РЕШЕНИЕ

 

№ 175

 

гр. Троян, 27.06.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното  заседание на четвърти юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 77 по описа за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

                „Александра 01” ООД гр. София, представител П. Николов е предявило срещу „ЧЕЗ електро България” АД гр. София, представители двама от членовете на УС отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК. Ищцовото дружество твърди, че е наемател на недвижим имот, находящ се в гр. Троян, ж. к. „Лъгът”, бл. 9, вх. А, представляващ закусвалня. Ползваната ел. енергия на този адрес се заплаща на ответника по партида с клиентски № 2003060322162. През м. януари 2014 г. ищеца бил уведомен с писмо, че е коригирана вече платената сметка за ползвана ел. енергия и е дотаксувана сумата 10 240,63 лева. Ищецът твърди, че не дължи процесната сума, за установяване на обстоятелствата по ИМ са ангажирани писмени доказателства, в съдебния процес ищцовото дружество се представлява от адвокат Д.С. ***, която от името на доверителя си заявява, че поддържа така предявения иск и моли съда да го уважи изцяло, ведно със законните последици.

         По реда на чл. 131 от ГПК на ответника „ЧЕЗ електро България” АД е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия месечен срок е депозиран отговор, с който се оспорва предявения иск, като се позовава на факта на неправомерно въздействие върху СТИ. В с. з. за ответното дружество се явява юриск. Свилен Трифонов, който моли съда да отхвърли предявения иск.  

От приложените писмени доказателства: писмо изх. № NTZ8967/08.01.2014 г., писмо изх. № 1201366791 от 15.01.2014 г., фактура № 0141114816 от 14.01.2014 г., констативен протокол № 3009023 от 07.01.2014 г., свидетелство за калибриране № Е-100-1 от 01.06.2011 г., предложение за корекция на сметка – 3—9023 Троян от 08.01.2014 г., известие за доставяне от 17.01.2014 г., Общи условия на „ЧЕЗ Електро България” АД и на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Сертификат на „ЧЕЗ Електро България” АД и на „ЧЕЗ Разпределение България” АД изх. № 4/07.02.2011 г.,  сертификат за публикувана реклама, лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-135-07/13.08.2004 г., лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-22-15/17.05.2007 г., Правила за измерване на количество електрическа енергия, изд. от ДКЕВР, обн.ДВ. бр.98 от 12.11.2013 г., решение № ОУ-059 от 07.11.2007 г. на ДКЕВР и решение № ОУ-056 от 07.11.2007 г. на ДКЕВР, от показанията на разпитаните по делото свидетели П.И.Р. и З.В.П. и от заключението на допуснатата и изслушана съдебно-техническа експертиза с вещо лице С.М., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищцовото дружество е наемател на недвижим имот, представляващ закусвалня, находящ се в гр.Троян, ж.к. „Лъгът”, бл. 9, вх. А.  Ползваната ел. енергия за този обект се заплаща на ответника по партида с клиентски номер № 2003060322162, записана на името на „Александра 01” ООД гр. София. С писмо изх. № NTZ8967/08.01.20014 г. ищцовото дружество е уведомено от електроразпределителното дружество, че във връзка с извършена проверка на обект със средство за търговско измерване /електромер/ с фабричен № 2756445, находящ се на адрес: гр.Троян, ж. к. „Лъгът” бл. 9 – партер, е съставен констативен протокол с № 3009023 от 07.01.2014 г. Със същото писмо ищецът е бил уведомен, че ще бъде извършена корекция на сметките му за консумирана ел. енергия.  С писмо изх. № 1201366791 от 15.01.2014 г. ищеца е уведомен, че въз основа  на съставен от трето лице – „ЧЕЗ азпределение България” АД констативен протокол са коригирани вече платените му сметки за ел. енергия и му е дотаксувана сума в размер на 10 240.63  лева, като му било напомнено, че при невнасяне на дължимата сума „ЧЕЗ електро България” АД ще предяви искане до „ЧЕЗ разпределение България” АД за преустановяване на електроснабдяването в имота. Към писмото е приложена фактура № 0141114816 от 14.01.2014 г. за дължимата процесна сума. Тъй като ищецът считал, че не дължи процесната сума, е възразил срещу начисляването й, твърдейки, че е заплатил в съответните срокове сметките си за потребена ел. енергия за периода от 10.10.2013 г. до 07.01.2014 г. От ответното дружество му било отговорено, че не се касае за реално потребена ел. енергия през този период, а за извършена от ответника корекция на сметките му, въз основа на съставен констативен протокол, и в случай на неплащане на дължимата сума ще следва прекъсване на електрозахранването в имота.  Ищецът счита, че като потребител не дължи процесната сума на ответника, а ответникът съгласно издадената му лицензия има право само и единствено да продава ел. енергия – да бъде краен снабдител, но не и да принуждава потребителите писмено да поемат задължение за заплащане на суми, чрез спиране на ел. захранването им. Предвид на това за него се е породил правния интерес да предяви настоящата искова претенция, че не дължи заплащане на процесната сума. 

Ответното дружество излага в писмения си отговор и представя надлежни доказателства, че на 07.01.2014 г. служители на отдел „Нетехнически загуби” към „ЧЕЗ разпределение България” са извършили  проверка на средство за търговско измерване /СТИ/ на ищцовото дружество „Александра 01” ООД. В момента на проверка е съставен констативен протокол от 07.01.2014 г., подписан от двама независими свидетели, които не са служители на дружеството, според изискванията на чл. 58 ал. 2 от Общите условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ. Проверяващите са установили, че СТИ отчита консумираната електрическа енергия с грешка „минус 94.35 %”, вследствие на промяна на схемата на свързване чрез развито болтче и изместена в дясно деривационна пластина. Ответника твърди, че изчислението е направено на основание ЗЕ и Правилата за измерване на количествата енергия, приети от ДКЕВР по т. 3 от Протокол № 147 от 14.10.2013 г. и влезли в законна сила към датата на проверката и съставянето на констативен протокол.

В тази връзка са допуснати гласни доказателства като са разпитани посочените горе двама свидетели, които са служители в „ЧЕЗ Разпределение България”. Свид. П.Р. изпълнява длъжността  „техник ел. системи -  технически загуби”, като в трудовите му задължения влиза извършването на проверки на нерегламентирано ползване на ел. енергия. Свидетеля описва процесния случай, когато в началото на година е извършена проверка в гр. Троян на средство за търг. измерване заедно с другия свидетел и представители на Федерацията на потребителите. При проверката на електромера на абонат „Александра 01” ООД се установило, че пломбата на щита е била отваряна. Таблото представлява метален шкаф с врата, която всеки може да отвори, след това има  по-малка  врата, която се заключва с щит. Щита е да предпазва електромерите от хора, които нямат право да извършват действия по тях. Всеки щит се пломбира. В случая пломбата на щита била отваряна. Свидетелите установили, че на единият от електромерите липсва един индекс L3, което означава, че консумираната енергия по тази фаза не се отчита от електромера. Електромера бил измерен с еталонен уред и се установила грешка от около 90%, което  означава, че част от консумираната ел. енергия не се отчита  от електромера. Р. и колегата му отворили капака на клемния блок, установили, че пломбата е отваряна и е закрепена с лепена  тел. След като демонтирали капака, установили, че деривационната пластина на трета  фаза е изместена в дясно положение, с цел да не отчита изразходването на тока. След съответната справка по номера, се установило, че този електромер отчита изразходваната ел. енергия на ищцовото дружество. Свидетелите влезли в заведението и попитали за собственика, с цел да го запознаят със случая. След известно време собственика дошъл и те му обяснили какво са установили, но той не казала нищо и си тръгнал. Р. пояснява, че имат задължение в тези случай да уведомят полицията, което сторили. На място дошъл полицай и след като се запознал със случая, се подписал на протокола. След извършените констатации с протокола, служителите възстановили нормалната схема и пломбирали електромера.  Р. описва къде е монтиран електромера на външна стена на фасадата на заведението, в метално ел. табло с щит. Щита е за четирите електромера и има достъп до тях, но проверяващите са установили въздействие единствено на електромера, който отчита потреблението на ищцовото дружество, върху останалите три въздействие не е имало. Абсолютно сходни са показанията и на втория свидетел З.П., който също е  служител на „ЧЕЗ разпределение България” и също е участвал в процесната проверка.

Допуснатата и изслушана техническа експертиза е заключила, че съгласно изложените констатации в съставения протокол от 07.01.2014 г., изразходваната ел. енергия не се отчита точно. Вещото лице М. е описал вида на електромера и е констатирал, че именно същия отчита изразходваната ел. енергия от ищцовото дружество. Дължимите суми на абонат № 5201404009 по констативен протокол от 07.01.2014г. със СТИ ф. № 02756445 с нарушена /лепена/ пломбажна тел на капак клейморед, изместена деривисионна пластина с липса на ел. контактна връзка в трета фаза, представлява въздействие върху ел. схемата на измерване се изчисляват по реда, предвиден в Правила за измерване на количествоно електрическа енергия, приети от ДКЕВР по т. 3 от Протокол № 147/14.10.2013 г. При извършената корекция на сметка по партида № 3009023 са спазени Правилата за измерване на количество електрическа енергия, приети от ДКЕВР по т. 3 от Протокол № 147/14.10.2013 г. по цените на ел.енергията за ЧЕЗ определени с Решение № Ц - 43/30.12.2013 г. и Решение № Ц-25/ 29.07.2013г. на ДКЕВР. Вещото лице е констатирало, че еталонния уред фабр. № 1206169, с който е извършена проверката на 07.01.2014 г. отговаря на съответните изисквания като преминал метрологична проверка по изисквания на Заповед А102/05.03.2010 г. на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за периодични проверки на средства за измервания подлежащи на метрологичен контрол към момента на проверката съгласно Свидетелство за калибриране Е-100-1/01.06.2011 г. Към заключението е приложена принципна ел. схема на СТИ ф. № 02756445.

При тези данни съдът намира, че е сезиран с установителен иск по чл. 124 ал. І от ГПК, който се явява допустим и следва да бъде разгледан по същество. По своята същност решаващия съд счита предявения иск за неоснователен и недоказан. В настоящия процес, при предявен отрицателен установителен иск е налице разместената доказателствена тежест /чл.154, ал. 1 от ГПК/, т. е. в тежест на ответника е да докаже, че спорното право е възникнало, а на ищеца - фактите, които изключват, унищожават или погасяват това право. В този смисъл, съдът дължи да установи действителното правно положение. Ищецът извлича отстояваното в процеса свое право от довод, че не дължи претендираната сума и е налице хипотезата на несъществуване на право. С оглед на това естеството на спора предполага ищецът да опише оспореното задължение по съдържание, а ответникът - да посочи обстоятелствата, от които произтича оспореното право, както и че са налице всички предпоставки за възникване на спорното вземане.

В настоящият процес от страна на ответника бяха представени убедителни доказателства, от които да се установи, че са налице такива предпоставки. Съдът намира за правилни аргументите, изложени от представителя на ответното дружество юриск. Трифонов. От всички събрани по делото доказателства се установи по безспорен начин, че е извършвано неправомерно въздействие върху СТИ. Съда приема за установено, че последващата корекция на сметка е изцяло съобразена с Правилата за измерването на количеството електрическа енергия, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) по т. З от Протокол № 147 от 14.10.2013 г. във връзка с чл. 83, ал. 1 т. 6 от Закона за енергетиката. Необходимостта от такова уреждане, както правилно отбелязва юриск. Трифонов, се налага именно с оглед защита на всички потребители и справедливо разпределение на риска от неточности в отчитането на потреблението: без да се обогатяват отделни потребители, които са ползвали фактически енергия без да я заплащат и без останалите потребители да понасят повишението на цената на услугата, наложено от загуби на предприятията - доставчици поради липса на обективна възможност за точен отчет. Съответно и правомощията на лицензиращия орган (ДКЕВР) при одобряване на общите условия за доставката и цените на всеобщо предоставяната услуга, позволяват постигане именно на такъв баланс на общите интереси на потребителите и ценообразуването на лицензиантите, който да съответства на публичния интерес.

            При тези правни изводи изцяло следва да бъде отхвърлен  предявения отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124 ал. 1 пр. 3 от ГПК.

С оглед изхода на делото и разпоредбата на чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищеца да заплати на ответника направените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 150 лева и 650 лева минимално юрисконсултско възнаграждение.

Водим от изложеното съдът

 

Р      Е       Ш     И:

               

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения иск по реда на чл. 124 ал. 1 от ГПК от „Александра 01” ООД, ЕИК 200039749, седалище и адрес: гр. София, ул. „Христо Ковачев” № 32, представител П. Николов против „ЧЕЗ електро България” АД, ЕИК 175133827, седалище и адрес: гр. София, р-он „Средец”, ул. „Г. С. Раковски” № 140, представители двама от членовете на УС, а именно, че ищцовото дружество не дължи сумата от 10 240,63 лева, представляваща цена на консумирана ел. енергия на абонат с адрес: гр. Троян, ж. к. „Лъгът”, бл. 9, вх. А, представляващ закусвалня за периода 10.10.2013 г. до 07.01.2014 г., служебно начислена въз основа на констативен протокол от 07.01.2014 г. по партида с кл. № 2003060322162.

 ОСЪЖДА„Александра 01” ООД, ЕИК 200039749, седалище и адрес: гр. София, ул. „Христо Ковачев” № 32, представител П. Николов да заплати на „ЧЕЗ електро България” АД, ЕИК 175133827, седалище и адрес: гр. София, р-он „Средец”, ул. „Г. С. Раковски” № 140 сумата 150 – сто и петдесет лева съдебно – деловодни разноски и 650 – шестстотин и петдесет лева минимално юрисконсултско възнаграждение.  

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                        Районен съдия: