ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 гр. Троян, 10.10.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на десети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 720 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

Настоящето дело е образувано по предявена искова молба от Д.М.Б. *** против Н.Т.Ч. и П.М.Ч.,*** реда на чл. 30 ал. 3 от ЗС.

С молба от 26.09.2014 г. ищцата излага, че двамата ответници са удовлетворили изцяло претенциите й по настоящето дело, поради което същата е направила отказ от предявения иск и моли съда да прекрати производството по делото на това основание. 

Съдът счита, че молбата следва да бъде уважена, като на основание чл. 232 от ГПК производството по гр. дело № 720/2014 г. на ТРС бъде прекратено поради отказ от иска.

Водим от изложеното и на посоченото основание съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 720 по описа на Троянски районен съд от 2014 г. поради отказ от иска от ищеца Д.М.Б., ЕГН **********,***.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението.

 

Районен съдия: