виновно неизпълнение на договора от страна на длъжника да му даде подходящ срок за изпълнение, след изтичането на който договорът да се смята за развален, /в т.см. Постановление № 3/29.03.1973 г. на Пленума на ВС/. При тези изводи ще следва исковата претенция изцяло да бъде уважена, като бъдат развалени двата процесни договора за покупко-продажба на имотите, както и да бъдат осъдени ответниците да заплатят на ищците продажната цена общо в размер на 3 400 лева и сумата 456.44 лева, представляваща нотариални разходи при изповядване на двете сделки.

Ще следва при този изход на процеса ответниците да бъдат осъдени да заплатят солидарно на ищците сторените съдебни разноски в размер на 486 лева.

Водим от горното съдът

 

                          Р    Е    Ш    И   :

 

РАЗВАЛЯ на основание чл. 87 ал. 3 от ЗЗД сключения на 18.04.2013 г. с нотариален акт № 163 том I, рег. 1723 дело 129 от 2003 г. на М. Гладкова - Нотариус рег. № 477 на НК с район на действие района на РС Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег. № 994, акт 180, том III, дело 437 от 2013 г. договор за покупко-продажба, по силата на който ищците В.Д.Д., ЕГН ********** и И.В.Д., ЕГН **********, двамата с адрес:*** са закупили от ответниците В.Д.Б., ЕГН **********,*** А /съд. адрес: с. Дълбок дол, ул. „Иван Дончев” № 63, Дилян Дамянов/ и И.Д.Б., ЕГН **********,*** недвижим имот, находящ се в с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24476.540.105, с адрес: с. Дълбок дол, местност Садината", с площ 5486 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседни имоти с идентификатори: 24476.540.122, 24476.540.123, 24476.540.104, 24476.540.103, 24476.540.124, 24476.540.130.

РАЗВАЛЯ на основание чл. 87 ал. 3 от ЗЗД сключения на 25.06.2013 г. с нотариален акт № 94 том II, рег. 2875 дело 231 от 2013 г. на М. Гладкова - Нотариус рег. № 477 на НК с район на действие района на РС Троян, вписан в служба по вписванията - Троян с вх. рег.№ 1705, акт 58, том VI, дело 785 от 2013 г. договор за покупко-продажба, по силата на който ищците В.Д.Д., ЕГН ********** и И.В.Д., ЕГН **********, двамата с адрес:*** са закупили от ответниците В.Д.Б., ЕГН **********,*** А /съд. адрес: с. Дълбок дол, ул. „Иван Дончев” № 63, Дилян Дамянов/ и И.Д.Б., ЕГН **********,*** недвижим имот, находящ се в с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24476.536.123, с адрес: с. Дълбок дол, местност „Шала Копеле", с площ 8001 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседни имоти с идентификатори: 24476.537.19, 24476.536.124, 24476.536.125, 24476.714.4, 24476.714.1, 24476.536.134, 24476.536.122.

ОСЪЖДА В.Д.Б., ЕГН **********,*** А /съд. адрес: с. Дълбок дол, ул. „Иван Дончев” № 63, Дилян Дамянов/ и И.Д.Б., ЕГН **********,*** да заплатят солидарно на В.Д.Д., ЕГН ********** и И.В.Д., ЕГН **********, двамата с адрес:*** сумата 3 400 – три хиляди и четиристотин лева, представляваща платената от ищците продажна цена общо за двата продадени имота: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24476.540.105, с адрес: с. Дълбок дол, местност Садината", с площ 5486 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседни имоти с идентификатори: 24476.540.122, 24476.540.123, 24476.540.104, 24476.540.103, 24476.540.124, 24476.540.130 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24476.536.123, с адрес: с. Дълбок дол, местност „Шала Копеле", с площ 8001 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседни имоти с идентификатори: 24476.537.19, 24476.536.124, 24476.536.125, 24476.714.4, 24476.714.1, 24476.536.134, 24476.536.122 и сумата 456.44 – четиристотин петдесет и шест лева и 44 стотинки, представляваща нотариални разходи при изповядване на двете сделки, ведно със законната лихва, считано от 03.07.2013 г. до окончателното изплащане на кумата, както и 486.00 – четиристотин и осемдесет и шест лева сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: