Р Е Ш Е Н И Е № 30

 

гр. Троян, 25.02.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на  двадесет и седми януари две хиляди и  четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………................ като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 709 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:  

       

          И.М.П. *** е предявила срещу ЕТ “Митра – Валери Матов” с ЕИК 820139563 гр. Троян, обл. Ловешка, представлявано от Валери Петров Матов четири обективно съединени иска с правно основание чл. 128 ал. 1 от КТ за сумата 1 531,26 лева, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. март 2012 г. до м. септември 2012 г., обезщетение по реда на чл. 224 ал. 1 от КТ в размер на 1 200 лева за неползван платен годишен отпуск и по реда на чл. 222 ал. 1 от КТ обезщетение в размер на 300 лева за прекратяване на трудовия договор на ищцата, поради закриване на част от предприятието. П. претендира по реда на чл. 86 от ЗЗД за законовата лихва, начислена върху посочените горе суми за времето на забавата. Ищцата излага, че е работила в ответното дружество на длъжност „продавач” в павилион, като на 16.10.2012 г. ответникът й е връчил предизвестие № 2/16.10.2012 г. за прекратяване на трудовия договор, на основание чл. 326 от КТ във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 2 от КТ, поради закриване на част от предприятие. Ищцата П. не е отработила едномесечното си предизвестие и е напуснала работа още на другия ден – 17.10.2012 г.  Ищцата И.П. твърди, че работодателя не й е заплатил полагащото й се трудово възнаграждение, както и дължимите й се обезщетения за неползван платен годишен отпуск и обезщетение  в размер на брутното трудово възнаграждение, за уволнение на ищцата, поради закриване на част от предприятието. В подкрепа на твърденията си същата е ангажирала писмени  и гласни доказателства и чрез своя пълномощник – адвокат  Р.Г. от ЛАК моли съда да уважи исковете, като постанови неприсъствено решение, както и да бъдат присъдени и разноските.

За ответника ЕТ “Митра – Валери Матов” – гр. Троян, редовно призован не се явява представител. В предвидения едномесечен срок по реда на чл. 131 от ГПК ответният едноличен търговец не е представил писмен отговор, не са ангажирани доказателства и не е изразено становище по иска. 

От приложените към делото: препис-извлечение от трудовата книжка на И.М.П., копие от  трудов договор от 28.11.2006 г., допълнително споразумение от 03.01.2007 г., неразделна част  към трудов договор от 28.11.2006 г. между ищцата и ответника, справка за изпратени  в НАП Уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда с Придружително писмо входящ № 10-000-00-00601581/28.11.2006 г. за регистриране на сключения Трудов договор между ищцата и ответника, предизвестие № 2/16.10.2012 г. за прекратяване на трудовия договор между ищцата и ответника, на основание чл. 326 от КТ във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, поради  закриване на част от предприятието, ведомост за период: 01.08.2012 – 31.08.2012 г. на ответника  Фирма „Митра-Валери Матов” ЕТ – за възнаграждението на ищцата, без подпис на ищцата, лист на редове от тетрадка, малък формат, с име  „Дафинка”, и получени суми на различни дати, с подпис и без подпис, за месеците: януари – 300.00 лева, получени на 20.09.2012г., 27.09.2012 г., и 04.10.2012 г.; февруари – 300.00 лева, получени на 11.10.2012г., 18.10. 2012 г., и 25.10.2012 г.; март – 300.00 лева, получени на 01.11.2012г., 08.11.2012 г., и 15.01.2013 г., писмо Изх.№ 0048-0511/29.03.2013 г. на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Ловеч, нотариална покана  рег. № 2307, Том 1, Акт 86 на Нотариус Борис Кожухаров, с Район на действие –  Троянски районен съд, с рег. № 337 в Нотариалната Камара, връчена лично на ответника на 30.05.2013 г., от показанията на разпитаните свидетели Д.Н.К. и О.А.Б., както и от допусната и изслушана съдебно-икономическата експертиза с вещо лице Б.Х., от фактическа страна съдът приема за установено следното:

         Ищцата е работила в ответното дружество на длъжност  „продавач”.

          За регистриране на сключения трудов Договор между ищцата и ответника в НАП е изпратено Уведомление по чл. 62 ал. 4 от Кодекса на труда с придружително писмо входящ № 10-000-00-00601581/28.11.2006 г.

         На 03.01.2007 г. ищцата и ответникът са сключили допълнително споразумение към трудовия договор от 28.11.2006 г., представляващо неразделна част от него, с някои изменения на трудовия договор.

         На 16.10.2012 г. ответникът е връчил на ищцата предизвестие № 2/16.10.2012 г. за прекратяване на трудовия договор, на основание чл. 326 от КТ във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 2 от КТ, поради  закриване на част от предприятието. Ищцата излага, че не е отработила едномесечното си предизвестие и е напуснала работа на 17.10.2012 г.

         Към момента на прекратяване на трудовите правоотношения  ищцата е работила  като  продавач на  зеленчуци и други стоки в павилиона на ответника, находящ се на „Малкия пазар” в гр. Троян. Ответника не е изпълнявал задълженията си по трудовия договор, нарушавайки трудовото законодателство, поради което ищцата е подала жалба до Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Ловеч за нарушения на трудовото законодателство  от ответника във фирмата му - ЕТ „Митра – Валери Матов” – гр. Троян. Жалбата е разгледана като искане за започване на административно производство по налагане на принудителни административни мерки по чл. 404 ал. 1 от Кодекса на труда.

          В резултат на извършената проверка във фирмата на ответника, Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Ловеч, с писмо изх. № 0048-0511/29.03.2013 г., е установила следното: при прекратяване на трудовите правоотношения на 16.11.2013 г.:

            Ответникът не е изплатил на ищцата на основание чл. 128 т. 1 и т. 2 от Кодекса на труда,  дължимите й се трудови възнаграждения  за периода от м. март 2012 г. до м. септември 2012 г. и й се дължи чиста сума за получаване  общо в размер на  1531.26 лева. 

        Ищцата не е ползвала полагаемия й се годишен платен отпуск за периода  от 01.01.2007 г. до 16.11.2012 г., през който е била на работа във фирмата  на ответника.

        В резултат на извършената проверка, Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Ловеч е установила също, че ответникът, като работодател, не е представил писмени документи, удостоверяващи ползването на платен годишен отпуск от ищцата за този период.

       При проверка на ведомостите за изплащане на трудовите възнаграждения е установено, че в тях ответникът е отразил ползването от ищцата на платен годишен отпуск, както следва:  през  месец  август 2007 г. – 5 дни;  през  месец  декември 2007 г. – 17 дни; през  месец  август 2008 г. –  20 дни; през  месец  август 2009 г. – 5 дни; през  месец  декември 2009 г. – 15 дни; през  месец  август 2010 г. – 20 дни; през  месец  април 2011 г. – 10 дни; през  месец  април 2011 г. – 10 дни.

         Ищцата твърди, че през целия период на трудовото правоотношение с ответника никога не се е подписвала на ведомостите за получаване на месечните трудови възнаграждения. Заплатата си е получавала от месечния оборот на един или няколко пъти, което се е отразявало в тетрадка.

         Ищцата твърди, че не е подписала ведомостта и не е получила и обезщетението за неизползвания платен годишен отпуск през 2012 г., начислено й по ведомост за месец ноември 2012 г., в размер за 18 работни дни. Ищцата заявява също, че никога не е подавала молби до ответника за разрешение за ползване на платен годишен отпуск за периода на трудовото правоотношение между ищцата и ответника: от 01.01.2007 г. до 16.10.2012 г. и не е ползвала такъв отпуск.

        Ответникът никога не е издавал заповед за разрешение на ползването на платен годишен отпуск от ищцата за посочения период на трудовото правоотношение по законоустановения ред.

          Ищцата претендира обезщетение на основание чл. 224 ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда за неизползван годишен платен отпуск за периода от 01.01.2007 г. до 16.11.2012 г., през който ищцата е била на работа във Фирмата  на ответника, в размер на 1200.00 лева.

         На  основание чл. 86 от ЗЗД П. претендира върху тази сума – 1200.00 лева законната лихва за забава /мораторна  лихва/, в размер на 776.00 лева, считано за периода от  01.01.2007 г. до 10.07.2013 г. - подаване на исковата молба в Троянски районен съд.

   Претендира се още и обезщетение на основание чл. 222 ал. 1 от Кодекса на труда за уволнение на ищцата, поради закриване на част от предприятието в размер на 300.00 лева.

       На  основание чл. 86 от ЗЗД, върху тази сума – 300.00 лева П. претендира и законната лихва за забава /мораторна  лихва/, в размер на 23.00 лева, считано за периода от  17.10.2012 г. до 10.07.2013 г. - подаване на исковата молба в Троянски районен съд.

           За констатираните при проверката нарушения във фирмата на ответника, свързани с неизплащането на трудовото  възнаграждение на ищцата за периода  от 01.03.2012 г. до 30.11.2012 г., Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Ловеч  е дала задължителни  предписания на ответника  със срок на изпълнение: 29.04.2013 г.

              До този момент ответникът не е изпълнил тези задължителни  предписания на Дирекция „Инспекция  по труда”. П. твърди, че многократно е отправяла покани и молби към ответника да й изплати  дължимите трудови възнаграждения и обезщетение за  неизползван платен годишен отпуск към датата на прекратяване на трудовите им правоотношения, но той не го е сторил това и до днес. 

От показанията на разпитаните по делото свидетели Д.К. и О.Б., които са били колеги на ищцата се установява, че продавачите получавали своите възнаграждения от оборотните пари срещу подпис в тетрадка. Отпуски не са получавали, почивали са за по една седмица през годината.    

По делото е изслушана и възприета съдебно-икономическа експертиза, по която вещото лице Б.Х. е изчислил и установил размера на претендираните от ищцата вземанияа именно: дължими трудови възнаграждения за периода от м. март 2013 г. до м. септември 2013 г. в размер на 1 531,26 лева, законова лихва, начислена върху тази сума за времето на забавата в размер на 187,31 лева, обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер на 1 160 лева, законова лихва, начислена върху тази сума за времето на забавата в размер на 909,33 лева, обезщетение  поради прекратяване на тр. договор поради закриване на част от предприятието в размер на 290 лева, законова лихва, начислена върху тази сума за времето на забавата в размер на 86,61 лева.   

              Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. І от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не се мотивира по същество. Ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищцата сумата 1 531,26 лева, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода м. март 2013 г. до м. септември 2013 г., законова лихва, начислена върху тази сума за времето на забавата в размер на 187,31 лева, обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер на 1 160 лева, законова лихва, начислена върху тази сума за времето на забавата в размер на 776,00 лева, обезщетение  поради прекратяване на тр. договор поради закриване на част от предприятието в размер на 290 лева, законова лихва, начислена върху тази сума за времето на забавата в размер на 23,00 лева.   

          С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 ал. І от ГПК, във вр. чл. 359 от КТ ще следва ответникът да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт общо 211,24 лева държавна такса – 4 % върху размера на предявените четири иска и 100,00 лева за изготвяне на съдебно-икономическата експертиза, а на ищцата – 450,00 лева, сторени съдебно-деловодни разноски.

Водим от горното съдът

 

Р     Е    Ш     И :

 

ОСЪЖДА  ЕТ ”МИТРА – Валери Матов”, ЕИК  820139563 със седалище и адрес на управление гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Генерал Карцов” № 140, представлявано  и управлявано от управителя Валери Петров Матов да заплати на  И.М.П. ***, ЕГН  ********** на основание чл. 128 ал. І от КТ сумата 1 531,26 – хиляда петстотин тридесет и един лева и двадесет и шест стотинки, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. март 2012 г. до м. септември 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 10.07.2013 г. до окончателното изплащане, законова лихва, начислена върху тази сума за времето на забавата в размер на 187,31 – сто осемдесет и седем лева и 31 стотинки, като иска до пълния му размер от 190 лева отхвърля като неоснователен и недоказан, обезщетение по реда на чл. 224 ал. І от КТ в размер на 1 160,00 – хиляда сто и шестдесет лева за неползван платен годишен отпуск, ведно със законната лихва, считано от 10.07.2013 г. до окончателно изплащане, като иска до пълния му размер от 1 200 лева отхвърля като неоснователен и недоказан, законова лихва, начислена върху тази сума за времето на забавата в размер на 776,00 – седемстотин седемдесет и шест лева, обезщетение по реда на чл. 222 ал. 1 от КТ в размер на  брутното трудово възнаграждение за прекратяване на тр. договор на ищцата, поради закриване на част от предприятието във фирмата на ответника в размер на 290,00  - двеста и деветдесет, ведно със законната лихва, считано от 10.07.2013 г. до окончателно изплащане, като иска до пълния му размер от 300 лева отхвърля като неоснователен и недоказан и законова лихва, начислена върху тази сума за времето на забавата в размер на 23,00 – двадесет и три лева. 

ОСЪЖДА ЕТ ”МИТРА – Валери Матов”, ЕИК  820139563 със седалище и адрес на управление гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Генерал Карцов” № 140, представлявано  и управлявано от управителя Валери Петров Матов да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната система 4 % държавна такса общо в размер на 211,24 – двеста и единадесет лева и 24 стотинки и 100,00 – сто лева разноски за съдебно-икономическа експертиза, а на ищцата И.М.П. ***, ЕГН ********** сумата 450,00 – четиристотин и петдесет лева разноски по делото.                                             

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

 

                                                        Районен съдия: