РЕШЕНИЕ

 

№ 125

 

гр. Троян, 16.05.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на шестнадесети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                     Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гр. дело № 933 по описа за 2013 год., и за да се произнесе - съобрази:

  Д.Й.К. *** и Й.Й.С. *** са предявили против Р.Х.Г., М.В.Г., двамата от гр. Плевен и „Ванрос янсенссенс” ЕООД с. Добродан, обл. Ловеч, представлявано от Ванрос Джоузев два обективно съединени искове с правно основание чл. 53 ал. 2 от ЗКИР и чл. 537 ал. 2 от ГПК. Ищците твърдят в исковата си молба, че са собственици на празно дворно място, цялото с площ от 700 кв. м, представляващо имот пл. № 1457, за който имот е отреден УПИ  № ІІІ-1457, в квартал 21, по регулационния план на с. Бели Осъм, обл. Ловеч при описаните граници за имота: имот № 107.1456, улица, имот 107.1458 и при граница на УПИ: УПИ ІІ-1458, УПИ ІV-1457, улица. Същият имот понастоящем представлява част от ПИ с идентификатор 03486.107.1458. Ищците твърдят, че имота притежават по наследство и давностно владение от техния наследодател Й. Й.С., починал на 21.06.1997 г., б. ж. на с.Бели Осъм, който е владял до този момент имота преди смъртта си, повече от 20 години. Ищците считат, че е налице грешка при изготвяне на кадастралната карта и не е вписано, че имота е тяхна собственост. За установяване на обстоятелствата по предявения иск ищците са ангажирали гласни и писмени доказателства и чрез своя пълномощник адвокат адв. В.Б. *** молят съда да уважи изцяло исковата им претенция, ведно със законните последици.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия едномесечен срок първите двама ответници са  представили писмен отговор, с който изцяло се оспорват предявените искове. В с. з. Р. и М. Г. се представляват от адвокат С.М. ***, който моли съда да отхвърли предявените искове.

Третият ответник „Ванрос янссенс” ЕООД не е депозирал отговор, не изразява становище и не изпраща представител в с. з.

От приложени писмени доказателства: Удостоверение за наследници №71 от 24.08.2011г. на Й. И. С., справка по лице в Служба по вписвания при РС гр. Троян за периода от 22.11.1911 година до 22.11.2011 година, скица на поземлен имот №10824 от 04.04.2011 година на Служба по Геодезия, Картография и Кадастър гр. Ловеч, копие на нот. акт. №116, том.1, рег. № 1706, дело № 102 от 2011 година на Нотариус маргарита Гладкова с рег. 477  на  НК  с   Район на  действие РС гр.Троян, нот. акт №115 том.1, рег. № 1705, дело №101 от 2011 година на Нотариус маргарита Гладкова с рег. 477 на НК с Район на действие РС гр. Троян, удостоверение за наследници с изх. № 1461 от 24.06.2013 година на Община гр. Карлово, скица на поземлен имот № 23093 от 18.07.2013 година на Служба по Геодезия, Картография и Кадастър гр. Ловеч, удостоверение за данъчна оценка с изх. № Д0002233 от 19.07.2013 година на отдел „Местни приходи” при Община гр. Троян, удостоверение за данъчна оценка  602 от 11.04.2012 г.на ДС гр. Троян, Извадка от предходния кадастрален и сега действащ регулационен план на с. Бели Осъм, одобрен със заповед от 1977 г., извадка от разписен лист към кадастралния план и регулацианен от 1977, Копие от нот. акт .№ 47/2003 г. том VII на СВ — гр. Троян, копие от нот. акт 49/2003 г. том VII - СВ – гр. Троян, копие от съобщения от ДС гр.  Троян  за  заплащане   на данъци, на процесния имот за годините от 2001 до 2012 г.,  Справка по лице от АВ гр. Троян, Нот. акт № 190, т. 2 от 2011 г. на АВ гр. Троян, Нот. акт 191, т.2 от 2011 година на АВ гр. Троян, Нот. акт № 120, т. 2 от 2011 г. на АВ гр. Троян, нот. акт 146 том I дело №177 от 2003 год. на РС гр. Троян;  Нот. акт № 119 том I рег. № 1724 дело № 105 от 2011 год. на Нотариус Маргарита Гладкова с рег. №477  на  НК  с  Район на действие РС гр. Троян и Нот. акт № 120 том I рег. № 1725 дело № 106 от 2011 год. на Нотариус Маргарита   Гладкова с рег. 477 на НК с район на действие РС гр. Троян, нотариални дела № 101/2011 г.; № 102/2011 г. и № 106/2011 г. по описа на Нотариус рег. № 477 на НК, от показанията на разпитаните свидетели Пенко Благоев Ангелов, Цочо Дочев П., Любомир Петров Г., както и от заключението на допуснатата и изслушана по делото съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. В.П., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищците Д.Й.К. и Й.Й.С. са законни наследници на Й. Й.С., починал на 21.06.1997 г., видно от представеното у-ние за наследници.

С нот. акт № 47, т. VІІ, н. дело № 1450/2003 г. на ТРС Д.К. и Й.С. са признати за собственици по давностно владение на поземлен имот с кад. № 1457 в квартал 21, по регулационния план на с. Бели Осъм, при граници: УПИ ІІ-1458, УПИ ІV-1457, улица, застроен с едноетажна жилищна сграда, с площ 572 кв. м. С нот. акт № 49, т. VІІ, н. д. № 1452/2003 г. на ТРС, описания имот е продаден от ищците на първите двама ответници. 

Видно от представения нот. акт № 120, т. І, н. дело № 106/2011 г. на Нотариус Маргарита Гладкова, М.Г. и Р.Г. са продали на Ванрос Франки Джоузеф, в качеството му на едноличен собственик на „Ванроос – янссенс” ЕООД с. Добродан ПИ с идентификатор 03486.107.1457 по КККР на с. Бели Осъм, с площ 740 кв. м, с номер по предходен план 1457, кв. 21. по делото са изискани и приложени копия на нотариалните дела по цитираните горе актове.

Ищците считат, че са собственици по наследство и давностно владение на процесния имот пл. № 1457, за който имот е отреден УПИ  № ІІІ-1457, в квартал 21, по регулационния план на с. Бели Осъм, който имот никога не е продаван на ответниците.

В производството съда е допуснал гласни доказателства, свид. П.А. излага, че знае имота на Д. и Й.С., който представлява празно дворно място и се намира в горния край на „Зеленика”. Отпред е имало дувар, градинка и стопанска постройка – барака. Свидетеля е работил като водопроводчик и преди 6 години там е сменян водопровода, в процесното място е имало водомерна шахта на населедодателя на ищците, който имот е бил негова собственост, а след неговата смърт съответно е на ищците.  Свидетеля разбрал, че този имот не е продаден и се запазва абоната на В и К услугите. По настоящем партидата на абоната за водомер съществува и се води на  И. - майката на ищците. В съседство наследодателя на ищците е имал място с къща, което е продадено. Свид. Ц.П. също заявява, че знае процесното място, тъй като живее наблизо, което е с площ около половин декар и е било собственост на Й. Й.С., който е дядо на ищците  - Д. и Й.. Това място от страната на пътя е било нива, а след това е имало засяти овощни дървета. В имота е имало свинарник, където Й. С. е гледал прасета. В мястото е имало ток и вода. П. заявява, че дядо Й. го е викал да му сменя циглите на свинарника. След като той е починал, през 2003 г. ищците продали съседен имот с къщата на ответниците. Когато Р. и М. Г. започнали да строят, изхвърляли камъни в процесното място и ищците спрели да го обработват, а само го косяли. Свидетеля не знае дали са продали и това място, в момента там е бутната старата ограда, новият собственик е заградил имота. Процесното място преди това е било оградено, съседно на него е място на М.А. С.. Свид. Л.Г. е съдействал на ответниците Г. да извършат ремонт в процесния имот в с. Бели Осъм. През 2004 г. свидетеля заедно с представител на строителна фирма от гр. Троян, извършили оглед на процесния имот. Обекта е представлявал три масивни сгради, които е трябвало да се ремонтират и възстановят. По указания на свидетеля от технологична гледна точка обекта е бил разделен на две части, като в дясната му част е била организирана строителна площадка, а другата част от имота е била складова площ, до която е имало черен път. Имало е и място за временно складиране на отпадъци извън имот. Там където е складирането на материали е имало барака. Г. си спомня, че през този период 2004 г. – 2006 г. докато са траяли строителните работи, в празното място не са идвали други хора. Свидетеля е виждал там човек да коси мястото, бил е познат на М.Г.. Там е имало останали основи от ниски дувари. Докато свидетеля е бил там, не е имало спорове за имота. Свидетеля се е занимавал с инвеститорски контрол и е следил за извършването на строежите. Заявява, че посеви и овощни дървета на това място не е виждал.  Г. е идвал и след като е приключил обекта 2006 г. – 2007 г. Там където е била складовата площадка е било заравнено и се е използвало за паркинг на колите.

За изясняване на обективната истина по делото съда е допуснал съдебно – техническа експертиза, по която вещото лице инж. В.П. след като се е запознал с доказателствата по делото е констатирал, че съгласно одобрените КККР на с. Бели Осъм от 2009 г. процесния имот представлява част от ПИ с идентификатор 03486.107.1457, с площ 580 кв. м, която попада в УПИ ІІІ – 1457, кв. 21 по действащия регулационен план от 1977 г. Инж. П. е направил извода, че може би се касае за грешка в кад. карта по отношение на тази част от 580 кв. м, тъй като не е открил данни за продажба. Понастоящем УПИ ІІІ – 1457 не е застроен, същия се намира в урбанизирана територия. Вещото лице е заключило, че процесната част представлява самостоятелен имот, представляващ част от имот с пл. № 1457. За другата част от по предходния кад. план е отреден УПИ ІV – 1457, който е продаден на първите двама ответници с нот. акт № 49 от 2003 г. Кадастралната карта не е съобразена със самостоятелния имот, представляващ част от пл. № 1457. Данните за собственост по нот. акт № 49 от 2003 г. несъответстват на записа на имотния регистър при Община Троян. С описания нот. акт Р. и М. Г. са закупили по-голямата част от имот пл. № 1457 – парцел ІV-1457. Инж. П. е приложил скица към заключението, където графично е изразено ситуирането на имотите.   

         При така изложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: Съдът намира, че е сезиран с иск с правно основание чл. 53 ал. ІІ от ЗКИР, който се явява допустим и следва да бъде разгледан по същество. Съда не споделя възраженията на пълномощника на първите двама ответници – адв. М., че иска е недопустим, тъй като липсват данни за проведена административна процедура пред СГКК и съответно не е налице отказ от административния орган за поправка на КККР. Налице е съдебна практика, според която иска по чл. 53 ал. 2 от ЗКИР е самостоятелен и може да бъде предявен в случай, че страната има правен интерес, без значение е дали е проведена административната процедура или не. Ищците в настоящето производство навеждат твърдения, че по наследство и давностно владение са собственици на УПИ ІІІ – 1457, кв. 21 по рег. план на с. Бели Осъм и в кад. карта е налице грешка или непълнота, изразяваща се в незаснемането на собствения имот на ищците. Това е имот, записан на името на Й. Й.С., починал на 21.06.1997 г., който го е владял "преди смъртта си повече от 20 години". По същество не е изразено становище от ищците и техния пълномощник адв.нистративната процедура или не Б.. Решаващия съд споделя изложените аргументи в писмената защита на адв. М.. Никой от разпитаните свидетели не е депозирал показания в тази насока, а единствено за времето след неговата смърт. Нещо повече оказва се, че според свид. П.А. в процесния имот преди 6 години е подменяна ВиК инсталацията, при което той установил, че партидата за питейна вода за този имот се води на името на И. С., която е майка на ищците. Видно от приложените няколко съобщения от Община Троян във връзка с дължими местни данъци и такси всичките те са на името на същата И. С.. Освен това от цитираните съобщения не става ясно дали се отнасят до процесния имот или представляват съобщения за друг имот, находящ се в с.Бели Осъм на ул. "Стоян Българенчето" № . Свидетеля Ц.П. в дадените показания пред съда е посочил, че "... докато продадоха къщата малкия Й. и майка му го садиха, обработваха го, може би до 2003 г.". В делото липсват доказателства относно това, че ищците, като наследници на Й. Й.С. са стопанисвали процесния имот като свой в смисъл, че са плащали данъци за него в какъвто и да е период от време.

Първите двама ответници са закупили на 23.10.2003 г. от ищците недвижим имот, а именно: част от поземлен имот с кадастрален № 1457 с площ 572 кв. м, от който имот 500 кв. м, съставляват парцел IV-1457 в кв. 21 по рег. план на с. Бели Осъм, одобрен със Заповед № 1087/77 г. с уредени регулационни сметки, а останалите 72 кв. м, попадащи в парцел V-1458, при граници на имота: улица, имот кад. № 1458, имот кад. № 1456 и земеделска земя. В случая е спорно обстоятелството, че поземлен имот с кадастрален номер № 1457 не е описан с точната му квадратура и поради това не става ясно дали ПИ 1457 целият е от 500 кв. м или реалната квадратура е по-голяма. Следва да се отбележи, че един имот се индивидуализира по граници, които са описани в нот. акт: улица, имот № 1458, имот № 1456 и земеделска земя. При това положение страните изразяват воля да прехвърлят всички притежавани от ищците права, никъде не се споменава, че предмет на сделката е само тази част, включена в парцел IV-1457, както се твърди в исковата молба. Свидетелските показания в този смисъл са ясни, че след закупуването на имота и по-точно при започването на строителството на сгради в притежаваните от ответниците имоти 1457 и 1458, празното дворно място, което би следвало да се счита и фактическото място, където се намира парцел ІІІ-1457 е станало част от строителната площадка през 2004 г. – 2005 г. Не се установи, че ищците са оспорили владението на ответниците от тогава до момента на завеждане на настоящето дело.

При тези изводи, съда намира, че по делото не се установиха реалните граници на имота, предмет на иска, поради което не са налице и материалните предпоставки на закона в чл. 53 ал. 2 от ЗКИР. Искът по чл. 53 ал. 2 от ЗКИР е установителен иск за доказване право на собственост към един определен момент – момента на влизане в сила на КККР, което в настоящия процес не беше доказано.

Ще следва предявения главен иск по чл. 53 ал. 2 от ЗКИР изцяло да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Предвид този изход на процеса, ще следва да бъде отхвърлен и акцесорния иск с правно основание чл. 537 ал. 2 от ГПК за отмяна на нот. актове № 115 т. І по нот. дело № 101/2011 г. и № 116, т. І по нот. дело № 102/2011 г., двете на Нотариус Маргарита Гладкова.

Ще следва на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ищците да заплатят на всеки един от ответниците Р. и М. Г. по 1 110 лева, сторени от тях съдебно-деловодни разноски по представен списък с основание чл. 80 от ГПК. Третия ответник не е изразил претенции за присъждане на съдебно разноски.

Водим от изложеното съдът:

 

Р       Е       Ш      И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от Д.Й. ***, ЕГН ********** и Й.Й.С.,***, ЕГН ********** иск по реда на чл. 53 ал. 2 от ЗКИР против  Р.Х.Г., ЕГН ********** и М.В.Г., ЕГН **********, двамата с адрес ***Ванрос – янссенс” ЕООД, ЕИК 201509625, седалище и адрес: с. Добродан, обл. Ловеч, ул. „Стара планина” № 85, представител Ванрос Джоузеф - да бъде признато за установено, че към момента на одобряването на КККР на с. Бели Осъм, със заповед на ИД на АГКК от 01.04.2009 г. ищците са собственици на празно дворно място, цялото с площ от 700 кв. м, представляващо имот пл.№ 107.1457, за който имот е отреден УПИ  № ІІІ-1457, в квартал 21, по регулационния план на с.Бели Осъм, обл.Ловеч при описаните граници за имота: имот № 107.1456, улица, имот 107.1458 и при граница на УПИ: УПИ ІІ-1458, УПИ ІV-1457, улица. Същият имот понастоящем представлява част от ПИ с идентификатор 03486.107.1458 и съответно е налице допусната непълнота и грешка в КККР.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от Д.Й. ***, ЕГН ********** и Й.Й.С.,***, ЕГН ********** иск по реда на чл. 537 ал. 2 от ГПК против  Р.Х.Г., ЕГН ********** и М.В.Г., ЕГН **********, двамата с адрес ***Ванрос – янссенс” ЕООД, ЕИК 201509625, седалище и адрес: с. Добродан, обл. Ловеч, ул. „Стара планина” № 85, представител Ванрос Джоузеф за отмяна на нот. актове № 115 т. І по нот. дело № 101/2011 г. и № 116, т. І по нот. дело № 102/2011 г., двете на Нотариус Маргарита Гладкова.

ОСЪЖДА Д.Й. ***, ЕГН ********** и Й.Й.С.,***, ЕГН ********** да заплатят на всеки един от ответниците Р.Х.Г., ЕГН ********** и М.В.Г., ЕГН **********, двамата с адрес *** по 1 110 – хиляда сто и десет лева, сторени съдебно-деловодни разноски по представен списък по реда на чл. 80 от ГПК.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от деня на съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

                                                               Районен съдия: