Р Е Ш Е Н И Е

 

   281   

 

гр. Троян, 17.11.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на седемнадесети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 719 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

 

            И.Т. *** и П.И.М. *** са предявили молба по реда на чл. 127 ал. 1, с която се иска от съда да утвърди постигнатото между страните споразумение относно местоживеенето, родителските права, режима на лични отношения и издръжката по отношение на родените от брака деца Т.И. Т., роден на *** г. и И.И. Т., роден на *** г.  С молбата страните са представили постигнатото между тях споразумение по чл. 127 ал. 1 от СК. Ангажирани са доказателства.

В съдебно заседание, лично и чрез процесуалния си представител – адв. Петър Яшев от ЛАК страните поддържат молбата и молят съда да утвърди постигнатото между тях споразумение по чл. 127 от СК.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:

Предявена е молба с правно основание чл. 127 ал. 1 от СК. От представеното по делото две удостоверения за раждане е видно, че молителите са родители на Т.И. Т., роден на *** г. и И.И. Т., роден на *** г. По делото е безспорно, че страните са имали сключен граждански брак, който е прекратен с решение № 343 по гр. дело № 246/2005 г. на ТРС.

Молителите са постигнали съгласие относно местоживеенето на родените от брака деца, упражняването на родителските права, личните отношения с тях и издръжката им, като представят подписано от тях споразумение по чл. 127 ал. 1 от СК.

По делото е изготвен и представен социален доклад от ДСП – гр. Троян, от който се установява, че социалните работници са изследвали условията, при които се отглеждат децата и грижите за тях. Изразено е становище, че постигнатото между родителите споразумение е в техен интерес.

В съдебно заседание Т. и М. поддържат предявената от тях молба и подписаното споразумение по чл. 127 от СК. Съдът намира, че с представеното споразумение интересите на децата са защитени в пълен обем, преценява същото като пълно и непротиворечащо на закона и морала, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид изразеното становище на страните, разноските в производството следва да останат така, както са сторени.

На основание чл. 127 ал. 1, изр. трето от СК, одобреното от съда споразумение има сила на изпълнително основание по чл. 404 т. 1 от ГПК.

Мотивиран от горното и на основание чл. 127 ал. 1 от СК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.Т.Т., ЕГН **********,*** и П.И.М., ЕГН **********, адрес:***, споразумение за следното:

РОДИТЕЛСКИ ПРАВА: Предоставя на И.Т.Т., като баща и законен представител упражняването на родителските права върху непълнолетното дете Т.И. Т., род. на *** г., ЕГН **********.

Предоставя на П.И.М., като майка и законен представител упражняването на родителските права на малолетното дете И.И. Т., род. на ***г., ЕГН *********.

 МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕЦАТА: Определя местоживеенето на детето Т.И. Т. при бащата И.Т. ***, а местоживеенето на малолетното дете И.И. Т. при майката П.И.М. ***.

ИЗДРЪЖКА: предвид промяната на местоживеенето на децата родителите няма да си дължат плащане на издръжка за дете, което не е при тях, а всеки поема задължението да издържа напълно детето което живее при него.

РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: бащата И.Т.Т. с детето И.И. Т. и съответно майката П.И.М. с детето Т.И. Т., ще имат право на лични контакти два почивни дни от месеца, както и един месец през лятото, като това време не съвпада с платения отпуск съответно на другия родител. Това не ограничава възможността всяко от децата да посещава другия родител когато пожелаят.

Решението е окончателно и не подлежи обжалване.

 На основание чл. 127, ал. 1, изр. трето СК, споразумението има сила на     изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК.

 

                                                                  Районен съдия: