РЕШЕНИЕ  

гр. Троян, 07.11.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 723 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                      

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между С.Д.И.,***, ЕГН ********** и М.И. ***, ЕГН **********, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 25 от 09.05.2009 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

          ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете – малолетната Д.С.И., родена на *** година за в бъдеще ще се упражняват от нейната майка и законна представителка М.И.И.. Местоживеенето на детето Д.С.И. ще следва местоживеенето на майката М.И.И., което в момента е на адрес ***. Бащата С.Д.И., ЕГН ********** ще има право на лични контакти с детето, както следва: бащата ще взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петъчните дни – до 13 часа в неделния ден включително и да го взема при себе си два пъти за по 15/петнадесет/ дни през лятото, което време не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката. Детето ще прекарва при баща си по три дни от всяка великденска ваканция /м. април/, когато стане ученичка. През всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на нечетно число – детето ще прекарва при баща си по три дни от коледните празници – на 23, 24 и 25 декември до 17.00 часа от последния от посочените дни, а през всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на четно число или нула – детето ще прекарва при баща си по три дни от новогодишните празници – на 30 и 31 декември от изтичащата година и на 1 януари следващата година до 17 часа.

ОБЯВЯВА, ЧЕ С.Д.И. и М.И.И.  се съгласяват всеки един от тях двамата след прекратяването на брака им да има право да присъства при честването на рождения ден на дъщеря им Д.С.И., независимо от това къде ще бъде проведено тържеството по повод личния празник на детето им.

ОБЯВЯВА, ЧЕ С.Д.И. ще заплаща на М.И.И., в качеството й на майка и законна представителка на детето им месечна издръжка в размер на 100.00 – сто лева, считано от 01.09.2014 г. за в бъдеще, до настъпване на законна причина за изменението или за прекратяването на същата. 

         ОБЯВЯВА, ЧЕ семейното жилище, находящо се в гр.Троян, на ул. ”Радецки” № …..в бъдеще ще се ползва от С.Д.И..

По отношение на придобитото по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност (СИО) недвижим имот страните се споразумяват за следното: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с ИДЕНТИФИКАТОР 21590.65.30 по КККР на село Добродан, Троянска абщина, Ловешка област – одобрени със Заповед РД-18-104/02.12.2008 г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: с. Добродан, местност „Въз реката”, площ 3800 кв. метра, трайно предназначение: земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с граници: 21590.65.35; 21590.65.18; 21590.51.48 и 21590.65.17, на стойност 372.40 лева, подробно описан в нот. акт № 126, том ІІІ, рег. № 5365, дело № 456/26.10.2009 г. на нотариус Маргарита Гладкова № 477 при НК с район на действие района на Троянски районен съд, след прекратяването на брака остава в самостоятелен дял на С.Д.И. ЕГН **********, като за уравняване дела на М.И.И. от този имот той й е заплатил при подписването на споразумението сумата 186.20 – сто осемдесет и шест лева и двадесет стотинки, с която сума същата се счита напълно удовлетворена.

ОБЯВЯВА, ЧЕ придобитите по време на брака движими вещи са  поделени предварително и в момента молителите вече не притежават такива при режим на „Семейна имуществена общност”, с изключение на лек автомобил, който си поделят както следва:

М.И.И., ЕГН ********** получава в свой самостоятелен дял и остава едноличен собственик на придобития по време на брака й със С.  Д.И. лек автомобил, а именно: 

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка „НИСАН МИКРА”, с ДК № ОВ3197АК, с номер на РАМА - SJNFAAK11U4066684, с номер на ДВИГАТЕЛ – CG108685680, цвят –оксидно жълто металик, бензинов двигател, с дата на първоначална регистрация 18.07.2011 г. на стойност 200 лева, КАТО за уравняване дела на С.Д.И. от този лек автомобил М.И. му е заплатила сумата 100.00 –сто лева, с която същият се счита напълно удовлетворен.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка, нямат претенции по между си към личните спестовни влогове на другия от тях и към всякакъв вид вземания. Изтеглените по време на брака кредити ще бъдат погасявани от този, на чието име са изтеглени и претенции към другия съпруг във връзка със същите не може да има.

ОБЯВЯВА, ЧЕ страните нямат регистрирани фирми като еднолични търговци, не притежават акции, нямат претенции към дялови участия в търговски дружества и други.

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода Мариана И.И. ЕГН **********, ще продължи да носи бащиното си фамилно име, което име не е променяла при сключването на брака – И..

           ОСЪЖДА С.Д.И.,***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 72,00 – седемдесет и два лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години, а на Община Троян сумата 7,45 – седем лева и 45 стотинки местен данък върху придобития недвижим имот.

           ОСЪЖДА М.И. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет  и пет лева, както и 4,00 - четири лева ДТ, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                      

                                       Районен съдия: