ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 гр. Троян, 16.07.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на шестнадесети юли две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 730 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

С протоколно определение от 16.04.2014 г. съда е спрял производството по гражданско дело № 730 от 2013 г., образувано по искова молба на В.Т. *** против Й.Д.Д. *** за съдебна делба на наследствен имот, находящ се в гр. Троян по реда на чл. 69 от ЗН по съгласие на страните – чл. 229 ал. І т. 1 от ГПК.

На 02.07.2014 г. и на 15.07.2014 г. двамата съделители са депозирали молби за прекратяване на настоящето производство, тъй като са постигнали извънсъдебна спогодба.

С оглед на направените искания на страните, съда счита, че производството по настоящето дело следва да бъде прекратено, тъй като съделителите са уредили доброволно отношенията си. Предвид разпоредбата на чл. 9 от Тарифа за ДТ, които събират съдилищата по ГПК, следва съда да присъди държавната такса, която се дължи в този случай в размер на 80 лева.

         Ще следва на това основание страните да заплатят по 40 лева държавна такса  в полза на Държавата по сметка на съдебната власт.

         Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 730 от 2013 г. образувано по искова молба на В.Т.Д., ЕГН **********,*** против Й.Д.Д., ЕГН **********,*** за делба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  № 73198.504.98 по КККР на гр. Троян, находящ се на ул. „Кирил и Методий” № 8, целият с площ 197 кв. м, урбанизирана територия, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м., стар идентификатор 1085, заедно с построената в имота двуетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № 73198.504.98.1 със застроена площ от 76 кв. м и навес 

ОСЪЖДА В.Т.Д., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на 40,00 – четиридесет лева по реда на чл. 9 от Тарифата за държавни такси, събирани от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Й.Д.Д., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на 40,00 – четиридесет лева по реда на чл. 9 от Тарифата за държавни такси, събирани от съдилищата по ГПК.

Определението  може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на молителя.

 

 

Районен съдия: