Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 265     

 

гр. Троян, 30.10.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публично заседание на първи октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора …………………….  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 83 по описа за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

         В.Р.Й. и Т.Р.Й., двамата от с. Брани поле, обл. Пловдив са предявили срещу Община гр. Априлци, представлявана от кмета Бенко Вълев два обективно съединени иска с правно основание чл. 109 от Закона за собствеността – негаторен иск за прекратяване на неоснователно бездействие, което пречи ищците да ползват собствения си имот, находящ се в гр. Априлци и чл. 45, вр. 49 от ЗЗД – нанесени имуществени вреди в резултата на непозволено увреждане за сумата 1 200 лева. За установяване обстоятелствата по същата са ангажирани писмени и гласни доказателства. Ищците се представляват в процеса от пълномощника си адвокат Е.Ц. от ЛАК, който моли съда да уважи исковата претенция със законовите последици. На основание чл. 214 от ГПК съда е допуснал увеличение на размера на втория предявен иск за сумата 2 400 лева, претендирани от ищците имуществени вреди.

В законовия едномесечен срок по реда на чл. 131 от ГПК ответника е представил писмен отговор, с който заявява, че изцяло оспорва предявените против него искове, намира същите за неоснователни. Направено е възражение от пълномощника на ответника адв. Петър Цолов от ЛАК за липса на пасивна легитимация и в тази връзка съда е оставил производството без движение като е указал на ищците да изправят посочената нередовност. С молба от 30.04.2014 г. пълномощника на ищците адв. Е.Ц. се е мотивирал обстойно, че процесния канал приема води от канавка, която обслужва републиканския път ІІІ-607. Съгласно чл. 30 ал. 3 от Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура” осъществява съвместно с общините по взаимна договореност дейности по изграждане, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии. Задълженията на общините в тази връзка са уредени в Правилника за прилагане закона за пътищата. При изложените съображения съда е приел, че пасивно легитимирана в процеса е Община Априлци.

Ответника не изразява становище по същество.

         От приложените писмени доказателства: нот. акт № 60 т. ІІ, н. д. № 1438 от 1998 г. на ТРС,  скица на поземлен имот № 15-10082/24.01.2014 г. на СГКК гр. Ловеч, жалба от В.Й. от 12.07.2013 г. до директора на РИОСВ – Плевен, жалба от В.Й. от 10.05.2010 г. до директора на РИОСВ – Плевен и писмо до В.Й. то РИОСВ – Плевен, заверено копие на споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на гр. Априлци  от 30.10.2010 година, ведно с приложение 1  на Община гр. Априлци – път ІІІ – 607, споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на гр. Априлци  от 01.11.2011 година, ведно с приложение 1  на Община гр. Априлци – път ІІІ – 607, споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на гр. Априлци  от 17.10.2012 година, ведно с приложение 1 – списък с трасета и дължините на републиканските пътища, преминаващи през гр. Априлци, Община гр. Априлци, споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на гр. Априлци  от 08.10.2013 година, ведно с приложение 1 към споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища през 2014 година в чертите на гр. Априлци, от показанията на разпитаните свидетели Румяна Колева Събчева и Петър Георгиев Жеков, както и от допуснатата и приета съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. Е.Г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищците Т.Й. и В.Й. са съсобственици на  следния недвижим имот: дворно място, представляващо парцел XII, пл. № 677, в квартал 42 по плана на гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. „Центъра”, с площ около 800 кв. м, ведно с построената в този имот жилищна сграда, който имот представлява поземлен имот с идентификатор 52218.531.249 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 год. на изп. директор на АГКК, с площ 872 кв. м, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: 677, квартал 42, парцел 12, ведно с построената в този имот двуетажна, еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 52218.531.249.1 със застроена площ 54 кв. м. Представен е нот. акт № 60, т. ІІ, нот. дело № 1438/1998 г. на ТРС за покупко-продажба на описания имот от ищците.

Оплакванията на ищците в настоящето производство са, че в протежение на цялата северна граница на имота им, изцяло в него преминава необлицован, открит канал с дълбочина около 50 сантиметра. Същия отводнява повърхностни води от канавка, обслужваща път ІІІ-607 /гр. Калофер, с. Тъжа - гр. Априлци/.  Канавката приема води както от пътя, така и от прилежащия склон, по който се оттичат плитки подпочвени води. Целогодишно по канала тече вода, която се просмуква в почвата и двора им се пълни с вода. Водата се е просмукала и в първия етаж от къщата на ищците, стените са мухлясали и се рушат. В.Й. и Т.Й. правили ремонт на етажа, но и след това излагат, че мазилката е напукана и мухлясала. Поради факта, че двора е постоянно заблатен, ищците са в невъзможност да го ползват по някакъв начин. В подкрепа на тези свои твърдения са ангажирали гласни доказателства. Разпитаните свидетели, които са съседи на ищците излагат, че процесния канал преминава през дворовете на частни имоти, вкл. и през този на ищците. Представлява изкопана вада в земята, която идва от м. „Кръста”, където е водоема, в горната си част има преливник. При проливни дъждове канала прелива и съответно наводнява дворовете на хората, като там се изсипва и мръсната вода от каналите. Миналата година ищците са правили дренаж, за да предпазят къщата си от водата, но това не е помогнало. Правили са ремонт на първия етаж, тъй като мазилката на около метър е паднала от влагата, облицовали са втори път външните стени с камъни. Свидетелите излагат, че има начин тази канавка да се включи в градската канализация и да не наводнява имотите им, но това не е сторено от компетентните органи.  

Ищците многократно са сигнализирали Община Априлци за своя проблем, от там са информирани, че към настоящия момент няма необходимите средства.

 Ищците са изпращали жалби до РИОСВ гр. Плевен. Видно от представеното писмо на РИОСВ гр. Плевен е извършена проверка и са дадени предписания на кмета на ответната община какви мероприятия да бъдат извършени с оглед защитата на засегнатите имоти /вкл. и процесния/ от влиянието на водите, като е поставен срок до 30.09.2010 г. Ищците твърдят, че и до момента ответната община не е предприела никакви действия по дадените предписания и имота им продължава да се наводнява и руши.

Съда е допуснал и изслушал съдебно-техническа експертиза. Вещото лице инж. Е.Г. е установила, че през процесния имот преминава канал, който идва от пътя гр. Априлци – с. Тъжа и продължава и през други имот. След имот с № 52218.531.86 водата от канала е хваната в бетонова тръба с шахта. Процесния канал е оформен от пръст и водата просмуква през почвата, което води до заблатяване при обилни валежи. Изразено е становище от експерта, че е възможно водата да се вкара в тръби, както е описано по-горе. Инж. Г. е установила при огледа увреждане на мазилката и латексовото покритие на северните стени в дневната, спалнята и коридора. В заключението са изчислени разходите, необходими за ремонта по отстраняване на насените щети в размер на 2 400 лева. Представена е и таблица с необходимите СМР. В допълнително заключение на техническата експертиза е установено, че на третокласния път № 607, срещу имот № 52218.531.95, който е на югоизточната граница на процесния имот има изграден водосток, който поема повърхностните води от ската, източно от пътя, а в западния край на пътя има открита канавка. Водите от канавката и водостока се заустват в бетонова тръба, а от там водата се поема в открита канавка, която продължава по границата на процесния имот.    

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

 Предявени са два обективно съединени иска, от които първия е иск с правно основание чл. 109 от ЗС - същия предоставя правна защита на правото на собственост срещу всяко пряко и/или косвено неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост, което може и да не накърнява владението, но ограничава, смущава и пречи на допустимото пълноценно ползване на вещта (имота) според нейното предназначение, отдадено от собственика й. В конкретния казус съдът намира, че в резултат на бездействието ответната община е нарушила посочената горе законова забрана. В резултат на неизпълнени задължения, вкл. и по дадените предписания на Община Априлци, ищците не са в състояние да упражняват пълния си обем на правото на собственост. Нещо повече именно поради бездействието на ответната община, процесния имот е увреден, поради което собствениците В.Й. и Т.Й. претендират и за заплащането на претърпени имуществени вреди като са предявили и втория обективно съединен иск по чл. 45, вр. чл. 49 от ЗЗД. По дефиниция иска по чл. 45 от ЗЗД повелява, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму, като вината на увреждащия се предполага до доказване на противното. Обезщетение се дължи за всички вреди – имуществени и неимуществени, явяващи се пряка и непосредствена последица от увреждането. Съгласно разпоредбата на чл. 49 от ЗЗД възложителят на някаква работа, отговаря за вредите, причинени от изпълнителя при или по повод изпълнението на тази работа. От съдържанието на тази норма следва извода, че тя се намира в отклонение от общия принцип на деликтната отговорност, прогласен с разпоредбата на чл. 45 от ЗЗД, за задължението да се поправят виновно причинените вреди, т. е. отговорността по чл. 49 от ЗДД е акцесорна и има обезпечително-гаранционна функция, тъй като тя е отговорност за чужди противоправни и виновни действия и бездействия и  настъпва в резултат на виновно причинени вреди от страна на натовареното лице при или по повод изпълнението на възложената му работа. Кумулативните предпоставки, за да се породи тази отговорност са следните: вреди, причинени на пострадалия от лице, на което отговорният по чл. 49 от ЗЗД, е възложил някаква работа, които вреди да са причинени при или по повод на изпълнението й и по вина на изпълнителя, при наличието на причинна връзка между тях. В тежест на ищците по настоящия казус, е да установят наличието на противоправно бездействие в случая от ответната община, съответно от нейните служители, което им е причинило вреда, както и причинната връзка между бездействието и вредата. От така обсъдените доказателства безспорно се установи, че въпреки подадените жалби и сигнали от страна на ищците, ответната община е бездействала дори и когато е получила предписания от РИОСВ гр. Плевен. При тези изводи съда счита, че предявения иск по чл. 45, вр. чл. 49 от ЗЗД следва да бъде изцяло уважен като основателен и доказан и ще следва Община Априлци да бъде осъдена да заплати на ищците претърпените вреди в размер на 2 400 лева.   

С оглед изхода на делото ще следва на основание чл. 78 ал. І от ГПК ответника да заплати на ищците сторените от тях съдебно-деловодни разноски в размер на 1 280 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК

Водим от изложеното съдът

 

Р      Е       Ш     И:

 

ОСЪЖДА Община Априлци, ЕИК 000291627, адрес: гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 109, представлявана от кмета Бенко Вълев да преустанови бездействието си, чрез държане на несигурен на водоплътност и проводимост канал, който преминава през собствен имот на ищците В.Р.Й., ЕГН ********** и Т.Р.Й., ЕГН **********, двамата с адрес: с. Брани поле, обл. Пловдив, ул. „Ропотамо” № 2 а, а именно: дворно място, представляващо парцел XII, пл. № 677, в квартал 42 по плана на гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. „Центъра”, с площ около 800 кв. м, ведно с построената в този имот жилищна сграда, който имот представлява поземлен имот с идентификатор 52218.531.249 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 год. на изп. директор на АГКК, с площ 872 кв. м, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: 677, квартал 42, парцел 12, ведно с построената в този имот двуетажна, еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 52218.531.249.1 със застроена площ 54 кв. м.  

         ОСЪЖДА на основание чл. 45, вр. чл. 49 от ЗЗД Община Априлци, ЕИК 000291627, адрес: гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 109, представлявана от кмета Бенко Вълев да заплати на В.Р.Й., ЕГН ********** и Т.Р.Й., ЕГН **********, двамата с адрес: с. Брани поле, обл. Пловдив, ул. „Ропотамо” № 2 а сумата 2 400 – две хиляди и четиристотин лева, представляваща претърпени имуществени вреди вследствие на виновно бездействие от  страна на Община Априлци във връзка с държане на несигурен на водоплътност и проводимост канал.

ОСЪЖДА Община Априлци, ЕИК 000291627, адрес: гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 109, представлявана от кмета Бенко Вълев да заплати на В.Р.Й., ЕГН ********** и Т.Р.Й., ЕГН **********, двамата с адрес: с. Брани поле, обл. Пловдив, ул. „Ропотамо” № 2 а сумата 1 280 – хиляда двеста и осемдесет лева, сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                                                  Районен съдия: