РЕШЕНИЕ

№ 88

 

гр. Троян, 11.04.2014 год.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и осми март две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………........................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 97 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

        И.З.И. *** е предявил срещу “Рапида инвест” ООД гр.Троян, представител Илчо Василковски четири обективно съединени иска с правно основание чл. 128 т. 2 от Кодекса на труда, законова лихва за забава по реда на чл. 86 от ЗЗД, обезщетение за неползван платен годишен отпуск по реда на чл. 224 ал. 1 от КТ и обезщетение по реда на чл. 221 ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовия договор без предизвестие. Ищецът излага, че е бил в трудово правоотношение с ответното дружество от м. април 2010 г. на длъжност „управител”. Твърди, че работодателя не му е заплащал трудовото възнаграждение за целия период и до момента общо в размер на 92 953,16 лева. И. претендира и за обезщетение за неспазен срок на предизвестие и за неползван платен годишен отпуск. В подкрепа на твърденията си ищеца е ангажирал писмени доказателства и чрез своя пълномощник – адвокат Б.Д. от ЛАК моли съда да уважи иска, като постанови  неприсъствено решение, както и да бъдат присъдени законовите лихви и направените разноски по делото. 

За ответника “Рапида инвест” ООД – гр.Троян, редовно призовано не се явява представител. В предвидения едномесечен срок по реда на чл. 131 от ГПК ответното дружество не е представило писмен отговор, не са ангажирани доказателства и не са изразили  становище по иска. 

От приложените към делото: копие от Заповед № 00000044/21.11.2013 г., копие от трудова книжка  на името на И.З.И., копие от трудов договор № 00000034/31.03.2010 г.,  копие от допълнително споразумение  № 00000006/01.12.2010 г. към трудов договор  № 00000034, копие от допълнително споразумение  № 00000007/29.02.2012 г. към трудов договор  № 00000034 и справки за начислени суми на името на ищеца за 2010 г., 2011 г.,  2012 г. и 2013 г., от заключението на изслушаната и приета съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., от фактическа страна съдът приема за установено следното:

Видно от представения трудов договор и тр. книжка, ищеца Ищецът И.И. е работил в ответното дружество на длъжност “управител” от 01.04.2010 г. до 21.11.2013 г., когато тр. му договор бил прекратен на основание чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ поради незаплащане на тр. възнаграждение. Първоначално тр. му възнаграждение е било в размер на 700 лева, след това с доп. споразумение е увеличено на 2 500 лева, а от м. март 2012 г. до прекратяване на договора – 3 000 лева.

От изслушаното и прието заключение на назначената икономическа експертиза се установява, че на ищеца не са заплатени трудовите възнаграждения за периода м. април 2010 г. до м. ноември 2013 г.у вкл. общо в размер 92 822,29 лева, а законовата лихва върху главницата за времето на забавата е изчислена в размер на 16 406,29 лева. За посочения период ищеца не е ползвал платения си годишен отпуск общо 73 дена и обезщетението за това е изчислено в размер на 9 692,94 лева. Обезщетение за неспазване на срока на предизвестие възлиза на 3 054 лева.

Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. І от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, като ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищеца дължимите суми, констатирани по заключението на икономическата експертиза: 92 822,29 лева – незаплатено тр. възнаграждение, законовата лихва върху главницата за времето на забавата е изчислена в размер на 16 406,29 лева, обезщетение за неползван платения си годишен отпуск общо 73 дена в размер на 9 692,94 лева и обезщетение за неспазване на срока на предизвестие в размер на 3 054 лева.

        С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 ал. І от ГПК, във вр. чл. 359 от КТ ще следва ответникът да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса – 4 % върху размера на предявените четири иска общо в размер общо на 4 878,97 лева /3 712,89 лева +, 656,24 лева + 387,68 лева + 122,16 лева/, а на ищеца И.И. – 2 410 лева разноски за адвокатско възнаграждение.

Водим от горното съдът

 

Р     Е    Ш     И :

 

ОСЪЖДА “Рапида инвест” ООД, ЕИК 200053211, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 208, представител Илчо Василковски, да заплати на И.З.И. ***, ЕГН ********** /пълномощник адв. Б.Д. от ЛАК/, сумата 92 822,29 –  деветдесет и две хиляди осемстотин двадесет и два лева и 29 ст., представляваща незаплатено трудово възнаграждение по реда на чл. 128 т. 2 от КТ за периода м. април 2010 г. до м. ноември 2013 г., вкл., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2014 г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА “Рапида инвест” ООД, ЕИК 200053211, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 208, представител Илчо Василковски, да заплати на И.З.И. ***, ЕГН ********** /пълномощник адв. Б.Д. от ЛАК/, сумата 16 406,29 – шестнадесет хиляди четиристотин и шест лева и 29 стотинки, представляваща законова лихва върху главницата за времето на забавата по реда на чл. 86 от ЗЗД.

ОСЪЖДА “Рапида инвест” ООД, ЕИК 200053211, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 208, представител Илчо Василковски, да заплати на И.З.И. ***, ЕГН ********** /пълномощник адв. Б.Д. от ЛАК/, сумата 9 692,94 – девет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и 94 стотинки по реда на чл. 224 ал. 1 от КТ-обезщетение за неползван платен годишен отпуск общо 73 дена, както и сумата 9 692,94 – девет хиляди шестстотни деветдесет и два лева и 94 стотинки обезщетение по реда на чл. 221 ал. 1 от КТ за неспазване срока на предизвестие в размер на 3 054 – три хиляди петдесет и четири лева, ведно със законната лихва върху двете суми, считано от 03.02.2014 г. до окончателното изплащане на сумите.

ОСЪЖДА “Рапида инвест” ООД, ЕИК 200053211, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 208, представител Илчо Василковски, да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната система 4 % държавна такса върху четирите предявени иска  общо в размер на 4 878,97 – четири хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и 97 ст., а на ищеца И.И., с горните данни – 2 410 – две хиляди четиристотин и десет лева разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

                                                                  

 

                           Районен съдия: