Р Е Ш Е Н И Е

 

  65

 

гр. Троян, 01.04.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на  шести март две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

При секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 85 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

         Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         В ТРС е постъпила молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на непълнолетното дето  Б.Н.Н., родена на *** г., извън семейството, в семейството на бабата и дядото на детето – М.Х.Л. с ЕГН ********** и Б.К.Л. с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес ***. В молбата на Дирекцията се твърди, че майката на детето К.Б. Л. *** е починала на 11.12.2013 г., видно от смъртен акт № 518 изд. в гр. София. След смъртта на майката основните грижи по отглеждането и възпитанието на детето са поети от бабата М. и дядото Б.. Бащата на детето Н.М.Н. живее и работи в И., не полага грижи за детето и е съгласен дъщеря му да се отглежда и възпитава от бабата и дядото по майчина линия. По сведение на сем. Л. бащата от няколко месеца не е изпращал издръжка на детето си и рядко са поддържали контакти по между си до края на 2013 година. Н. от месец януари 2014 г. е започнал по-често да общува с дъщеря си с телефонни разговори, като е споделил, че през месец март 2014 г. ще си дойде в България. След кончината на майката детето е останало без надзор от страна на биологичен родител и като най-близки на Б. са останали бабата и дядото по майчина линия. Семейство Л. са подали молби в Отдел „Закрила на детето” - Троян, относно желанието им детето да бъде настанено в тяхното семейство. Проведени са срещи разговори с бабата, дядото и детето, като е извършено и посещение в дома където пребивава детето. М. и Б.Л. са изразили желание да отглеждат и възпитават внучката си, тъй като имат възможността и условията за това.

         По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, като в заключение са направени изводи и препоръки.

          Дирекцията моли съда да постанови решение, с което да настани детето  Б. в семейството на  М. и Б.Л. с оглед неговия  най – добър интерес.

За Троянска районна прокуратура, р. пр. не се явява представител в с. з., не е изразено становище.

Като заинтересована страната в процеса са призовани М. и Б.Л., които са изразили становище в с. з., че желаят да полагат грижи за непълнолетната Б..

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за раждане на Община Троян,  Б.Н.Н. е родена на *** г. в Кметство А., провинция Л., Република И., от майка  К.Б. Л. с ЕГН  **********, б. ж. на гр. Троян, починала на 11.12.2013 г. и баща Н.М.Н. с ЕГН **********.

От представената по делото заповед № ЗД-ЗД 0901/0001 от 17.01.2014 г. на директора на ДСП – гр. Троян се установява, че детето е настанено временно по административен ред в семейството на М. и Б.Л., на основание чл. 27 ал. І и ал. ІІІ и чл. 25 ал. І т. 2 от ЗЗДт.

Представена е по делото молба от М.Х.Л. и Б.К.Л., с която същите са дали съгласието си непълнолетната Б. да бъде настанен при тях, с оглед спазване на поредността на мерките за закрила съобразно разпоредбите на чл. 26, ал. І и чл. 28, ал. ІІІ от ЗЗДт.

Представени са по делото и доказателства за семейно положение и членове на семейството.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 25, т. 2 и т. 3 от ЗЗДт. По делото се установи безспорно, че майката е починала, а бащата живее и работи в Италия и трайно не полага грижи за детето си. ДСП – Троян е направила проучване по повод настаняването на детето и е установила, че в жилището на сем. Л. са налице подходящи битови условия за отглеждането и развитието на детето. М. и Б.Л. изрично заявяват желанието си да полагат грижи за Б..

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването в семейство на роднини /баба и дядо/ ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото физическо и психическо възпитание и развитие.

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И  :

 

         НАСТАНЯВА непълнолетното дете Б.Н.Н., родена на *** г., ЕГН ********** от майка К.Б. Л. ***, починала на 11.12.2013 г. в гр. София и баща Н.М.Н. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: гр. Несебър, ул. „Е. 8 А, живущ в Република И., в семейството на бабата и дядото М.Х.Л. с ЕГН ********** и Б.К.Л. с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес ***, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването, навършване на пълнолетие или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.

         ПОСТАНОВЯВА  незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

                                                        Районен съдия: