Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 309

 

гр. Троян, 18.12.2014 год.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на  петнадесети декември две хиляди и  четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело №  878 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

         Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         В ТРС е постъпила молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетното дете Г.С.Н., роден на *** г. в гр.Чирпан, в семейството на Й.Д.Д. *** – утвърден приемен професионален родител, която със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01/2 от 13.01.2014 г. на ИД Директор РДСП – Ловеч е вписана в Регистъра на утвърдени професионални семейства. В молбата на Дирекцията се твърди, че бащата на детето е неизвестен, а майката С.В.Н., е изтъкнала причина, че няма възможност да се грижи за детето. Със Заповед  № ЗД02/0120 от 04.04.2013 г. на Директора на ДСП – гр. Стара Загора детето е настанено в ДМСГД – гр. Стара Загора. Мярката за закрила е потвърдена с Решение № 788 от 20.06.2013 г. по гр.дело № 2227/1013 г. на Районен съд гр. Стара Загора със срок до навършване на 3 годишна възраст или до настъпване на други основания за изменение или прекратяване на мярката в този срок. При направена оценка на потребностите  на  Г.Н. е станало видно, че в интерес на детето е отглеждането му в приемно семейство. Със Заповед № ЗД-ЗД 02/0329 от 20.10.2014 г. на Директора на ДСП гр. Стара Загора детето е настанено в приемното семейство на Й.Д..

По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки.

          Дирекцията моли съда да постанови решение, с което да настани детето в семейството на Й.Д. с оглед неговия най – добър интерес.

За Троянска районна прокуратура, р. пр. не се явява представител в с. з., не е изразено становище.

Като заинтересована страната в процеса е призована Й.Д., която се явява лично и е изразила становище в с. з., че желае да полага грижи за малолетният Г..  

По делото е призована и майката на детето С.Н., която не се явява в с. з. и не изразява становище по молбата.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за раждане на Община Чирпан, Г.С.Н. е роден на *** г., от майка С.В.Н., ЕГН ********** и баща – неизвестен.

Първият сигнал за дете в риск е получен в ОЗД/ДСП гр. Чирпан, когато детето е било на 6 месеца и е откарано в МБАЛ – гр. Чирпан за хоспитализация, поради опасност за живота му. След стабилизиране на здравословното състояние на детето на 14.03.2013 г. Г. е изписан и взет от своята майка. На 26.03.2013 г. в ОЗД/ДСП – гр. Стара Загора постъпва писмо с приложени от ОЗД/ДСП – гр. Чирпан доклад, молба от майката за настаняване на детето в ДМСГД – гр. Стара Загора. Като причина  майката е изтъкнала, че няма възможност да се грижи за детето. Становището на ОЗД/ДСП – гр. Чирпан е, че детето е в риск за живота поради невъзможността на родителите да се справят с отглеждането на детето и задоволяване на здравните потребности. Предвид изложеното детето Г. е настанен в ДМСГД – гр. Стара Загора със Заповед № ЗД02/0120 от 04.04.2013 г. на Директора на ДСП - Стара Загора. Мярката за закрила е потвърдена с Решение № 788 от 20.06.2013 г. по гр.дело № 2227/1013 г. на Районен съд - Стара Загора със срок до навършване на 3 годишна възраст  или до настъпване на други основания за изменение или прекратяване на мярката в този срок. При направена оценка на потребностите на Г.Н. е станало видно, че в интерес на детето е отглеждането му в приемно семейство.  Извършил се е процес на опознаване между Г. и приемното семейство на Й.Д.Д., утвърдена като приемен родител със Заповед № ЗД-ЗДПГ01/2 от 13.01.2014 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Ловеч при които срещи са се изградили близки отношения между нея и детето. На 20.10.2014 г. със Заповед № ЗД-ЗД 02/0329 от 20.10.2014 г. на Директора на ДСП гр. Стара Загора детето Г.С.Н. е бил настанен в утвърдено професионално приемно семейството на Й.Д.Д. *** на основание чл. 30 а, във връзка с чл. 29, т. 9 и на основание чл. 27 ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1, с чл. 5, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за закрила на детето.

 По делото е установено, че Й.Д.Д. *** е утвърден приемен професионален родител, която със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01/2 от 13.01.2014 г. на ИД Директор РДСП – гр. Ловеч е вписана в Регистъра на утвърдени професионални семейства, с оглед спазване на поредността на мерките за закрила съобразно разпоредбите на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           чл. 26, ал. 1 и чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 25, т. 2 и т. 3 от ЗЗДт. По делото се установи безспорно, че майката е отказала да полага грижи за детето си, а бащата е неизвестен.  ДСП – Троян е направила проучване по повод настаняването на детето и е установила, че в жилището на Д. са налице подходящи битови условия за отглеждането и развитието на детето. Й.Д. изрично заявява желанието си да полага грижи за малолетния Г..

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването в приемно семейство ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото физическо и психическо възпитание и развитие.

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Мотивиран от горните съображения, съдът

          Р      Е     Ш     И  :

         НАСТАНЯВА малолетното дете Г.С.Н., роден на *** г., от майка С.В.Н., ЕГН **********, с адрес:*** и баща – неизвестен, в семейството на Й.Д.Д.,***, която със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01/2 от 13.01.2014 г. на ИД Директор РДСП – Ловеч е вписана в Регистъра на утвърдени професионални семейства, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

         ПОСТАНОВЯВА  незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

Районен съдия: