РЕШЕНИЕ

 

  131   

 

гр. Троян, 22.05.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публично заседание на двадесет и втори април две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора …………………….  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 797  по описа за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

            К.М.М. и Д.В.М. ***, чрез пълномощника си адв. Н.С. от САК са предявили против К.А.И., М.Х.И. и П.К.И. *** иск справно основание чл. 109 от ЗС. Ищците твърдят, че са собственици на недвижими имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 66771.501.173  по кадастралната карта на с. Скандало, Ловешка област, с площ от 329  кв. м, с трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 71, адрес на имота: с. Скандало, община Априлци, ул. „За моста", при съседи: имоти с идентификатори 66771.501.294, 66771.501.171, имот с идентификатор 66771.501.121 и 66771.501.172, в който имот ответниците са изградили двуетажна жилищна сграда. Ищците твърдят, че с тези си неоснователни действия ответниците им пречат да упражняват правото си на собственост. В с. з. ищците са редовно призовани, не се явяват, представлявани са от адв. Н.С. от САК, не е изразено становище по същество.                                                      В законоустановения срок по чл. 131 от ГПК ответниците са представили писмен отговор, с който изразяват становище за недопустимост и неоснователност на предявения иск с правно основание чл. 109 от ЗС.

В определението си по реда на чл. 140 от ГПК съдът на основание чл. 299 ал. 2 от ГПК е прекратил производството по отношение на ответницата П.И., тъй като с влязло в сила решение по гр. дело № 957/2012 г. на ТРС е разрешен същия спор между И. и настоящите ищци.

Ответниците К.И. и М.И. се представляват в процеса от адв. Б.Д. от ЛАК, който е представил писмено становище по същество.                                                                  

От представенитие по делото писмени доказателства: заверени копия от Постановление за възлагане на недвижим имот от 03.01.2011 год., издадено по изпълнително дело № 189/2010 год. на Държавен съдебен изпълнител при СИС на РС Троян, вписано на 26.01.2012; Нотариален акт № 120 т.V рег. № 5862 дело 813/2007 год. на нотариуса с район на действие РС - Троян; Нотариален акт № 154 т.1 д. 133/2009 год. на Нотариуса с район на действие РС - Троян; Нотариален акт № 57 т.ІІ рег. № 2339 дело № 220/2010 год. на нотариуса с район на действие Районен съд - Троян; Разрешение за строеж № 4/05.03.2008 год.; Писмо изх. № А - ж/122/- 00 - 487 на РО „Национален строителен контрол" - Ловеч при РДНСК - Северозападен район, препис от Решение №101/10.05.2013год. по гр.д. № 957/2013 год. по описа на Троянския районен съд, Разрешително за строеж № 4/05.03.2008 год. издадено от Главния архитект на Община - Априлци, с отбелязване за  влизане в   сила на 04.12.2008год., Акт образец №14 за завършено строителство на сградата от 16.10.2013год., заедно с преписката по строителството и гр.дело № 957/2012 г. по описа на ТРС, от показанията на разпитаната по делото свидетелка Катя И. М. и от заключението на допуснатата и изслушана съдебно-техническа експертиза с вещо лице арх. Ц.К., съдът приема за установена следната фактическа обстановка: 

С постановление за възлагане на недвижим имот от 02.01.2011г. на Държавен съдебен изпълнител при РС-Троян, след проведена публична продан на недвижим имот, собственост  на  М.Х.И., представляващ Поземлен имот с идентификатор 66771.501.173 по кадастралната карта на с. Скандало, обл. Ловешка, с площ 329 кв. м, с трайно предназначение: Урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор 71, адрес: с. Скандало, общ. Априлци, ул. "За моста", при съседи: имот № 66771.501.294, имот № 66771.501.171, имот № 66771.501.121 и имот № 66771.501.172.,  за купувач на същия е обявен К. Мартинов Михайлов и със същото постановление, ДСИ при ТРС е възложил върху купувача - ищец описания недвижим имот.      От приложения по делото протокол за принудително отнемане и предаване на вещи от 17.05.2012 г. на ДСИ при ТРС се установява, че след възлагане върху ищеца К.М. на недвижимия имот, съдия - изпълнител принудително е отстранил длъжника – К.И. от него.        

Преди ищеца М. да придобие процесния имот посредством публична продан, видно от приложения от делото нотариален акт № 120 т. V, н. дело 813/2007 г. на Нотариус Борис Кожухаров с рег. № 337 на Нотариалната камара, с район на действие РС - Троян ответникът К.И. е признат за собственик на поземлен имот с площ от 329 кв. м, находящ се в с. Скандалот, област Ловеч, с адрес: ул. "За моста", с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), с идентификатор № 66771.501.173 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 29.03.2006 г. на Изп. Директор на АГКК, при граници/съседи на имота: имот № 66771.501.294,  имот № 66771.501.121, имот № 66771.501.171 и имот № 66771.501.172 .                      

К.И. е получил разрешение за строеж № 4 от 05.03.2008 г. на Община Априлци за изграждането на двуетажна жилищна сграда в процесния имот.                                                                           

На 31.03.2009 г. с нот. акт № 154 т. І, нот. дело 133/2009 г., на Нотариус Борис Кожухаров, с рег. № 337 на Нотариалната камара, с район на действие РС – Троян К.А.И. е продал на втората ответница М.Х.И., процесния имот, като в нотариалния акт е отразено, че имота се продава „заедно с правото на строеж за построяване на двуетажна жилищна сграда, съгласно издадено разрешение за строеж 4 от 05.03.2008 г. на Община Априлци и одобрен архитектурен проект. 

На 15.04.2010 г. по искане на ЧСИ Надежда Вангелова, рег. № 814 с район на действие Окръжен съд – гр. Плевен е вписана възбрана върху описания по-горе имот.                                                     

С нотариален акт № 57, т. ІІ, нот. дело № 220/2010 год. на Нотариус Б. Кожухаров на 28.06.2010 г. М.И. е учредила право на ползване - пожизнено и безвъзмездно в полза на К.А.И. и Д.К. И. върху дворното място, както и върху „строящата се в момента в този имот двуетажна жилищна сграда" и е продала на дъщеря си П.К.И. собствения си недвижим имот /процесния/, ведно с отстъпено право на строеж за построяване на двуетажна масивна жилищна сграда, изграждана въз основа на  Разрешение за строеж № 4 от 05.03.2008 г. и одобрен архитектурен проект, както всички трайни подобрения и приращения в имота.                                                 

От приложената по делото Заповед № 282 от 30.07.2010 г. на Община Априлци се установява, че по искане на П.К.И., същата е вписана като възложител, собственик в  разрешението за строеж № 4 от 05.03.2008 г. издадено на името на К.И., а последния е заличен като титуляр в разрешението.                                                                      Пред ТРС е образувано гр. дело № 957/2012 г. между същите ищци К.М. и Д.М. и ответниците К.И., М.И., П.И. и Деян И. по предявени два обективно съединени иска с правно основание чл. 108 от ЗС и чл. 109 от ЗС и същия предмет като по настоящето дело - Поземлен имот с идентификатор 66771.501.173  по кадастралната карта на с. Скандало. С влязло в сила решение съда е прекратил производството като недопустимо по отношение на ответниците К., М. и Д.И., а по отношение на ответницата П.И. е отхвърлил и двата обективно съединени иска с правно основание чл. 108 и чл. 109 от ЗС

Съдът е допуснал гласни доказателства като е разпитана свидетелката К.М., която заявява, че познава ищците и е ходила в процесния имот в с. Скандало. К. и Д. М. са закупили имота чрез публична продан от банката. М. е виждала там каменни  зидове под формата на каскада, когато те са придобили имота преди около пет години. Свидетелката излага, че сега там е построена сграда, по-рано като е ходила там е виждала ответника К.И. да поправя дуварите и предполага, че той е построил сградата.

Съдът е допуснал и изслушал съдебно-техническа експертиза. Вещото лице арх. Ц.К. след като се е запознала с доказателствата по делото е констатирала, че в поземлен имот с идентификатор 66771.501.173 по КК на с. Скандало, обл. Ловеч, е извършено строителство съгласно разрешение за строеж № 4/05.03.2008 г., издадено от гл. архитект на Община Априлци, в сила от 04.12.2008 г.

Строежът е пета категория. Хронологията на строителството е видна от съставените актове и протоколи по време на строителството. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3/2003 г. на МРРБ са съставени задължителните актове и протоколи съобразно категорията на строежа.

Акт обр. 7/15.12.2008 г. - удостоверява, че са изкопани фундаментите, като е достигната проектната дълбочина и здрава почва и е разрешено изливането на основите.

Акт обр. 7/06.07.2012 г. - прегледана е строителната конструкция, изпълнена от кота +0,00 до кота +2,80 и е констатирано, че кофражът и арматурата са изпълнени съгласно проекта.

Акт обр. 7/19.11.2012 г. - прегледана е строителната конструкция, изпълнена от кота +2,80 до кота +5,60 и е констатирано, че кофражът и арматурата са изпълнени съгласно проекта.

Акт обр. 7/05.01.2013 г. - прегледана е строителната конструкция, изпълнена от кота +5,60 до кота +8,85 и е констатирано, че дървената покривна конструкция е изпълнена съгласно проекта.

Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване от 10.01.2013 г. (обр. № 12). Според Наредбата този акт съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.

В акт обр. 12 от 10.01.2013 г. са посочени само количествата на извършените бетонни и зидарски строителни работи, без строителни работи за вътрешни електро и ВиК инсталации.

Акт за приемане на конструкцията от 16.01.2013 г.(обр. № 14) - съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна документация и заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

Акт обр. 14 е съставен съгласно Наредбата.

В резултат на извършените СМР в поземлен имот с идентификатор 66771.501.173 по КК на с. Скандало е изградена сграда, която съгласно § 5, т.4 б от ДР на ЗУТ е завършена в груб строеж.

Съгласно Заповед № 1/15.12.2008 г. от заповедната книга на строежа и Акт обр. 7/15.12.2008 г., към посочените дати 15.04.2010 г. и 28.06.2010 г. са били изкопани и изляти фундаментите /основите/ на сградата. Според заповеди № 2/06.07.2012 г. и № 3/19.11.2012 г. и останалите актове обр. 7, останалите СМР на процесната сграда до завършванетой в груб строеж са извършени през 2012 г. и през м .януари 2013 г.

Ситуирането на сградата на регулационните граници със съседните урегулирани поземлени имоти е предвидено с изменение на подробния устройствен план - план за застрояване за урегулирани поземлени имоти VІІІ-71, УПИ V-72 и УПИ ІІІ-73 в кв. 26 по плана на с. Скандало, одобрено със заповед № 116/11.08.2003 г. на Кмета на Община Априлци. С изменението, между посочените три урегулирани поземлени имоти е предвидено свързано застрояване. Към проекта за изменение на ПУП-ПЗ не е одобряван РУП, който в случая се изисква съгласно чл. 113, ал. 2 от ЗУТ, тъй като с одобреното изменение на ПУП-ПЗ е предвидено свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота.

В одобрения инвестиционен проект № 3/05.03.2008 г. за двуетажна жилищна сграда в УПИ VІІІ-71, кв. 26, сградата е ситуирана съгласно посоченото изменение на ПУП-ПЗ на с. Скандало, одобрено със заповед № 116/11.08.2003 г.

С оглед на така изяснената фактическа обстановка настоящата инстанция счита, че е сезирана с иск с правно основание чл. 109 от ЗС – негаторен иск, който е средство за правна защита на собственост срещу всяко неоснователно действие или създадено състояние, което пречи на собственика да упражнява своето право според предназначението на имота или в съответния обем на правото на собственост. Активно легитимиран за повдигането на такъв спор е единствено носителя на правото на собственост. Не се спори в процеса, че ищците при режим на СИО са собственици на процесния поземлен имот с идентификатор 66771.501.173 по кадастралната карта на с. Скандало, с площ от 329 кв. м. . по силата на постановление за възлагане от 03.01.2011 год. на ДСИ при ТРС по изп. дело № 189/2010 г.  Спора е доколко неоснователни са действията на ответниците по строителството на сградата в този имот. Следва ищците да докажат, че това са такива действия, които не намират правно основание в закона за извършването им, както е цитирината в този смисъл от пълномощника на ответниците адв. Д., трайна съдебна практика

Съгласно събраните по делото доказателства, включително тези приобщени към настоящото производство се установява, че ищците са собстевници на процесния имот, но без правото на строеж върху този имот, разрешен с разрешение за строеж № 4/05.03.2008 г. от Главния архитект на Община Априлци. Правото на собственост на ищците е вписано на 26.01.2012 г. и от тогава е противопоставимо на трети лица. Ищците претендират, без да оспорват правото на строеж, че извършваните от ответниците в имота им действия са без правно основание и увреждат правото им на собственост, което те не могат да упражняват в пълен обем.

В процеса беше установено хронологично промяната на вещните права на ответниците преди имота да стане собственост на ищците. Именно през това време валидно е учредено право на строеж - за строителството на жилищна сграда върху този имот, чиито титуляр в момента е П.И. - трето лице, неучастващо в процеса. Изслушаната и възприета техническа експертиза по делото установява, че ищците са знаели за строежа преди да придобият собствеността, защото са огледали имота, според обявлението за публичната му продан. Към този момент е съществувал строежа на степен на завършеност кота нула, т. е. изпълнена на терен първа бетонна плоча на сградата. Установява се, че разрешеното строителство към датата на подаване на исковата молба е изпълнено в груб строеж „до било", поради това може да се приеме, че титуляра на правото на строеж е придобил собствеността върху новопостроената сграда, в каквато насока е и практиката на ВКС.

Решаващият съд намира, че предявения иск е неоснователен, тъй като  в този имот към момента на придобиване на собствеността върху него от ищците, вече е било валидно учредено право на строеж, което е било прехвърлено с нотариален акт № 154/2009 г. Ответниците основават действията по строителство на двуетажната жилищна сграда в имота на ищците именно въз основа на правото на строеж. То е правно основание, което служи за валидно извършване на посочените в исковата молба действия по строителството на сградата. Още повече, към момента на подаване на исковата молба правото на строеж е упражнено.

При тези изводи решаващия съд намира, че предявения иск е допустим, но по своята същност е неоснователен и недоказан и ще следва да бъде отхвърлен.

Ще следва на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ищците да заплатят на всеки един от ответниците по 240 лева сторени съдебно-деловодни разноски, възлизащи общо в размер на 480 лева.

 Водим от изложеното съдът

 

 

Р      Е       Ш     И       :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от К.М.М., ЕГН ********** и Д.В.М., ЕГН **********,*** /съд. адрес: гр. София, ул. „Любен Каравелов” № 42, ап. 1, адв. Н. С./  иск с правно основание чл. 109 от ЗС срещу К.А.И., ЕГН ********** и М.Х.И., ЕГН **********,*** /съд. адрес: гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 44/, а именно: ответниците да бъдат осъдени да премахнат изградената в поземлен имот с идентификатор 66771.501.173  по кадастралната карта на с. Скандало, Ловешка област, с площ от 329  кв. м, с трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 71, адрес на имота: с. Скандало, община Априлци, ул. „За моста", при съседи: имоти с идентификатори 66771.501.294, 66771.501.171, имот с идентификатор 66771.501.121 и 66771.501.172 двуетажна жилищна сграда.

ОСЪЖДА К.М.М., ЕГН ********** и Д.В. М., ЕГН **********,*** /съд. адрес: гр. София, ул. „Любен Каравелов” № 42, ап. 1, адв. Н. С./ да заплатят на всеки един от ответниците К.А.И., ЕГН ********** и М.Х.И., ЕГН **********,*** /съд. адрес: гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 44/ по 240 – двеста и четиридесет лева сторени съдебно-деловодни разноски, възлизащи общо в размер на 480 лева.

         Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                        Районен съдия: