РЕШЕНИЕ № 68

 

 

                       гр. Троян, 04.04.2014 год.

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на четвърти март две хиляди и четиринадесета година в състав:

                       Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

         Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 798 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

К.Г.Б. *** е сезирала съда с молба с правно основание чл. 56 от Закона за гражданската регистрация. Производството е по реда на чл. 542 от ГПК. Молителят излага, че неговата майка Д.Х.Я., б. ж. на гр. Априлци, обл. Ловеч е починала на 08.02.2006 г. В законовия срок от 48 часа не е съставен акт за смърт. В съдебното заседание молителя се явява лично и е представляван от адв. К.К. ***, който от името на доверителя си моли съда да постанови решение, с което да установи по отношение на ответника Община Априлци факта на смъртта на Д.Я., както и да разпореди да се издаде акт за неговата смърт. В подкрепа на искането са ангажирали писмени доказателства.

Като заинтересована страна е призована Община Априлци, изразено е писмено становище, в съдебно заседание не се явява представител.

 Като заинтересовани страни в производството са призовани и другите двама синове на Д.Я. – Х.Б. и С.Б., като на последния по реда на чл. 47 ал. VІ от ГПК е назначен особен представител – адв. Х.В. от ЛАК и изразява становище, че молбата е основателна и следва да бъде уважена.  

От приложените писмени доказателства: Постановление изх. № 772/20.06.2013 г. на Районна прокуратура гр. Троян, Постановление за отказ да се образува досъдебно производство № 1190/2013 г. от 26.06.2013 г. на Окръжна прокуратура Ловеч, копие от удостоверение за раждане - бланка № Р-69 изд. на 19.01.1973 г. и копие от лична карта на К.Г.Б., се установява следното:

Молителят К.Б. е син на Д.Х.Я., за което е представено у-ние за раждане на Община Варна. Видно от представените две постановления на РП – Троян от 20.06.2013 г. и на ОП – Ловеч от 26.06.2013 г. при извършената проверка от РУ „Полиция" гр. Троян, било установено, че Янкова имала двама сина, единият, с когото живеела и се грижел за нея в последните четиринадесет години - Х.Г.Б. и другият - К.Г.Б.,***. Д.Я. страдала от захарен диабет и сърдечна болест, за които си заболявания приемала ежедневно лекарства. От сведенията, дадени от личния й лекар д-р Е.И. Х., става ясно, че тя за последно била записана в пациентската й листа на 01.10.2004 г. В началото на месец февруари 2006 г. Х.Б. помолил негов познат М.М.Н. от с. К., общ. Севлиево, да закара майка му при брат му, тъй като нямал възможност да се грижи за нея. Н. е дал сведения пред полицейските органи, че тръгнали вечерта към 21 часа за гр. Варна, като жената сложили в едно одеяло. Тя не говорела, нито се движела, но била жива. Тъй като К.Б. отказал да приеме и да се грижи за майка си, се наложило да я върнат обратно в гр. Априлци. Около 15-16 часа се върнали там. Жената била в същото състояние, в което я натоварили в колата. Х.Б. я свалил, оставил я на една каруца в двора след което я преместил в къщи, а Н. си тръгнал. Х.Б. твърди, че няколко часа след това майка му починала. Поради липсата на средства за погребение, и за това, че се бил ядосал на брат си, който отказал да се грижи за нея, изгорил трупа в двора на къщата в гр. Априлци, кв. Острец, мах."М.". От притеснение не бил се сетил да извади Акт за смърт, Б. след две три години потърсил личният лекар - д-р Х., за да издаде Акт за смъртта на майка му, но тя отказала, тъй като не била констатирала лично причината за смъртта. На 27.05.2013 година брат му К.Б. подал искане за издаване на удостоверение за наследници, но общинските служители му обяснили, че не може да бъде издаден съответния документ, поради факта, че лицето фигурира като живо. От сведенията на Х.Б. се установило, че от изгорелия труп не били останали никакви останки. Била извършена проверка на място и се установило, че на посоченото от Б. място имало само пръст и пораснала трева. Преписката била изпратена на разпореждане в районна прокуратура Троян, където с Постановление от 20.06.2013 година същата била прекратена и изпратена по компетентност на Окръжна прокуратура - Ловеч. С цитираното постановление Зам. окръжния прокурор Д. Димитров е отказал да образува досъдебно производство, тъй като не са открити данни за извършено престъпление.

С оглед на изложеното съдът счита, че в случая за факта на смъртта липсва съставен документ, който до го удостоверява при хипотезата на чл. 542 от ГПК, а именно липсва смъртен акт – по смисъла на същата разпоредба документ, който да удостоверява смъртта на Д.Х.Я.. Молителя по делото има правен интерес да установи по съдебен ред факта на смъртта на майка си за снабдяване с удостоверение за наследници.

При това положение молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като се признае за установено по отношение на Община Априлци факта на смъртта на Д.Я., препис от настоящото решение, след като влезе в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Общината за съставяне на акт за смърт на Д.Х.Я., бивш жител ***, ЕГН **********, починала на 08.02.2006 г. в гр. Априлци, кв. „Острец”, мах. „М.” и съответно отбелязване в регистъра на населението.

Водим от изложеното

                       Р     Е    Ш    И   :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Априлци, представлявана от Кмета Бенко Вълев ФАКТА НА СМЪРТТА на Д.Х.Я., бивш жител ***, ЕГН **********, починала на 08.02.2006 г. в гр. Априлци, кв. „Острец”, мах. „М.” и това да се отрази в регистъра на населението и да се издаде Акт за смърт, след като настоящото решение влезе в законна сила.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните и след като влезе в законна сила препис от същото да се изпрати в Община Априлци.                                                                

 

Районен съдия: