П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян  19.03.2014 год.

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на   деветнадесети март,  две хиляди и  четиринадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар : М.С.

сложи за разглеждане гражданско  дело №  885  по описа  за 2013 година  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване 10.00  часа се явиха:

 

          Ищцата М.Д.Г. – р.пр.  не се явява, вместо нея се явява баща й Д.Д.Д. с пълномощно приложено към делото -  рег. № 3696 от 15.08.2013 г. на нотариус М.Гладкова с рег. № 477 на НК и адв. Ценка Тихолова от АК гр.Ловеч с пълн. от преди.

          Ответникът ЕТ „Миро  - Мирослав Тончев"-  р.пр.  явява се лично Мирослав Дочев Тончев  и адв.Илиев от ЛАК с пълн. от  преди.

          Вещото лице инж. Ж.Й. –   налице.

          Съдът докладва допълнително заключение на съдебно-техническа експертиза с вх. № 1175/24.02.2014 г.

           АДВ.ТИХОЛОВА: - Да се даде ход на делото.

          АДВ.ИЛИЕВ: - Да се  даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          Вещото лице инж. Ж.Й. със снета самоличност.

          В.Л. ИНЖ. Ж.Й.: - Поддържам допълнителното си заключение. Представила съм два варианта по искане на страните.

          АДВ.ТИХОЛОВА: - Нямам въпроси. Приемам заключението. Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите.

          АДВ. ИЛИЕВ: - Нямам въпроси. Приемам заключението. Постигнали сме споразумение, което моля  да одобрите.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме допълнителното заключение на съдебно-техническата експертиза с вещо лице Ж.Й., като на вещото лице следва да се изплати възнаграждение в размер на  100 лв. от внесен по делото депозит, поради което

 

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА  като доказателство по делото допълнително заключение на съдебно- техническата експертиза с вещо лице   Ж.Й..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице  Ж.Й. възнаграждение в размер на  100 лв. от внесен по делото депозит.

                     

СТРАНИТЕ СЕ СПОГОДИХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

1. М.Д.Г., ЕГН **********,***, представлявана от нейният баща Д.Д.Д., ЕГН **********,*** с пълномощно рег. № 3696 от 15.08.2013 г. на Нотариус Маргарита Гладкова, рег. № 477 на Нотариалната камара,  и ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” с ЕИК 110050958, със седалище и адрес на управление гр.Троян, обл. Ловеч, ул.”Димитър Икономов” № 11, представител  Мирослав Дочев Тончев,  се съгласяват да ползуват поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съобразно втория вариант на разпределение, предложен от вещото лице инж. Ж.Й. с изготвеното от нея Заключение-допълнителна задача за техническа експертиза по Гражданско дело №885/2013 год. на Троянски районен съд, а именно:

 

1.1. М.Д.Г. ще ползува реално частите от поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 в гр. Троян, които са отбелязани в червен цвят върху скицата от допълнителното заключение за техническа експертиза (Разпределение втори вариант), а именно: градинка с площ от 6.80 кв.м в северозападната част на поземлен имот с идентификатор 73198.502.384; част от градинка в западната част на поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 с площ на тази част 7.71 кв.м; част от поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 с площ от 83.86 кв.м до северната граница на поземления имот.

 

1.2. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” ще ползува реално частите от поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 в гр. Троян, които са отбелязани в син цвят върху скицата от допълнителното заключение за техническа експертиза (Разпределение втори вариант), а именно: част от градинка в западната част на поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 с площ на тази част 18.57 кв.м; източна-югоизточна част от поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 с площ на тази част 178.17 кв.м.

 

1.3. За общо ползване на М.Д.Г. и на ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” остава частта от поземлен имот с идентификатор 73198.502.384, представляваща бетонова площадка (без терасите и външните стълбища до източната и южната стени на сградата с идентификатор 73198.502.384.1), с площ на тази част от 134.40 кв.м, която е отбелязана в жълт цвят в скицата от допълнителното заключение за техническа експертиза (Разпределение втори вариант), а също така и двете входни врати на поземления имот с идентификатор 73198.502.384 и всички огради на поземления имот.

 

2. М.Д.Г. и ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” се съгласяват да ползуват мазето в сграда с идентификатор 73198.502.384.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, по следния начин:

2.1. М.Д.Г. ще ползува реално частта от мазето с площ 17.08 кв.м., която е преустроена в жилищно помещение.  

2.2. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” ще ползува реално следните части от мазето: мазе с площ 8.00 кв.м., мазе с площ 14.19 кв.м., мазе с площ 20.38 кв.м., баня с площ 3.30 кв.м., тоалетна с площ 1.87 кв.м., коридор между мазите и тоалетната с площ 5.69 кв.м., мазе с площ 7.66 кв.м., разположено срещу мазето на М.Д.Г..

 

3. М.Д.Г. и ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” се съгласяват да ползуват страничното таванско помещение в сграда с идентификатор 73198.502.384.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съобразно първия вариант на разпределение, предложен от вещото лице инж. Ж.Й. с изготвеното от нея Заключение за техническа експертиза по Гражданско дело №885/2013 год. на Троянски районен съд, а именно:

3.1. М.Д.Г. ще ползува реално частта от страничното таванско помещение с площ от 18.14 кв.м., която е отбелязана в син цвят върху скицата от Заключението за техническа експертиза (Разпределение таван първи вариант).

3.2. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” ще ползува реално частта от страничното таванско помещение с площ от 36.26 кв.м., която е отбелязана в червен цвят върху скицата от Заключението за техническа експертиза (Разпределение таван първи вариант).

3.3. М.Д.Г. и ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” ще използуват общо отбелязаната в жълт цвят върху скицата от Заключението за техническа експертиза (Разпределение таван първи вариант) част от страничното таванско помещение, с площ на тази част 4 кв.м.

4. М.Д.Г. и ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” ще използуват съобразно правата си на съсобственици всички други общи части от сграда с идентификатор 73198.502.384.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, включително входа към сградата откъм улицата, стълбищата в сградата и подпокривното пространство (тавана) над втория етаж.

 

5. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” е изключителен собственик на терасите и външните стълбища към първия етаж, находящи се до  източната и южната стени на сграда с идентификатор 73198.502.384.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” е изключителен собственик на навеса и тоалетната, построени в източната част на поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 в гр. Троян.

 

          6. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВсе задължава да премести посадените от него храсти в северната част на двора в 1 (едномесечен ) срок от влизане в сила на спогодбата, съобразно разпределението в ползването на поземления имот посочено в т.1 от спогодбата.

 

          7. Скиците към основното и допълнително заключение, изготвени  по допуснатите и приети  по  делото две съдебно-технически експертизи от инж. Ж.Й., да се считат като неразделна част  от така постигната спогодба.

 

8. Страните са съгласни направените от тях разноски да останат върху тях както са ги направили.

 

 

М.Д.Г.:---------------------

                             (пълномощник Д.Д.Д.)

 

 

 

ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ”:-------------------

                                                          /МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ/

 

 

 

 

Съдът намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала, същата е в интерес на страните, поради което следва да бъде одобрена, а делото да бъде прекратено като спогодено.

          По тези съображения и на основание чл. 234 от ГПК съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА И ОДОБРЯВА така постигнатата между страните спогодба:

1. М.Д.Г., ЕГН **********,***, представлявана от нейният баща Д.Д.Д., ЕГН **********,*** с пълномощно рег. № 3696 от 15.08.2013 г. на Нотариус Маргарита Гладкова, рег. № 477 на Нотариалната камара,  и ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” с ЕИК 110050958, със седалище и адрес на управление гр.Троян, обл. Ловеч, ул.”Димитър Икономов” № 11, представител  Мирослав Дочев Тончев,  се съгласяват да ползуват поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съобразно втория вариант на разпределение, предложен от вещото лице инж. Ж.Й. с изготвеното от нея Заключение-допълнителна задача за техническа експертиза по Гражданско дело №885/2013 год. на Троянски районен съд, а именно:

1.1. М.Д.Г. ще ползува реално частите от поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 в гр. Троян, които са отбелязани в червен цвят върху скицата от допълнителното заключение за техническа експертиза (Разпределение втори вариант), а именно: градинка с площ от 6.80 кв.м в северозападната част на поземлен имот с идентификатор 73198.502.384; част от градинка в западната част на поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 с площ на тази част 7.71 кв.м; част от поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 с площ от 83.86 кв.м до северната граница на поземления имот.

1.2. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” ще ползува реално частите от поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 в гр. Троян, които са отбелязани в син цвят върху скицата от допълнителното заключение за техническа експертиза (Разпределение втори вариант), а именно: част от градинка в западната част на поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 с площ на тази част 18.57 кв.м; източна-югоизточна част от поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 с площ на тази част 178.17 кв.м.

1.3. За общо ползване на М.Д.Г. и на ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” остава частта от поземлен имот с идентификатор 73198.502.384, представляваща бетонова площадка (без терасите и външните стълбища до източната и южната стени на сградата с идентификатор 73198.502.384.1), с площ на тази част от 134.40 кв.м, която е отбелязана в жълт цвят в скицата от допълнителното заключение за техническа експертиза (Разпределение втори вариант), а също така и двете входни врати на поземления имот с идентификатор 73198.502.384 и всички огради на поземления имот.

2. М.Д.Г. и ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” се съгласяват да ползуват мазето в сграда с идентификатор 73198.502.384.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, по следния начин:

2.1. М.Д.Г. ще ползува реално частта от мазето с площ 17.08 кв.м., която е преустроена в жилищно помещение.  

2.2. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” ще ползува реално следните части от мазето: мазе с площ 8.00 кв.м., мазе с площ 14.19 кв.м., мазе с площ 20.38 кв.м., баня с площ 3.30 кв.м., тоалетна с площ 1.87 кв.м., коридор между мазите и тоалетната с площ 5.69 кв.м., мазе с площ 7.66 кв.м., разположено срещу мазето на М.Д.Г..

3. М.Д.Г. и ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” се съгласяват да ползуват страничното таванско помещение в сграда с идентификатор 73198.502.384.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съобразно първия вариант на разпределение, предложен от вещото лице инж. Ж.Й. с изготвеното от нея Заключение за техническа експертиза по Гражданско дело №885/2013 год. на Троянски районен съд, а именно:

3.1. М.Д.Г. ще ползува реално частта от страничното таванско помещение с площ от 18.14 кв.м., която е отбелязана в син цвят върху скицата от Заключението за техническа експертиза (Разпределение таван първи вариант).

3.2. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” ще ползува реално частта от страничното таванско помещение с площ от 36.26 кв.м., която е отбелязана в червен цвят върху скицата от Заключението за техническа експертиза (Разпределение таван първи вариант).

3.3. М.Д.Г. и ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” ще използуват общо отбелязаната в жълт цвят върху скицата от Заключението за техническа експертиза (Разпределение таван първи вариант) част от страничното таванско помещение, с площ на тази част 4 кв.м.

4. М.Д.Г. и ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” ще използуват съобразно правата си на съсобственици всички други общи части от сграда с идентификатор 73198.502.384.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, включително входа към сградата откъм улицата, стълбищата в сградата и подпокривното пространство (тавана) над втория етаж.

5. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” е изключителен собственик на терасите и външните стълбища към първия етаж, находящи се до  източната и южната стени на сграда с идентификатор 73198.502.384.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ” е изключителен собственик на навеса и тоалетната, построени в източната част на поземлен имот с идентификатор 73198.502.384 в гр. Троян.

          6. ЕТ „МИРО – МИРОСЛАВ ТОНЧЕВсе задължава да премести посадените от него храсти в северната част на двора в 1 (едномесечен ) срок от влизане в сила на спогодбата, съобразно разпределението в ползването на поземления имот посочено в т.1 от спогодбата.

7. Скиците към основното и допълнително заключение, изготвени  по допуснатите и приети  по  делото две съдебно-технически експертизи от инж. Ж.Й., да се считат като неразделна част  от така постигната спогодба.

8. Страните са съгласни направените от тях разноски да останат върху тях както са ги направили.

          ПРЕКРАТЯВА производството  по гр.д № 885/2013 год. по описа на ТРС.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: