Р Е Ш Е Н И Е

 

  124    

 

гр. Троян, 14.05.2014 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното заседание на четиринадесети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

                                                        Членове:.....................................

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 812 по описа за 2012 год., за да се произнесе - съобрази:

                Б.В.Н. *** е предявил срещу Ц.В.Й., В.Б.Н., Ю.Б.Н. и Я.Б.Н.,*** иск с правно основание чл. 34 от Закона за собствеността.

        Ищецът излага в исковата си молба, че с ответниците са съсобственици на следния недвижим имот, находящ се в с. Шипково, обл. Ловеч, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83212.501.1169, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/07.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, на с. Шипково, Община Троян, находящ се на адрес: с. Шипково, ул. ”Дунав” № 12, местност „Вилна зона”, с площ 548 кв. м, с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 252, квартал: 21, парцел: ІІ; при съседи: имоти с идентификатори: 83212.501.1168; 83212.501.1219; 83212.501.1211; 83212.501.1220; 83212.501.1170; СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.1, застроена площ 46 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.2, застроена площ 15 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с Идентификатор 83212.501.1169.3: застроена площ 40 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна.

Съдът е оставил производството без движение, тъй като е установил, че ищеца не е посочил всички съделители. След като е изискала служебно надлежните документи, настоящата инстанция е конституирала в процеса като съделители А.Ю.Н. *** и Е.И.Г. ***, с което намира, че в процеса участват всички съделители.

Ищецът е редовно призован, не се явява в с. з. лично и с пълномощника си адв. Д.Н. от ПАК, изразява писмено становище по същество. На ответниците Я.Н. и А.Н. по реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК съда е назначил съответно адв. А.Ч. и адв. Р.Г. от ЛАК, в качеството им на особени представители, които се явяват в с. з. и молят съда да допусне делба на процесния имот. Адвокат Г. подробно и коректно е посочила делбените квоти в представени писмени бележки. Останалите ответници не изразяват становище по иска и не са депозирали писмен отговор по реда на чл. 131 от ГПК, не се явяват в с. з.

Правния интерес и легитимацията на страните се установява от представените писмени доказателства: Удостоверение за наследници на Г.И. Н. Изх.№ 2400/20.05.2013 г. на Община – Плевен, Удостоверение за наследници на В.П. Н. Изх.№ 2399/20.05.2013 г. на Община – Плевен, Удостоверение за наследници на Б.В.Н. Изх.№ 013773/09.08.2012 г. на Община – Плевен, Акт за сключен граждански брак № 342/21.08.1993 г. на Столична община, Район „Сердика”–София, между Ю.Б.Н. и В.С. Г., Решение № 56/10.03.1999 г. на Софийски районен съд, Брачна колегия, постановено по Гражд.дело № 3781/1998 г. – за прекратен граждански брак между Ю.Б.Н. и В.С. Г., Акт за смърт на В.С. Г. ***– Бургас, Акт за смърт на В. Ю.Н. ***– Бургас, Удостоверение за наследници на В.С. Г., с ЕГН – **********, с Изх.№ 463/29.01.2014 г. на Община – Силистра, Област – Силистра, Нотариален акт № 46, том І, дело № 98/1970 г. от 04.03.1970 г.– за покупко-продажба на недвижим имот – при Служба по вписванията – Троян, Нотариален акт № 186, том ІІ, дело № 1015/1992 г. от 12.11.1992 г.– за дарение на недвижим имот – при Служба по вписванията – Троян, Нотариален акт № 187, том ІІ, дело № 1016/1992 г. от 12.11.1992 г.– за дарение на недвижим имот – при Служба по вписванията – Троян, Нотариален акт № 59, том І, дело № 141/1994 г. от 27.01.1994 г.– за дарение на недвижим имот – при Служба по вписванията – Троян, Нотариален акт № 7, том 6, дело № 1693/1997 г. от 21.11.1997 г.– за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот (срещу задължението за издръжка и гледане)– при Служба по вписванията – Троян, Нотариален акт № 86, том ІХ, дело 1502, вх.Рег.№ 2422/2009 г.- при Служба по вписванията при Районен съд – Троян, и с № 124, том ІІІ, рег.№ 4591, дело № 461/2009 г. от 20.10.2009 г.– на Нотариус Б. Кожухаров с район на действие Районен съд – Троян и с Рег.№ 337 в Нотариалната камара - за дарение на недвижим имот, Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти – от А.Ю.Н., Скица на поземлен имот № 23901/10.08.2012 г. – за Поземлен имот с идентификатор 83212.501.1169 – на АГКК – София, СГКК – Ловеч; Скица на поземлен имот № 23399/23.07.2013 г. – за Поземлен имот с Идентификатор  83212.501.1169 – на АГКК-София, СГКК-Ловеч, Скица на поземлен имот № 23400/23.07.2013 г. – за Поземлен имот с Идентификатор  83212.501.1169.1 – на АГКК-София, СГКК-Ловеч, Скица на поземлен имот № 23401/23.07.2013 г. – за Поземлен имот с Идентификатор  83212.501.1169.2 – на АГКК-София, СГКК-Ловеч, Скица на поземлен имот № 23402/23.07.2013 г. – за Поземлен имот с Идентификатор  83212.501.1169.3 – на АГКК-София, СГКК-Ловеч, 3 бр. справки от СГКК – Ловеч за сградите в процесния ПИ и копие от декларация по чл.14 от ЗМДТ с вх. № 2341/21.10.2009 г. подадена в Община Троян, отдел „Местни приходи”, съдът като прецени така изброените доказателства и доводите на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Установява се, че общите наследодатели на страните по делото са В.П. Н.,***, починал на 17.11.1997 г. и съпругата му Г.Н. Н., б.ж. на гр. Плевен, починала на 08.08.1989 г.   

            В.П. Н. е придобил по време на брака си с Г.Н. Н. собствеността върху недвижимия имот, предмет на делбата видно от нотариален акт № 46, том І, н. дело № 98/1970 г. на ТРС за покупко-продажба на недвижим имот.

          След смъртта на Гена Н. е открито наследството, при което законните наследници са придобили следните наследствени права:

           Съпругът – В.П. Н. - 15/24 идеални части от процесния имот и построените в него сгради (1/2 идеална част, приравнена на 12/24 идеални части е придобил от покупко-продажбата плюс 1/8 идеална част, приравнена на 3/24 идеални части е придобил по наследство от починалата си съпруга Г.Н. Н.).

             Всеки от трите им деца: Б.В.Н., Ц.В.Й. и Б. В.Н. са станали собственици по на 1/8 идеална част, приравнена по на 3/24 идеални части от процесния имот и сградите в него, придобит по наследство от майка им - Г.Н. Н..

В последствие В.П. Н. е дарил на сина си Б. В.Н. с нотариален акт № 186, том ІІ, н. дело № 1015/1992 г. на ТРС 5/24 идеални части от процесния поземлен имот, заедно с 5/8 идеални части от двуетажна жилищна сграда, представляваща Сграда с идентификатор 83212.501.1169.3, застроена площ 40 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.

            Съгласно посочения нотариален акт, Б. В.Н. е дарен и от сестра си Ц.В.Й. с 1/8 идеална част от същата двуетажна жилищна сграда, с идентификатор 83212.501.1169.3.

В.П. Н. е дарил и на дъщеря си Ц.В.Й. с нотариален акт № 187, том ІІ, н. дело № 1016/1992 г. на ТРС 5/24 идеални части от процесния поземлен имот, заедно с 5/8 идеални части от двуетажна жилищна сграда, представляваща сградата с идентификатор 83212.501.1169.1, застроена площ 46 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: жилищна сграда – еднофамилна  (с разпределение на ползването на първия етаж на сградата).

                Съгласно същия нотариален акт, Ц.В.Й. е дарена и от брат си Б. В.Н. с 1/8 идеална част от   същата двуетажна  жилищна сграда с идентификатор 83212.501.1169.1.

          След извършените дарения с двата нотариални акта: № 186, том ІІ, дело № 1015/1992 г. от 12.11.1992 г. и № 187, том ІІ, дело № 1016/1992 г. от 12.11.1992 г. на ТРС, квотите на законните наследници на Г.Н. Н. върху процесния имот и сградите в него са следните:

 - за В.П. Н.:  5/24 идеални части от поземления имот и 5/8 идеални части от селскостопанската сграда с идентификатор  83212.501.1169.2;

 -  за Б. В.Н.:  8/24 идеални части от поземления имот,   1/8 идеална част от селскостопанската сграда с идентификатор  83212.501.1169.2,  7/8 идеални части от двуетажната жилищна сграда с идентификатор 83212.501.1169.3 - еднофамилна (с разпределение на ползването – на втория етаж на сградата);

 -  за Ц.В.Й.: 8/24 идеални части от поземления имот;   7/8 идеални части от двуетажната масивна жилищна сграда с идентификатор  83212.501.1169.1-еднофамилна; (с разпределение на ползването – на първия етаж на сградата) и 1/8 идеална част от селскостопанската сграда с идентификатор  83212.501.1169.2;

    - за Б.В.Н.:  3/24 идеални части от поземления имот, 1/8 идеална част от двуетажната жилищна сграда с идентификатор  83212.501.1169.1 – еднофамилна, 1/8 идеална част от селскостопанска сграда с идентификатор 83212.501.1169.2 и 1/8 идеална част от Двуетажната жилинща сграда с идентификатор  83212.501.1169.3 - еднофамилна;

В последствие В.П. Н. е дарил и на сина си – ищеца по делото Б.В.Н. с нотариален акт № 59, том І, н. дело № 141/1994 г. на ТРС 1/3 идеална част от процесния поземлен имот, заедно с 1/2 идеална част от двуетажна масивна жилищна сграда, представляваща сграда с идентификатор 83212.501.1169.1: застроена площ 46 кв. м, брой етажи – 2; предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.  Към момента на изповядването на нотариалния акт за дарение, дарителят В.П. Н., след извършените от него дарения през 1992 г. на децата си Б. В.Н. и на Ц.В.Й., е собственик само на следните идеални части от процесния имот и сградите в него: 5/24 идеални части от поземления имот и 5/8 идеални части от селскостопанската сграда с идентификатор  83212.501.1169.2.

            Следователно В.П. Н. не може да дари повече от това, което притежава.

            При това положение, след извършеното дарение Б.В.Н. е собственик на 8/24 идеални части от поземления имот; 1/8 идеална част от двуетажната жилищна сграда с идентификатор 83212.501.1169.1 - еднофамилна; 1/8 идеална част от селскостопанската сграда с идентификатор  83212.501.1169.2 и 1/8 идеална част от двуетажната жилищна сграда с идентификатор 83212.501.1169.3-еднофамилна. За В.П. Н. квотите върху имота остават само  5/8 идеални части от Селскостопанската Сграда с Идентификатор  83212.501.1169.2;

         В.П. Н. е починал на 17.11.1997 г. 

            След смъртта му неговите законни наследници – всеки от трите му деца Б.В.Н., Ц.В.Й. и Б. В.Н. става собственик по на 1/3 идеална част от 5/8 идеални части, приравнени по на 5/24 идеални части от  селскостопанската сграда с идентификатор  83212.501.1169.2.

           Всеки от тримата притежава по наследство от майка си Г.Н. Н. и по 1/8 идеална част, приравнена по на 3/24 идеални части от същата сграда.

            Квотите на всеки от тримата - Б.В.Н., Ц.В.Й. и Б. В.Н. стават по 8/24 идеални части  от  селскостопанската сграда с идентификатор  83212.501.1169.2.

         Впоследствие Б. В.Н. е прехвърлил на сина си Ю.Б.Н. с нотариален акт № 7, том VІ, н. дело № 1693/1997 г. на ТРС срещу задължението за издръжка и гледане 5/24 идеални части от процесния поземлен имот, заедно с 6/8 идеални части от двуетажна  жилищна сграда с идентификатор 83212.501.1169.3

            След извършената продажба за Ю.Б.Н. квотите върху имота стават, както следва:  5/24 идеални части от поземления имот и 6/8 идеална част от двуетажната жилищна сграда с идентификатор  83212.501.1169.3. За Б. В.Н. квотите върху имота остават: 3/24 идеални части от поземления имот; 8/24 идеални части от селскостопанската сграда с идентификатор 83212.501.1169.2 и 1/8 идеална част от двуетажната жилищна сграда с идентификатор  83212.501.1169.3.

Б. В.Н. е починал на 13.08.2003 г. 

         След смъртта му като негови законни наследници са останали трите му деца В.Б.Н., Ю.Б.Н. и Я.Б.Н., които стават собственици по на 1/3 идеална част от останалите притежавани от него идеални части върху процесния имот и сградите в него.

         Квотите за тримата са следните: 

-  за  В.Б.Н. квотите върху имота стават:  1/24 идеални части от поземления имот; 8/72 идеални части от селскостопанска сграда с идентификатор 83212.501.1169.2; и 1/24 идеална част от двуетажната жилищна сграда с идентификатор  83212.501.1169.3-еднофамилна;

-  за  Ю.Б.Н. квотите върху имота стават:  6/24 идеални части от поземления имот (5/24 идеални части прехвърлени плюс 1/24 идеална част по наследство);  8/72 идеални части от селскостопанската с идентификатор 83212.501.1169.2, придобити по наследство; и 19/24 идеална част от двуетажната жилищна сграда с идентификатор  83212.501.1169.3 (от които: 6/8 идеални части = 18/24 идеални части са  прехвърлените плюс 1/24 идеална част е по наследство- общо 19/24 идеални части от сградата);

-  за  Я.Б.Н. квотите върху имота стават:  1/24 идеални части от поземления имот; 8/72 идеални части от селскостопанската сграда с идентификатор 83212.501.1169.2 и 1/24 идеална част от двуетажната жилищна сграда с идентификатор  83212.501.1169.3.

Впоследствие В. Б. Н. е дарил на племенницата си А.Ю.Н. с нотариален акт № 124, том ІІІ, н. дело № 461/2009 г. на Нотариус Б. Кожухаров с район на действие Районен съд – Троян и с рег.№ 337 в Нотариалната камара 19/216 идеални части от процесния поземлен имот, заедно с 19/216 идеални части от двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 83212.501.1169.1; 19/216 идеални части от втория етаж на двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 83212.501.1169.2 и 6/216 идеални части от двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 83212.501.1169.3.

Притежаваните квоти от В.Б.Н. към момента на извършване на дарението са 9/216 идеални части от поземления имот;  24/216 идеални части от селскостопанската сграда 83212.501.1169.2; и  9/216 идеални части от двуетажната жилищна сграда 83212.501.1169.3

              С посочения нотариален акт дарителят В.Б.Н. е дарил на А.Ю.Н. по 19/216 идеални части от поземления имот и 19/216 идеални части от двуетажната жилищна сграда 83212.501.1169.1, вместо притежаваните от него по 9/216 идеални части.

         А.Ю.Н. може да получи от дарението на имота само собствените на дарителя В.Б.Н. части от имота и сградите в него и при това положение квотите за нея са: 9/216 идеални части от поземления имот; 19/216 идеални части от селскостопанска сграда 83212.501.1169.2 и 6/216 идеални части от двуетажната жилищна сграда  83212.501.1169.3. За  В.Б.Н. квотите върху имота след дарението остават: 5/216 идеални части от селскостопанска 83212.501.1169.2 и 3/216 идеални части от двуетажната жилищна сграда  83212.501.1169.3.

                От представените доказателства по делото се установява, че Ю.Б.Н. е сключил граждански брак с В.С. Г. на 21.08.1993 г.  - акт за граждански брак № 342/21.08.1993 г. на ТОА „Сердика” при СГО - София, който брак е бил прекратен с влязло в сила решение № 56/10.03.1997 г. на Софийски районен съд, Брачна колегия, постановено по гр. дело № 3781/1998 г. по описа на същия съд.      

           По време на този брак съпругът Ю.Б.Н. е придобил, съгласно  Нотариален акт № 7, том VІ, н. дело № 1693/1997 г. на ТРС прехвърлените от баща си Б. В.Н. 5/24 идеални части от процесния поземлен имот, заедно с 6/8 идеални части от двуетажна масивна жилищна сграда срещу задължение за гледане и издръжка.

          Следователно този имот е придобит от съпрузите Ю.Б.Н. и В.С. Г. при режим на СИО при равни права, тоест за всеки от тях - по 5/48 идеални части от поземления имот и по 3/8 идеални части от сградата.

          Видно от решение № 56/10.03.1997 г. на СРС, а и по делото не са налице други данни, след прекратяване на брака съпрузите да са прекратили съсобствеността си върху този имот.

                Съгласно изисканите доказателства по делото - акт за смърт на В. Ю.Н. ***, акт за смърт на В.С. Г. *** и Удостоверение за наследници на В.С. Г., с ЕГН ********** *** се установява, че В.С. Г. е починала на 07.08.2004 г. в 12 часа и 00 минути, а дъщеря й В. Ю.Н. е починала на 07.08.2004 г. в 01 часа и 00 минути.  При това положение, дъщерята В. Ю.Н. е починала преди майка си В.С. Г..  Видно от  Удостоверение за наследници на В.С. Г. от 29.01.2014 г. се установява, че след смъртта на В.С. Г., нейна единствена законна наследница е майка й - Е.И.Г., която е конституирана като ответница по делото. Е.И.Г. е придобила по наследство от дъщеря си В.С. Г. нейните права на собственост върху процесния имот, а именно: 5/48 идеални части от поземления имот и 3/8 идеални части от сграда с идентификатор 83212.501.1169.3.

Представена е актуална скица на процесния имот, установена е идентичност на същия, тъй като в различните документи за собственост имота е идентифициран по различен начин при промяната на кадастралния и регулационен план на града. 

С оглед на изложената фактическа обстановка съдът приема за доказано, че са налице основанията чл. 34 от ЗС. Безспорно по делото се доказа, че страните са съсобственици на процесния имот при следните права: от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ с идентификатор 83212.501.1169 следва да се образуват  432 равни дяла, от които:

За  ищеца - Б.В.Н.: -144 равни дяла;

За  ответницата - Ц.  В.Й.: -144 равни дяла;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -63 равни дяла;

За  ответника - Я.  Б.Н.: -18 равни дяла;

За  ответницата - А.Ю.Н.: -18 равни дяла;

За  ответницата - Е.И.Г.: - 45 равни дяла;

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.1: застроена площ 46 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна: следва да се образуват  8 равни дяла, от които:

За  ищеца Б.В.Н.: -1 равен дял и

За  ответницата - Ц.  В.Й.: - 7 равни дяла

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.2, застроена площ 15 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Селскостопанска сграда следва да се образуват 216 равни дяла, от които:

За  ищеца Б.В.Н.: -72 равни дяла;

За  ответницата - Ц.  В.Й.: -72 равни дяла;

За ответника - В.  Б.  Н.: -5 равни дяла;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -24 равни дяла;

За ответника -  Я.  Б.Н.:  -24 равни дяла;

За ответницата - А.Ю.Н.: -19 равни дяла;

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.3, застроена площ 40 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна следва  да се  образуват 432 равни, от които:

За ищеца Б.В.Н.: -54 равни дяла;

За ответника - В.  Б.  Н.: -6 равни дяла;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -180 равни дяла;

За ответника -  Я.  Б.Н.: -18 равни дяла;

За ответницата - А.Ю.Н.: -12 равни дяла;

За ответницата - Е.И.Г.: -162 равни дяла

Страните не могат да постигнат споразумение относно доброволното разделяне на имота и е налице правен интерес за ищците да предявят настоящата искова претенция за ликвидиране на съсобствеността. Предвид на това ще следва да бъде допусната делба при посочените квоти на процесния имот.

Страните не са изразили претенции за направените по делото съдебно – деловодни разноски и същите ще следва да останат така, както са направени от тях в тази фаза. 

Водим от изложеното съдът

 

Р      Е       Ш     И       :

 

        ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между Б.В.Н., ЕГН **********,***, офис 10 – адв. Д.Н. от ПАК, Ц.В.Й., ЕГН **********,*** – адв. Т.Д. от ПАК, В.Б.Н., ЕГН **********,***, Ю.Б.Н., ЕГН **********, адрес: гр. София, р-он „Сердика”, ж. к. „Фондови жилища”, бл. 205, вх. Е, ет. 8, ап. 136, Я.Б.Н., ЕГН **********,*** А – адв. А.Ч. от ЛАК, А.Ю.Н.,*** – адв. Р.Г. от ЛАК и Е.И.Г.,*** на следния съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. Троян, обл. Ловешка, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83212.501.1169, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/07.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, на с. Шипково, Община Троян, находящ се на адрес: с. Шипково, ул. ”Дунав” № 12, местност „Вилна зона”, с площ 548 кв. м, с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 252, квартал: 21, парцел: ІІ; при съседи: имоти с идентификатори: 83212.501.1168; 83212.501.1219; 83212.501.1211; 83212.501.1220;  83212.501.1170; СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.1: застроена площ 46 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.2: застроена площ 15 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с Идентификатор 83212.501.1169.3: застроена площ 40 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, като от така описания имот да се образуват следните дялове и същите да бъдат отредени по следния начин: от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ с идентификатор 83212.501.1169 следва да се образуват   432 равни дяла, от които:

За  ищеца - Б.В.Н.: -144 равни дяла;

За  ответницата - Ц.  В.Й.: -144 равни дяла;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -63 равни дяла;

За ответника - Я.  Б.Н.: -18 равни дяла;

За ответницата - А.Ю.Н.: -18 равни дяла;

За ответницата - Е.И.Г.: - 45 равни дяла;

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.1: застроена площ 46 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна: следва да се образуват  8 равни дяла, от които:

За  ищеца Б.В.Н.: -1 равен дял и

За  ответницата - Ц.  В.Й.: - 7 равни дяла

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.2, застроена площ 15 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Селскостопанска сграда следва да се образуват 216 равни дяла, от които:

За  ищеца Б.В.Н.: -72 равни дяла;

За ответницата - Ц.  В.Й.: -72 равни дяла;

За ответника - В.  Б.  Н.: -5 равни дяла;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -24 равни дяла;

За ответника -  Я.  Б.Н.:  -24 равни дяла;

За ответницата - А.Ю.Н.: -19 равни дяла;

от СГРАДА с идентификатор 83212.501.1169.3, застроена площ 40 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна следва  да се  образуват 432 равни, от които:

За ищеца Б.В.Н.: -54 равни дяла;

За ответника - В.  Б.  Н.: -6 равни дяла;

За ответника - Ю.  Б.  Н.: -180 равни дяла;

За ответника -  Я.  Б.Н.: -18 равни дяла;

За ответницата - А.Ю.Н.: -12 равни дяла;

За ответницата - Е.И.Г.: -162 равни дяла

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

                                                        Районен съдия: