П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян  10.12.2014 год.                  Опр. № 547

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на   десети декември,  две хиляди и  четиринадесета година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

 

Съдебен секретар:  М.С.

сложи за разглеждане гражданско  дело  № 706 по описа  на Троянски районен съд за 2014  година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  09.00  часа се явиха:

 

            Ищцата С.Д.Б. – р.пр.  не се явява вместо нея адв. К.Н. от ЛАК с пълн. приложено към исковата молба.

            Ответникът Е.Г.И. – р.пр. се явява лично и с  адв. П.Я. от ЛАК с пълн. от днес.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян – редовно уведомени не се явява представител.

СЪДЪТ докладва социален доклад с вх. № 7563 от  08.12.2014 година на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян .

 АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Я.: Да се даде ход на делото.            

            СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

            О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА.

            АДВ.Н.: - С ответника сме сключили спогодба, която моля да приемете и отразите в съдебния протокол и да прекратите делото като спогодено.

АДВ.Я.: - Заедно с отговора поделото сме представили спогодба, която моля да утвърдите и решите делото като спогодено. Ще Ви моля да приемете, като доказателства  по делото приложените към  исковата молбата писмени документи. Моля да се вложи като доказателство по делото и становището на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян.

СЪДЪТ счита, че следва да приеме допуснатите писмени доказателства с исковата молба, писмения отговор и социален доклад с вх. № 7563 от 08.12.2014 година на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян, поради  което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото удостоверение за раждане от *** ***, трудов договор от 17.06.2014 г., удостоверение от 25.09.2014 г.  и социален доклад с вх. № 7563 от  08.12.2014 година на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян .

 

СЪДЪТ на основание чл. 145 ал. ІІІ във връзка с чл. 146 от ГПК изготвя доклад по делото:

Обстоятелства, от които произтичат претендираните права и възражения: - Предявена е искова молба от  С.Д.Б. срещу Е.Г.И. с  правно основание чл. 127 ал.1 от СК. Заявява се в исковата молба, че страните по делото нямат сключен граждански брак, но имат родена дъщеря Д.Е.И., родена на *** г. в гр.Троян. Ищцата моли съда  да постанови решение, като възложи родителските права върху малолетното дете  Д.И. - родена на *** година на нейната майка и законна представителка  С.Д.Б., както и съдът да осъди ответника Е.И. да заплаща месечна издръжка на С.Б., като майка и законна представителка на малолетното дете по 100 лв. месечно: за минало време считано от 01.04.2014 г. до завеждане на исковата молба – 03.09.2014 г. и по 100 лева месечно от датата на завеждане на исковата молба до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. По делото е изготвен и приложен социален доклад,  който следва да бъде приет,  като доказателство,  ведно с допуснатите като доказателства и приложени от ищцата  и ответника писмени документи.

По реда на чл.131 от ГПК на ответникът Е.И. е изпратено копие от искова молба и доказателства и в предвидения месечен срок същият е депозирал писмен отговор, с който е представено споразумение, с което   страните са уредили всички въпроси, касаещи  родителските права, издръжката на  детето  и  молят да бъде одобрено. 

Правна квалификация на предявеният иск е – чл.143 ал.2 от СК и чл.127 от  СК.

АДВ. Н.: Приемаме изготвения по делото доклад.

АДВ.Я.: Приемаме изготвения по делото доклад.Поддържаме изготвеното споразумение. 

 

СЪДЪТ ПРИКАНВА  страните към спогодба по реда на чл.145 ал.ІІІ от ГПК.

 

 АДВ. Н. като пълн. на С.Д.Б.: – Заявявам, че  доверителката ми е съгласна родителските права върху мололетното дете Д.Е.И., родена на *** г. да се предоставят на нея. Съгласна  е бащата Е.Г.И. да  й заплаща месечна издръжка, като майка и законен представител на малолетното дете Д.Е.И. в размер на 100 – сто лева, считано от датата на завеждане на делото до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. Издръжката да се  превежда по банкова сметка ***.

 

ОТВЕТНИК Е.Г.И.: - Заявявам, че съм съгласен родителските права върху малолетното дете Д.Е.И., родена на *** г. да се предоставят на нейната майка – С.Д.Б.. Съгласен съм да  ми заплащам месечна издръжка за малолетното ми дете Д.Е.И. на нейната майка и законен представител С.Д.Б. в размер на 100 – сто лева, считано от датата на завеждане на делото до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. Издръжката ще превеждам по банкова сметка ***.

 

 

 

                                                АДВ.Н.: ....................................

                                                /като пълн. на ищцата С.Б./

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

                                                            ОТВЕТНИК Е.И.: ....................

            

 

 

Съдът намира, че на основание чл. 234 от ГПК така постигнатата спогодба не противоречи на Закона и добрите нрави, същата е в интерес на страните, поради което следва да бъде одобрена, а делото да бъде прекратено като спогодено, като следва ответникът Е.Г.И.  да бъде осъден да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт сумата  72.00 лева държавна такса, представляваща 2 % върху сумата  3 600 лева, колкото е определена издръжката за три години, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

            ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба.

            РОДИТЕЛСКИТЕ права върху малолетното дете Д.Е.И., родена на *** г. се предоставят на нейната майка – С.Д.Б., ЕГН **********,***.

ОСЪЖДА Е.Г.И., ЕГН ********** *** да заплаща  на С.Д.Б., ЕГН ********** като майка и законен представител на малолетната си дъщеря Д.Е.И., ЕГН ********** по 100.00 –сто лева месечна издръжка, считано от 04.09.2014 г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, като издръжката ще се превежда по банкова сметка ***.

ОСЪЖДА Е.Г.И., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата по сметка на Съдебната власт сумата 72.00 – седемдесет и два лева държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 706 от 2014 г. по описа на Троянски районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в  09.15  часа.

            Протоколът се написа в с.з.

                                                                       

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: